Obloha zvestuje dielo Božích rúk

Obloha zvestuje dielo Božích rúk
Žalm 19, 2-9:

“Nebesá rozprávajú o sláve Božej;
a dielo Jeho rúk zvestuje obloha.
Deň dňu oddáva zvesť,
noc noci podáva poznanie.
Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas.
Ich zvuk sa nesie po celej zemi
a ich slová až na okraj sveta:
Na nich postavil slnku stan;
ono vychádza ako ženích zo svojej izby,
teší sa ako hrdina, že pobeží dráhou.
Na kraji nebies má svoj východ,
a obieha až na druhý kraj,
pred jeho páľou nič sa neukryje.
Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu;
svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.
Hospodinove nariadenia sú správne, potešujú srdce,
Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči.” Amen

Milé sestry a bratia v Kristu, Pánovi!

Sloganom a heslom letných prázdninových dní je trojica slov: slnko, voda, vzduch! Tieto dary a hodnoty už či jednotlivo, alebo všetky spolu vyhľadávajú radi deti, mladí i tí skôr narodení. Ľudia dokážu obetovať veľa času i prostriedkov, aby si užili dostatok slnka a tepla, vôd morí, riek, jazier a vodných nádrží, pobytu v čistom, sviežom vzduchu v horách a v lone krásnej prírody. Je tu však ešte jedna možnosť, ku ktorej je možné vhodne a požehnane využiť pobyt v prírode aj počas dovoleniek. Je to príležitosť zadívať sa na hviezdnatú večernú oblohu a obdivovať hlbiny nielen vesmírnych diaľav, ale najmä hlbiny múdrosti a slávy Božej.

Slovo žalmistu nám ponúka dnes dva dôvody k oslave Božej. Nebesá a Boží zákon.
“Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha”! Vesmír, kozmos, všetko stvorenstvo je dokladom o múdrosti a moci Stvoriteľa. To druhé, čo nás môže osloviť a naplniť úžasom je hodnota a dokonalosť Božieho zákona. Obe tieto hodnoty nás presahujú, oslovujú a vedú k poznaniu Božej moci a slávy i lásky ku korune tvorstva, človeku. Aj slnko, ktoré každého rána vychádza nad nami je poslom a služobníkom pre našu zem a všetko živé na nej.

Mnohé národy a kultúry v minulosti, ale ešte aj dnes vidia v slnku samotné božstvo, ktoré dáva a zachováva život na zemi. Preto sa mu buď klaňajú, pozdravujú ho ako božstvo, alebo ho ako božstvo uctievajú a vzývajú. Ľud SZ, podobne i ľud NZ vidí v slnku a jeho dare a službe Božiu múdrosť. Hospodin, Stvoriteľ dal slnku služobnú funkciu. Spočíva jednak v možnosti človeka počítať podľa jeho vzťahu k zemi dni a roky. Druhou služobnou funkciou je jeho úloha svietiť, dávať energiu svetla a tepla zemi a všetkému stvorenstvu na nej.
I keď my samozrejme vieme, že v skutočnosti Zem obieha okolo slnka, vyjadrujeme sa v bežnom živote práve tak, ako biblický pisateľ. Hovoríme jednoducho že slnko ráno vychádza a večer zapadá. V Biblii je tým naznačená jeho služobná funkcia voči zemi. Ono musí stále byť v pohybe a k dispozícii životu na zemi.
Je to zvláštna Božia reč ktorú spomína žalmista. Dielo stvorenia je jedným zo spôsobov Božieho oslovenie človeka. Takého oslovenia a hovorenia, ktoré zvestuje Božu lásku. Ona bola dôvodom existencie našej i všetkého, čo Boh stvoril pre človeka. “Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas”- hovorí žalmista a predsa platí, že “táto reč sa nesie po celej zemi”, ako jedinečné Božie oslovenie a volanie človeka do spoločenstva s Pánom Bohom.
Človek by mal na toto oslovenie odpovedať, reagovať a byť zaň vďačný.

Možno povedať, že postoj mnohých ľudí dnes pripomína postoj troch opíc, známych z čínsko-japonského budhistického prostredia. Jedna z nich si zakrýva oči. Nevidí ani dobro, ani zlo, ale ani to, na čo upozorňuje žalmista: “Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha”. Druhá si rukami zakrýva a zapcháva uši, preto nič nepočuje. Nielen možné zlo, ale žiaľ, ani Božie slovo, či už v podobe reči a svedectva kozmu, prírody a stvoriteľského diela, alebo v podobe dokonalého zákona Božieho.Tá tretia síce vidí i počuje, ale má zatvorené ústa. Nehovorí!
Taký postoj zaujíma aj veľa ľudí. Hoci vidia a počujú – neodpovedajú na videné, či počuté slovo. Raz z dôvodu pýchy a namyslenosti, inokedy z duchovnej slepoty a hluchoty, ktorá je horšia ako nemoc telesná.

K inému postoju nás vedie príklad a svedectvo nábožného žalmistu. Tak, ako žasne nad hodnotou a veľkosťou vesmíru a stvorenstva vôbec, tak si uveodmuje, čo znamená Boží zákon pre človeka. Ním sa stal ľud SZ skutočným ľudom a synom Božím. Boží zákon nie je daný ani Izraelu ani svetu a ani nám preto, aby nám kazil radosť zo života, ale aby náš život chránil, aby život rozvíjal a viedol k požehnaniu. Tak, ako to vidíme zo zasľúbenia v 4.Božom prikázaní: “Cti si otca a matku, aby si dlho žil na zemi”.
Boží zákon nie je proti nikomu. Naopak, znamená výzvu, aby sme si volili vždy život a pravé hodnoty, ktoré ho chránia a rozvíjajú.
“Lebo zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu, múdrym robí prostého. Hospodinove nariadenia sú správne, potešujú srdce. Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči”.

Odpoveďou na Božie dielo a Slovo má byť naše vierovyznanie. Oslava Boha Stvoriteľa, ale aj oslava nášho Spasiteľa, ktorý zákon Boží vyplnil za nás, “aby sme život mali a hojne mali”.
Počutie, videnie a poznanie Božieho diela a zákona vedie k radostnému chválospevu, ako ho počujeme zo slov žalmistu, alebo zo slov mnohých našich pevcov a básnikov. Dlho by nám trvalo, keby sme ich chceli vymenovať, alebo vysloviť aspoň tie najkrajšie a najznámejšie z ich piesní a básní! Iste patria k nim aj dnešné piesne, ktoré aj na týchto službách Božích spievame.
Prosme o také oči a uši, ktoré sú zdravé a schopné správneho poznania. Ale aj o také ústa, ktré sú schopné svedectva a radostného chválospevu a oslavy Boha Stvoriteľa, Vykupiteľa i Posvätiteľa nášho života. Amen

8.nedeľa po Svätej Trojici – Rovensko, Sobotište 2013 – Ľ. Batka st.

Komentovať