O situácii v Reformate

Reakcia na článok „KANDIDÁT“ (Reformačné listy č. 17/2018)

„Reformata, kde Valným zhromaždením je predsedníctvo ECAV, teda Miloš Klátik a Imrich Lukáč je v hlbokej strate, tržby jej klesli o 100 tisíc EUR a budovy sú v katastrofálnom stave, o čom sú natočené videá.“ (Reformačné listy č. 17/2018)

Ak by sme písali len o tom, čomu aspoň trošku rozumieme a čo máme podložené faktami, tak by nemuseli vznikať takéto nedorozumenia.

Na základe Zmluvy o správe majetku uzatvorenou medzi ECAV a Reformatou, ktorú schválilo aj generálne presbyterstvo, sa tržby z nájmu už neúčtujú v Reformate, ale v ECAV, teda u vlastníka nehnuteľností. Táto zmena bola nevyhnutná tak z právneho, daňového ako

aj účtovného hľadiska. Z toho vyplýva, že ak v Reformate sa už neúčtujú tržby z nájomného, tak sa jej tržby znížili. Odporúčam si pozrieť aj účtovnú závierku ECAV, tam zase tržby vzrástli. Laicky povedané, ak preložíte peniaze z ľavého vrecka do pravého, tak vlastníkom týchto peňazí je aj naďalej tá istá osoba, teda cirkev. Celkovo ale tržby od roku 2015 postupne rastú.

Reformatu sme preberali na kolenách, nefungoval systém správy, peniaze na účtoch nestačili ani na bežnú prevádzku, podielnici Beckovskej Viesky prichádzali o peniaze, ktoré im už nikto nikdy nevráti, objavovali sa nevýhodné nájomné zmluvy, nebol riešený regulovaný nájom, aj keď to zákon umožňoval, čo je pre cirkev finančná katastrofa do budúcnosti, a čo sa už nedá napraviť, atď.

Nové vedenie Reformaty sa muselo vysporiadať aj s otázkou zdĺhavého odovzdávania účtovníctva v písomnej podobe. Elektronické účtovníctvo nemáme dodnes. Súdime sa oň

a v odvolacom konaní sme uspeli, čiže znova to bude prejednávať okresný súd. Následne sme zistili, že bývalí konatelia predkladali valnému zhromaždeniu (vtedajšie generálne presbyterstvo) falošné správy o hospodárení, čiže správy, ktoré sa nezhodujú s účtovnými knihami. V niektorých položkách ide o desaťtisícové rozdiely v tržbách, nákladov a majetku. Účtovné knihy sa nezhodujú ani s výkazmi, ktoré boli odovzdané na Daňový úrad.

V niektorých položkách ide opäť o desaťtisícové rozdiely v tržbách, nákladov a majetku.

O týchto zisteniach som pravidelne od roku 2015 informoval generálne presbyterstvo

a synodu, veriac, že napomôžu k náprave. Ale márne. Niektorí členovia generálneho presbyterstva a synody svojim spochybňovaním, relativizovaním a odmietaním riešenia problému cielili skôr na to, aby sa tieto veci nevyšetrili a zamietli pod koberec. Veď ako si inak vysvetliť to, že na synode v Prešove nehlasovali za uznesenie, ktoré vyzývalo bývalých konateľov, aby vydali elektronické účtovníctvo. Zrejme nechceli, aby sme sa dozvedeli, čo sme sa dozvedieť nemali. Ale my napriek tomu sme sa to dozvedeli a dnes už máme nepriestrelné dôkazy, hlavne vyjadrenie externej audítorky, znalecký posudok z oblasti účtovníctva, ktorý vypracoval Znalecký ústav pri Ekonomickej univerzite v Bratislave ako najvyššia znalecká inštancia, ďalej máme predbežné výsledky daňovej kontroly. To všetko sú fakty, ktoré bohužiaľ niektorí členovia GP a synody neakceptovali. To si títo ľudia naozaj mysleli, že sme všetci hlupáci? Ak by mali záujem tieto zistenia riešiť a prijať opatrenia na

ich nápravu, tak dnes sme už týmito vecami nemuseli traumatizovať evanjelickú verejnosť. Otázka znie : Prečo nebol z ich strany záujem?

Účtovníctvo po bývalých konateľoch je tak znehodnotené a zdevastované, že Reformate by nikto úver neschválil, alebo ak by aj schválil, tak by sme naplnili znaky skutkovej podstaty trestného činu úverového podvodu, pretože účtovníctvo Reformaty nepreukazuje verný

a pravdivý obraz o jej majetku.

Keďže strecha na obytnom dome ul. Panenská 25 je prehnitá a už vôbec neplní svoj účel, dokonca ohrozuje životy a zdravie okoloidúcich ľudí, tak sme sa rozhodli ešte v roku 2016, že navrhneme synode odpredaj garáže a pozemku v Bratislave, ktoré cirkev nevyužíva a za získané peniaze sme chceli opraviť strechu na budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Opäť sme narazili na deštrukčnú silu niektorých členov synody, a to napriek tomu, že vedeli, čo sa deje v Reformate, že Reformata peniaze nemá a strecha padá. Až synoda v Nimnici odsúhlasila tento predaj a účelovo viaže získané prostriedky použiť na opravu strechy. Predaj sa uskutočnil transparentným spôsobom ato formou verejnej obchodnej súťaže. Výťažok z tohto predaja činí cca 183 tis. EUR pred zdanením.

Napriek týmto ťažkostiam súčasné predsedníctvo cirkvi využilo možnosť a uplatnilo v mene cirkvi nároky v Štrasburgu na Európskom súde pre ľudské práva. Ide o nároky majetkovej škody a nemajetkovej ujmy súvisiace s nehnuteľnosťami, v ktorých sa uplatňoval regulovaný nájom. ECAV bolo súdom priznané spravodlivé zadosťučinenie vo výške cca 356.000 EUR (netto). Peniaze sú už na bankovom účte ECAV. Tento príjem je oslobodený od dane z príjmov právnickej osoby podľa zákona o dani z príjmov. Peniaze sa použijú na opravu budov a to proporcionálne na každú budovu v sume spravodlivého zadosťučinenia podľa rozhodnutia súdu.

Dnes máme na účte zhruba 500 tis. EUR. To už je slušný odrazový mostík na začatie nevyhnutných opráv. Ak vezmeme do úvahy aj zmenu systému správy majetku (výnosy patria cirkvi akonatelia nehospodária scelkovými príjmami, ale dostávajú na svoju činnosť odmenu), zmena spôsobu vedenia účtovníctva (nerobia sa machinácie), zodpovedná nájomná politika, atď., tak sme stabilizovali financie a to vytvorí do budúcna priestor aj na prípadné úvery od finančných inštitúcii, nakoľko s odpredajom cirkevného majetku do budúcna sa už nepočíta.

V jednom sa iste zhodneme, budovy, o ktoré sa starala Reformata, sú v katastrofálnom stave, niektoré dokonca v havarijnom stave. Sami sa môžete presvedčiť na stránke www.ecav.sk, kde sú zobrazené štyri krátke videá štyroch nehnuteľností vo vlastníctve ECAV.

Nie však vinou Predsedníctva ECAV, ale vinou 15-ročného pôsobenia bývalých konateľov. Počas celej doby všetky tržby tiekli do Reformaty, teda peniaze boli v dispozičnej sfére bývalých konateľov, nie Predsedníctva ECAV. Ani súčasné vedenie Reformaty nemohlo opraviť budovy za 3,5 roka, pretože najprv sa musia vyriešiť závažné nedostatky, ktoré tu zanechali bývalí konatelia.

Sú tu podozrenia z účtovných, majetkových a daňových podvodov, ktoré sa diali do roku 2014. Bývalý konateľ bol zároveň aj členom synody a členom generálneho presbyterstva, ktoré vykonávalo pôsobnosť valného zhromaždenia Reformaty. Z týchto vysokých

 

cirkevných pozícii mohol ovplyvňovať, lobovať a zavádzať cirkevné orgány ako aj evanjelickú verejnosť. Na jednej strane je evanjelická cirkev financovaná aj zo štátneho rozpočtu, na strane druhej tá istá cirkev cez svoju vytvorenú s. r. o. uskutočňuje podivné operácie v účtovníctve zamerané na krátenie daní do štátneho rozpočtu.

Ak by súčasné Predsedníctvo ECAV v roku 2014 nezasiahlo a bývalé vedenie spol. Reformata by pokračovalo ďalej, tak finančné a hlavne morálne škody by boli oveľa väčšie ako tie, ktoré doteraz vyplávali na povrch.

Štefan Sabol, konateľ, Reformata, s. r. o.

Komentovať