Kde je ohrozený život kresťana?

Zmena náboženského vyznania z moslima na kresťana je často životu nebezpečná. Islamský náboženský zákon "šaria" hrozí "odpadnutie" od islamu smrťou. Hoci je tento zákon zakotvený v menšine islamských krajinách a neuplatňuje sa dôsledne, predsa takýmto kresťanom z islamu hrozí prenasledovanie.Ich vlastní príbuzní ho zavrhnú. Pomocná organizácia Barnabas Fund (Anglicko) zostavila zoznam krajín,kde konvertitom na kresťanstvo hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Na čele je Somálsko, nasleduje Afganistan, Saudská Arábia, Irán a Jemen. Index uvádza aj právnu situáciu a počet prípadov napadnutých kresťanov.Vo väčšine týchto krajín vyznávajú preto konvertiti svoju vieru iba tajne a v skrytosti. (www.idea.de)

Portál Evanjelik.sk ĎAKUJE za Vašu finančnú podporu!

Vážení návštevníci, prosíme o Vás finančný príspevok na prevádzku tohoto portálu. Príspevky dobrodincov sú pre nás jediným zdrojom príjmov, okrem skromného príjmu z google reklamy, ktorý však nestačí na vykrytie prevádzkových nákladov. Do konca novembra potrebujeme ešte 320 eur na zaplatenie webhosting-u pre nasledujúcich 12 mesiacov: Bankové spojenie: Občianske zdruzenie Alberta Schweitzera Sobotište 305 906 05 Číslo účtu: 2928867102 Tatra banka a.s. kód banky 1100 Veríme, že nás dokážete podporiť, v rámci svojich možností a pomôžete tak daľšiemu fungovaniu portálu aj od Decembra 2010. Sme vďační za každý dar. Mená našich darcov a dobrodincov nájdete nižšie (ak si to neželáte, prosíme...

Uvoľnite sa prosím

 Statný štyridsiatnik príde k lekárovi na konzultáciu. -Koľko cigariet denne fajčíte? – spýta sa lekár. -Asi štyridsať denne. -Tak to musíte znížiť na polovicu! A koľko vína denne vypijete? -V priemere dva litre. -To tiež musíte znížiť na polovicu. A ako je to u vás s jedlom? -Jem trikrát denne, aj to veľmi striedmo. -Tak to by bolo v poriadku. A ešte posledná otázka:  Ako často sa milujete? -Asi trikrát za mesiac. -No, to je vo vašom veku dosť málo, budete musieť pridať! -Ale , pán doktor, na katolíckeho farára z malej farnosti je to až-až!

Luteráni z Kirgizska na návšteve GAW

Štvorčlenná delegácia Evanjelicko-luteránskej cirkvi z Kirgizska navštívila v pondelok 29. nov. t.r. ústredie Spolku Gustava Adolfa v Lipsku. Delegáciu viedol zástupca biskupa Alexander Schanz. S vedením GAW prerokovali politickú a spoločenskú situáciu v Kirgizsku.Hostia z Ázie referovali o práci a stave ELC v Kirgizsku. Hoci v moslimskej krajine ide o maličkú cirkev so 600 členmi v 15 zboroch, o ktoré sa stará 7 pastorov a  9 kazateľov, cirkev je živá a aktívne pracuje v danom moslimskom prostredí. Svedčí o tom pred krátkym časom aj založenie Domu rehabilitácie v Biškeku, kde sa starajú o bývalých mladých trestancov,ktorí nemajú nijaké rodinné väzby. Tento projekt chce...

Židia slávia sviatok svetiel Chanukka

Veriaci židia po celom svete dnes večer 1. dec. 2010 zapália prvú sviečku na osemramennom svietniku. Začne tým osemdňový sviatok svetiel – Chanukka, ktorý má pripomínať starozákonný príbeh úspešného povstania judských Makabejov proti cudziemu panstvu Helenistov a znovuposvätenie chrámu v Jeruzaleme v r. 165 pred Kristom. Podľa tradície bol nájdený iba jediný krčiažtek s posväteným olejom v chráme,ktorý Gréci prehliadli.Množstvo oleja malo vystačiť na jeden deň osvetlenia chrámu.Akoby zázrakom tento olej stačil osvetľovať osem dní. Chanukka teda potrvá od 2. dec. do 10. dec. 2010. Každý večer sa zapáli jedna svieca .Pritom sa spievajú oslavné žalmy. V synagógach sa čítajú osobitné...

Bude druhé kolo voľby biskupa vo Visby

 Ostrovy Gotland, Faro a Gotska Sandon tvoria samostatnú diecézou Švédskej cirkvi, pomenovanú podľa hlavného mesta Visby.Diecéza má 55 cirkevných zborov a tri senioráty. Včera v diecéze prebehli  voľby nového biskupa.Na voľbe sa zúčastnili všetci kňazi a diakoni diecézy a niektorí zvolení elektori. Ako sme už v inej správe písali, kandidovali piati záujemcovia, ktorých predtým podrobne vypočúvala osobitná komisia. Keďže na prvý raz ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov, prví dvaja s najvyšším počtom hlasov postupujú do druhého kola, ktoré sa bude konať 22. decembra t.r. Sú to: Sven Bernhard Fast, riaditeľ Švédskej kresťanskej rady a Richard Wottle, diecézny dekan vo Visby. Zo...

Modlitebný maratón lotyšských luteránov

25. synoda Lotyšskej Evanjelicko-luteránskej cirkvi sa bude konať 3. a 4. decembra t.r. Nakoľko na programe synody treba riešiť  veľmi dôležité otázky financovania cirkvi a kňazov, rozpočet, zmenu ústavy cirkvi a úlohu arcibiskupa Janisa Vanagsa v živote cirkvi a i. vedenie cirkvi a synody vyzvali jednotlivcov i všetky cirkevné zbory, aby 96 hodín pred začatím synody veriaci sa modlili spôsobom modlitebného maratónu za dôstojný priebeh jednania, za múdrosť zhora pri rozhodovaní o dôležitých veciach, za zodpovednosť a spravodlivé a čestné  konanie, za vedenie Duchom Svätým. Ako sme už písali v inej správe, arcibiskup J.Vanags strávil 31 dní v jednom katolíckom stredisku...

Nový evanjelický biskup v Rumunsku

27. novembra t.r. zvolili za nového biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. v Rumunsku dekana Reinharta Guiba. Guib sa narodil v r. 1962, teológiu vyštudoval v Sibiu, bol vikárom, farárom a dekanom. Založil a viedol Spolok GA v Rumunsku. R. 2007 bol zvolený za biskupského vikára. Je ženatý a má tri deti. Jeho inštalácia bude v 3. adventnú nedeľu v Mestskom farskom chráme v Sibiu.  (www.gustav-adolf-werk.de) 

Ordinácia novokňaza pre Misijnú provinciu vo Švédsku

V 2. adventnú nedeľu t.r. t.j. 5. decembra bude v kostole LYKTAN v mestskej časti Hisingen v druhom najväčšom meste Švédska Goteborg v rámci pravidelných nedeľných služieb Božích miestnej komunity veriacich ordinácia kandidáta na kňaza Daniela Brandta. Ordináciu vykoná biskup Misijnej provincie Roland Gustavsson. Na službách Božích spoveďou a kázňou poslúži D. Brandt. Brandt bol pôvodne učiteľom dejepisu na gymnáziu. Cítil povolanie k hlásaniu Božieho Slova, preto navštevoval služby Božie a spoločenstvo veriacich s úctou k tradícii, Písmu a vyznaniu. Sedem rokov bol kazateľom v Evanjelicko-luteránskej misii Biblicky verných. Teológiu študoval na Zborovej fakulte a pastorálnom inštitúte Lutherovho spolku v...

Spievajúci kňazi Švédskej cirkvi

Vo Švédsku vznikla skupina troch kňazov Švédskej cirkvi, ktorí založili hudobnú skupinu a v spoluprácu s Warner Music vydali prvú spoločnú platňu s názvom "Tu si". Názov tria je po švédsky "Prästerna" (Kňazi). Ich cieľom je šíriť takouto formou nádej, lásku, radosť a pohodu. Zasiahnúť chcú všetky spektrá obyvateľstva Švédska. Na rozdiel od írskej skupiny "Priests" spievajú len po švédsky a nie sú zameraní komerčne. Zisk z predaja albumu pôjde na dobročinnú prácu Švédskej cirkvi. Obsahom ich albumu je duchovná hudba, duchovné piese a hymny. Týmito kňazmi sú: Nick Amrani, Mattias Sundkvist a Errik Johansson.   (www.svenskakyrkan.se)