Verte v svetlo

                                                       Verte v svetlo Ty svetlo si, náš Pane drahý – Nuž v Teba, svetlo, veriť chceme! Ach prími naše vďaky, snahy- Srdcia Ti svoje darujeme! Ty svetlo si, náš milý Kriste, Vo svetle daj nám chodiť stále – Jak mudrci mať túžby čisté, Nuž svieť nám, svetlo neskonalé! Amen.   Ján 12, 35-36:  “Riekol im Ježiš: Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ  máte svetlo, aby vás neprikvačila tma; kto chodí...

Vyšlo slnko spásy

                                                        Vyšlo slnko spásy S Tebou, Pane Ježiši, Pastieru náš drahý, chceme kráčať, posvätiac Tebe srdca snahy. S Tebou… lebo vieme keď pôjdeš nám po boku, nemáme sa čoho báť v tomto novom roku!  Amen   Lk 1, 76-79:     “A ty, dieťaťko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pripravoval cestu. (77) a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy (78) zo...

Starý rok

                                                       Starý rok Ty si nás viedol, Bože láskavý a v boji žitia Tys’ nám stál po boku. Dals’ telu, dals’ i duši potravy a nedals’ zhynúť v tomto starom roku. A preto, keď sa dnes rok odberá, my k trónu Tvojmu nebeskému zrieme a v tichý sviatok tohto večera ďakujeme Ti, Pane, ďakujeme!  Amen  /M.R./   Ž 136, 1-7, 16, 23-26: (1) “ Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá naveky!  ...

Mučeníka Štefana

                                                        Mučeníka Štefana Jak Ty – i my Kriste, Duchom nech sme živí, V Tebe narodení – pravdy žiadostiví, za ňu pracujúci, za ňu bojujúci… Ó, zroď sa dnes, Pane, i v tom našom srdci! Amen.   Zjav.Jána 7,9-15:    “ Po tomto som videl: ajhľa, veliký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať; stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha s palmami v rukách, (10)...

Božie narodenie

                                                              Božie narodenie Za milosť veľkú, čo svet raz zmôže, chvála Ti Bože – chvála Ti , Bože ! Milosťou touto ráč srdcia vznietiť a daj dnes svätiť –  radostne svätiť! Amen  /M.R./                                       Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry                           ...

Ján Smrek: Sobota

        Ján Smrek:  Sobota Sobota. Pripravme sa na nedeľu. Telo si okúpme aj dušu celú. A potom poďme spať. Nech čerství k ránu kročíme vospolok na cestu k chrámu.   Chrám zmeškať neslobodno. Slovo Božie človek viac potrebuje ako zbožie, aj pieseň mystickú, tú o večnosti. Ja organ miloval som od mladosti.   Na tom si zakladám, že každý chorál znám naspamäť, jak kostolník a zvonár, a že viem naspamäť aj antifóny. Celý svet ovoňal som, preto k vôni   voskovíc chrámových sa s nehou vraciam. Mám kancionál svoj, no neobraciam už ani listy v ňom, ja po pamäti spievať...

Úspech EBF UK

        Úspech EBF UK         V hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentrúry ( ARRA) sa naša Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave umiestnila opäť na 1.mieste medzi siedmimi teologickými vysokými školami.  Tasr 4.1.2012

Dr.J.V.Ormis: Zo života slovenského

 Dr.Ján V.Ormis zostavil a spolok Tranoscius v r.1933 vydal  zbierku žartov, príhod a zaujímavostí pod názvom:                             Zo života slovenského. Ako v predmluve uvádza Dr.Michal Bodický, vnuk učbára na gymnáziu vo Veľkej Revúci – Samuela Ormisa , dr.Ján Ormis zozbieral z kníh a časopisov mnohé vážne i veselé príhody zo života pamätných mužov národa. Môže poslúžiť "ku poučeniu i rozpomienke stáreži i mládeži" – v zmysle slov Kollárových: "Ucti otcú i ty čáko mladá!"                         K...

Zlatica Oravcová: Zjavenie Krista Pána mudrcom

 Zlatica Oravcová:   Zjavenie Krista Pána mudrcom                                  Ty svetlo si, náš Pane drahý –                                Nuž, v Teba, svetlo veriť chceme!                                Ach, prijmi naše vďaky, snahy –                                Srdcia Ti svoje darujeme!                  ...

Zlatica Oravcová: Nový rok

 Zlatica Oravcová: Nový rok                                             Všetko sa mení, Ty si stály –             Náš Vodca večný – Boh a Pán!             Len Ty si v pravde neskonalý,             Milosťou svojou si nás chráň!             Veď s Tebou iba pravá cesta –              Do srdca daj nám lásku, cnosť,            ...