Žime ako deti svetla

Žime ako deti svetla

Ef 5, 1-8: “Napodobňujte teda Boha ako milované dietky a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akúkoľvek nečistotu alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sluší na svätých; ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie, – čo sa nesluší; ale radšej dobrorečenie. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstva v kráľovstve Kristovom a Božom. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spoluúčastníci. Veď kedysi boli ste tmou, aleteraz ste svetlo v Pánu; ako dietky svetla žite”. Amen

        Podľa starocirkevného predspevu: ”Moje oči sú uprené vždy na Hospodina…” (Žalm 25, 15-16), dostala tretia pôstna nedeľa zaujímavé pomenovanie: Oči (lat.Oculi). To nás upozorňuje na dôležitosť dobrých očí a dôležitosť správneho videnia. Prečo? Preto, aby sme ako tí, ktorí pri Krste svätom boli oblečení do nového, čistého rúcha neupadali nanovo do osídla diablovho ako lovná zver do pasce lovca. 

       Pán Ježiš v nazaretskej synagoge vyhlásil, že prišiel “navrátiť slepým zrak …”. Myslel tým nielen ľudí nevidiacich, ale všetkých, ktorým chýba správne a zdravé duchovné videnie, ktorí nevidia svoj hriech a zhubné pasce diabla. Ježiš chce, aby sme videli nielen hriech v jeho obludnosti , ale aby sme aj v Ňom videli  Záchrancu a Vysloboditeľa z každej zlej moci. “Či sme aj my slepí?”, pýtali sa Ježiša pohoršení Židia. Podobne sa pýtajú aj dnešní ľudia. Apoštol Pavel upozorňuje nielen kresťanov v Efeze na možnosť pádu aj po Krste svätom. Po tom, ako boli Otcom “omilostení v Milovanom”, keď prijali “vykúpenie skrze Jeho krv “. (Ef 1, 6)  

    To sú významné dôvody, aby kresťania mali “oči na videnie “ a rozhodovali sa pre Božie cesty. To je odkaz aj pre nás. “Napodobňujte teda Boha ako milované dietky a žite v láske”. Kresťan má mať Kristovo videnie vo všetkom, ale najmä v živote lásky, ktorá je najväčším darom Ducha Svätého.  

      Lenže máloktorá hodnota a slovo bolo a je svetom tak prevrátené a mefistovky vyprázdnené ako slovo láska. Apoštol preto pripomína, že jej podstatu máme vidieť v Božom dare v Kristovi pre nás. V Ježišovej obeti za nás a za hriech sveta. Ona je obetou “Bohu príjemnej vône”. Svet vidí lásku len ako sebalásku, alebo len ako naplnenie telesnej žiadostivosti. Božia dávajúca láska stojí preto v protive so smilstvom, ktoré efezskí kresťania poznali zo starých pohanských kultov spojených s chrámovou prostitúciou. Dodnes v starom Efeze možno vidieť miesta kultu Artemidy, “Diany efezskej”.     

    Smilstvo a nečistota má “zelenú” a veľký priestor aj dnes. Masmédiá sa pretekajú v ponuke smilstva otvorene, ale aj diabolsky rafinovane pod slovom láska, milovanie, ľúbosť atď. Treda však pripomenúť, že Písmo nazýva smilstvom aj každé konanie, ktoré je kolaboráciou s myslením a spôsobmi tohto sveta. 

      Takýmto osídlom je aj lakomstvo a mamonárstvo. Lásku k mamone apoštol právom nazýva modloslužbou. Kto tomuto osídlu diablovmu prepadne, tiež sa ocitá v smrteľnom nebezpečenstve. “Nemá dedičstva v kráľovstve Kristovom a Božom”. Tretia pôstna nedeľa tak prináša kresťanom dôležitý odkaz: ”Boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlo v Pánu; ako dietky svetla žite”. Preto majme oči vždy upreté na Hospodina a na Toho, ktorý povedal: “Ja som svetlo sveta.”  Amen  

Leave a Reply