Požehnané svätodušné sviatky!

“A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás”. ( R 8, 11) Požehnané svätodušné sviatky všetkým čitateľom, prispievateľom a priaznivcom www.evanjelik želá a vyprosuje podpísaný. Pokoj Vám!

Pôsobenie Ducha Svätého

Pôsobenie Ducha Svätého Duchu Svätý, vzácny Hosti! Skloň sa k nám všetkým z milosti, príbytok i z našej duše, zvoľ si v každom čase. Amen Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Kristu Pánu! V dnešnú nedeľu svätíme radostnú slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Ďakujeme nášmu milému Pánu Bohu za Jeho dobrotu, ktorú dokázal na Zemi tým, že nám hriešnym ľuďom vyjavil svoju milosť. V tento deň sa začalo prelamovať do tohoto sveta Kristovo kráľovstvo. Kristus Pán mal svoje kráľovstvo vo svojej osobe od večnosti. Ale v päťdesiaty deň po vzkriesení to Duch Svätý zostúpením na učeníkov a ich prostredníctvom vyjavil...

Cirkev – invalid?

                                                         Cirkev – invalid ? Ef 4, 11- 16:   “A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, (12) aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, (13) až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej; (14) aby sme neboli viac nedospelými, ktorými každý vietor učenia sem a tam hádže...

Evanjelické bohoslužby počas Svätodušnej nedele v TV a rozhlase

V nedeľu 27. mája kresťania slávia Svätodušnú nedeľu. Prinášame pozvanie pre tých, čo nemôžu ísť do zhromaždenia, pozrieť si prenos evanjelických služieb Božích v rozhlase a televízii. Rozhlas: Slovensko a Regíny : Evanjelické služby Božie z cz Častkov o 9.04 hodine. Televízia: ARD o 10.00 hodine: prenos ev. služieb Božích z Dómu v Ratzenburgu. Česká televízia 2: o 9,30 hodine ev. služby Božie z Prahy-Vršovíc. "Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom- hovorí Hospodin mocností." Zachariáš 4, 6 Požehnané Svätodušné sviatky!

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Svätodušným sviatkom 2011

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!   Dnes i zajtra – počas Svätodušných sviatkov – si   kresťanská cirkev ako Božia rodina  pripomína narodeniny.   Tých viac ako tritisíc ľudí v Jeruzaleme, ktorí sa dali vtedy pokrstiť, utvorilo prvý kresťanský cirkevný zbor. Stalo sa tak pôsobením Ducha Svätého, ktorého dielo pokračovalo tak, že Pán pridával na každý deň takých, ktorí boli zachránení (Sk 2, 47). Duch Svätý pôsobí ďalej a aj bude konať svoje požehnané dielo, ktoré apoštol Pavel výstižne charakterizuje slovami: „Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti“ (R 8, 2).   Svätodušný zbor v Jeruzaleme poznal, že život v Božej...

Evanjelické služby Božie v televíziách na Svätodušné sviatky

Prinášame Vám prehľad evanjelických služieb Božích počas Svätodušných sviatkov. Žiaľ, naša Slovenská televízia ani na Turíce, ani na slávnosť Svätej Trojice ich nevysiela. Ani Slovenský rozhlas. Pozrite sa do programov a uvidíte, kto tento priestor zaplnil. Jednoducho to je sila -počas mesiaca júna mať až štyri prenosy omší či sv.liturgie (gr. kat.)!!! Svätodušná nedeľa 12. júna 2011: Česká televízia 2  o 9,30 čbr. ev. SB z Blahoslavovho domu v Brne;                                                ARD o 10.00 hodine ev.SB pod holým nebom z výstavy kvetov a sadovníctva v Koblenzi; Svädodušný pondelok 13. júna 2011 BR (Bavorská televízia) o 10.00 hodine ev.SB zo 60. tradičného...

Posolstvo prezidentov SRC ku Svätodušným sviatkom 2011

"Teraz však na vás zostúpi Duch Svätý, vy dostanete jeho moc …"(Sk1,8) Sľub vzkrieseného Krista pred jeho vstúpením bol aktualizovaný v deň Turíc vo dvoch typoch výkonu: zvuk "ako keď sa ženie prudký vietor" a "jazyky ako z ohňa" (Sk 2,2-3). Príchod Ducha Svätého prekonáva všetky možné popisy. Z tohto dôvodu Lukáš evanjelista používa slovo "ako". Silný vietor úplne obnoví celú atmosféru, vytvára novú klímu, poskytujúcu životodarný dych prostredia a energie. "Táto energia naplnila celý dom, kde sedeli." Učeníci boli zaplavení, ponorení, "pokrstení" v tejto božskej energii ako Pán už skôr oznámil: "o iekoľko dní  budete pokrstení Duchom Svätým" (Skutky...

Slávnosť krstu 96 detí

Vo Svätodušný pondelok v Lemgo (Nemecko) na slávnosti pod holým nebom udelili sviatosť Krstu svätého 96 deťom zo siedmich cirkevných zborov z Lemgo a okolia Lippickej krajinskej ev. cirkvi. Krst vykonali v siedmich krstných stanoch v parku zámku Brake. V závere dňa za pokrstené deti vzleteli k nebu svätodušné holubice. Táto slávnosť dala deťom a ich rodičom možnosť prežiť krst na osobitnom mieste a osobitným spôsobom. (www.epd.de)

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Svätodušným sviatkom 2010

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom 2010 Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!           Svätíme svätodušné sviatky, počas ktorých si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov a založenie kresťanskej cirkvi. Boh Duch Svätý skrze Božie slovo pôsobí stále. Pán Ježiš nám zasľúbil: Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril (J 14, 26).        Duch Svätý chce byť naším Radcom, Učiteľom, Obhajcom, chce stáť po našom boku, hoci Ho fyzicky nevidíme, podobne ako nevidíme vietor, a predsa vnímame jeho činnosť (J 3, 8): Vietor veje, kam chce: čuješ...

Svätodušné slávnosti 2010

23. a 24. mája t.r. kresťania na celom svete slávia tretie výročité slávnosti: Svätodušné sviatky, nem. Pfingsten, maď. Pünkösd, poľ. Zielone śviatki, rus. Piatidesiatnica, anglicky Pentecost. Názov v angličtine a iných jazykoch v tomto znení je od gréckeho Pentecoste ,čo znamená päťdesiaty. Áno, v 50. deň po Vzkriesení Pána Ježiša zostúpil zasľúbený Duch Svätý na apoštolov a oni zmocnení Jeho silou zvestovali medzi národmi Ježiša Krista. Tak na ich zvesť mnohí hneď tam v Jeruzaleme uverili, dali sa pokrstiť a vznikla kresťanská cirkev. Duch Svätý je tretia osoba Boha, rovná Otcovi a Synovi, jednej podstaty a tento Duch pochádza od Otca i...