Pastiersky list Zboru biskupov ECAV ku Svätodušným sviatkom 2010

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom 2010

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!   

       Svätíme svätodušné sviatky, počas ktorých si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov a založenie kresťanskej cirkvi. Boh Duch Svätý skrze Božie slovo pôsobí stále. Pán Ježiš nám zasľúbil: Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril (J 14, 26).

       Duch Svätý chce byť naším Radcom, Učiteľom, Obhajcom, chce stáť po našom boku, hoci Ho fyzicky nevidíme, podobne ako nevidíme vietor, a predsa vnímame jeho činnosť (J 3, 8): Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide; tak je s každým, kto sa narodil z Ducha. Je rozdiel, či nám Pán Boh stojí po boku, alebo nie. Trojjediný Boh je s nami. Apoštol Pavel vyznáva v Liste Rímskym (8, 31): Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Vnímať a prijať túto skutočnosť znamená účinnú pomoc vo všetkých radostných chvíľach života i vo všetkých starostiach, bolestiach, chorobách, sklamaniach, neistote, v bežnom kolobehu všedného dňa, ale aj vo chvíľach dôležitých rozhodnutí v osobnom a pracovnom živote i v zodpovednosti, ktorú máme aj v našej spoločnosti, v našej krajine, v zodpovednosti, ktorú máme v každom čase i v čase volieb. 

       V čom môže pomôcť kresťanom Duch Svätý dnes? V oblasti duchovného poznania nás privádza k Božej pravde, odvádza od hriechu, vedie k úprimnému pokániu, ubezpečuje o odpustení hriechov skrze vieru v Božieho Syna. Vedie nás k novému životu, je Darcom duchovných darov. Ak Mu otvoríme svoje srdce, urobí nás schopnými veriť, milovať, nádejať sa a pevne dúfať. Umožňuje nám lepšie chápať Božie slovo, a tak aj vykupiteľské dielo Pána Ježiša Krista. Duch Svätý pôsobí pravú vieru, očistenú od všetkých ľudských nánosov. Vedie nás k posväteniu, pretože nás učí rozumieť Ježišovi Kristovi a nasledovať Ho. O pravdivosti týchto slov svedčia samotní učeníci Pána Ježiša. Duch Svätý vyvolal v nich živý záujem o veci Božie. Pôsobením Ducha Svätého sa ustráchaní a bojazliví učeníci zmenili na smelých a oddaných vyznávačov a apoštolov Pánových. Takisto sme aj my skrze Neho zmocňovaní pre zvesť evanjelia – svedectvom i službou lásky. Môžeme a máme tak konať v našich rodinách, cirkevných zboroch i všade, kde sa nachádzame.

       Pôsobenie Ducha Svätého nebola a nie je jednorazová záležitosť. Aj dnes je Pomocníkom, Obhajcom, Potešiteľom. V cirkvi dáva svojim nasledovníkom múdrosť, poznanie, ak Ho o to prosia a túžia byť Ním vyučovaní. Duch Svätý chce stáť kresťanom po boku, chce ich vyučovať Božím pravdám. Prosme preto v modlitbách o Jeho pomoc a posvätenie nášho života.

      Želáme Vám všetkým, bratia a sestry, požehnané prežitie svätodušných sviatkov.  

                                                Vaši v Pánu oddaní

            Milan Krivda                         Miloš Klátik                                Slavomír Sabol    

            biskup ZD ECAV                 generálny biskup ECAV             biskup VD ECAV    

Komentovať