Trojica Svätá

My evanjelickí kresťania veríme a učíme, že Boh je neobsiahnutým večným Stvoriteľom všetkých viditeľných i neviditeľných vecí, všetko obživujúci, všemohúci, nadovšetko múdry, milostivý, spravodlivý a pravduhovoriaci.  

My teda zamietame a považujeme za ohavnosť učenie o množstve bohov a rôzne slúženie iným bohom. Je len jeden Boh – túto pravdu nám ohlasuje každý list Písem Svätých. Na Sinaji zaznel ten najsvätejší hlas: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ Mojžiš opakuje tento hlas tými napomínajúcimi slovami: „Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin“ 5M 6, 4. Skrze ústa svojho proroka osvedčuje Hospodin zástupov: „Ja som prvý, ja som i posledný, okrem mňa nieto Boha“ Iz 44, 6. A Izraelskému ľudu bolo prikázané: „Hospodina, svojho Boha, sa boj, Jemu slúž a na Jeho meno prisahaj! Nenasleduj iných bohov z božstiev okolitých národov“ 5M 6, 13−14. To potvrdzuje Prostredník nového zákona Ježiš Kristus slovami „Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!“ Mt 4, 10 Áno, Hospodin je Bohom a niet žiadneho Boha okrem Neho.

Ale o tomto jedinom neobsiahnutom a nerozdielnom Bohu vieme, že sa nám zjavil v troch osobách, ako Otec, Syn a Duch Svätý a učíme, že „Otec nie je nikým učinený, ani stvorený, ani splodený. Syn je jedine od Otca nie učinený, ani stvorený, ale splodený. Duch Svätý je od Otca i od Syna nie učinený, ani stvorený, ani splodený, ale pochádzajúci“ (Atanáziovo vierovyznanie), Duch Svätý od Otca i od Syna pochádza je hodný tej istej podstaty, tej istej Božej cti a poklony, veríme, že sú traja, nie Bohovia, ale tri osoby spolubytné, spoluvečné a rovnako rovné podľa osobných vlastností rozdielne – jedno Božstvo, ktorého Božská podstata spoločne patrí Otcovi, Synovi i Duchu Svätému.

Že takto veríme a učíme má svoj základ v tom, že Sväté Písmo, samo slovo Božie nám tak učiť káže. Lebo Písmo sväté hovorí: „lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú“ 1J 5, 7. Ono sa otvorene vyjadruje o rozdielnosti troch osôb zvlášť na tých troch miestach. Panne Márií posol Boží povedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa z teba, bude sa volať Syn Boží.“ L 1, 35; pri Kristovom krste v Jordáne bolo počuť hlas z neba: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“ – a Duch Svätý zostúpil z neba ako holubica Mt 3, 17. A sám Pán hovorí svojim učeníkom: „keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne“ J 15, 26. – Cirkevné učenie o Trojici Svätej je teda vzaté zo Svätého Písma zvlášť z nového zákona a práve preto, že je zo Svätého Písma zobraté a na ňom pevne stojí, veríme v neho, lebo Sväté Písma sú pre nás jediné najvyššie pravidlá našej viery.

Našim rozumom nemôžeme toto učenie vystihnúť, ono zostane pre náš obmedzený rozum tajomstvom; naše mdlé krátkozraké duchovné oko nemôže nahliadnuť dovnútra najvyššej bytnosti, ani nemôže preniknúť do najhlbšej hlbokosti Božej. Mali by sme to teda zapierať, pretože to našim rozumom nemôžeme pochopiť? Odstúp od toho! Vždy sa okolo nás nachádza také množstvo vecí, ktorých príčinu nemôžeme pochopiť, veď sama múdra a dobrotivá starosť Božia zostáva pre nás predivná a nepochopiteľná. Áno, aj naše vlastné telesné narodenie, ako aj naše duchovné znovuzrodenie je pre nás tajomstvom a predsa nám ani nenapadne, aby sme to zapierali. Viera v trojjediného Boha je pevne založená na Svätom Písme a preto niet žiadnych príčin a prekážok prečo by sme to mali podvracať. Čo Boh hovorí, čo sám o sebe zjavil, to je pravda a pravdou zostane naveky.

Preto verme v trojjediného Boha! Verme v Boha Otca všemohúceho Stvoriteľa nebies aj zeme, verme i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána; verme aj v Ducha Svätého, Posvätiteľa. V hĺbke nášho srdca je vyryté toto troje najsvätejšie meno a pred týmto menom sa dvíha naše slávenie. Radujme sa z Otca v nebesiach, ktorý nás stvoril, stará sa o nás, bdie nad nami, chráni nás a vodí a ktorý nás učinil svojimi synmi vo svojom najmilšom Synovi; radujme sa i zo Syna Božieho, Pána Ježiša, ktorý nás vykúpil a očistil od našich hriechov, ktorý premohol nášho nepriateľa a ktorý na pravici Božej vždycky je živý a prihovára a za nás; radujme sa z Ducha Svätého, nebeského Učiteľa, ktorý nám rozpráva o láske Božej a o zásluhách Syna, ktorý naše duše očisťuje a posväcuje a koná v nás rôzne dobré a spasiteľné dielo. Áno, radujme sa a vzdajme Mu česť, ktorá Tomu trojjedinému patrí. Padajme na svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša aj pred Ježišom, Jeho Synom i pred Duchom Svätým. A skláňajúc sa Jemu prespevujme spolu so Serafínmi okolo Jeho trónu: „Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.“ Iz 6, 3 A volajme s chválami s apoštolom „Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky.“ R 11, 36

Pokoj Vám!!

Komentovať