GP zase zasadalo

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV 06.08.2021

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV 06.08.2021
  •  11.08.21
  •   Zuzana Poláková, sekreteriát ECAV
  •   Oznamy

Biskupský úrad ZD vo Zvolene bol v piatok 6. augusta miestom konania piateho zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV v tomto roku.

V úvode rokovania Predsedníctvo ECAV informatívne spomenulo, že od posledného zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV, ktoré sa konalo 16. júna, prebehli dve per rollam hlasovania, na základe ktorých, bol do pracovného pomeru na GBÚ na miesto archivára prijatý br. Michal Šedovič a schválené bolo aj cirkevné nariadenie –Prevádzkový poriadok EIS ECAV, s platnosťou od 01.09.2021.

Zasadnutie augustového generálneho presbyterstva sa primárne venovalo otázkam súvisiacim s prípravou septembrovej Synody ECAV, ktorá sa bude konať v Trenčianskych Tepliciach. Generálne presbyterstvo prerokovalo navrhnutý program Synody ECAV, zobralo na vedomie informáciu o voľbách, ktoré je potrebné na synode vykonaťa schválilo osadenie pamätnej tabule v Trenčianskych Tepliciach, pri stom výročí ustanovujúcej Synody, ktoré si v tomto roku ECAV pripomína.

Obsiahlejšia diskusia bola na zasadnutí venovaná téme Evanjelickej diakonie. Generálne presbyterstvo prerokovalo materiály doložené Evanjelickou diakoniou k plneniu uznesení a rozhodlo o schválení príspevku Evanjelickej diakonii na mesiac august a september vo výške 3% sumy z objemu štátneho transferu ECAV.

Zároveň, ale z dôvodov nejasnej, vyhýbavej, netransparentnej komunikácie s Generálnym presbyterstvom ECAV a vedením ECAV, dlhoročného neriešenia otázky riaditeľa ED, vydávania interných smerníc nad rámec kompetencií a napokon neprizývania riadne zvolených členov SR na zasadnutia Správnej rady Evanjelickej diakonie vyjadrili generálni presbyteri nedôveru ses. Jane Tomašovičovej, predsedníčke Správnej rady Evanjelickej diakonie. Na základe dlhodobej nespokojnosti s netransparentným konaním vyjadrilo generálne presbyterstvo nedôveru aj br. Jánovi Gasperovi, poverenému riaditeľovi Evanjelickej diakonie. Z vyššie spomenutých dôvodov generálni presbyteri žiadajú Správnu radu ED o  odvolanie ses. Jany Tomašovičovej z funkcie predsedníčky SR, a zároveň o predloženie návrhu na odvolanie br. Jána Gaspera z pozície povereného riaditeľa ED.

V ďalšom priebehu zasadnutia zobrali generálni presbyteri na vedomie správu Revíznej komisie ECAV o kontrole hospodárenia ECAV, ako aj účtovnú závierku za rok 2020.

Dôležitým bodom programu bolo tiež prerokovanie alternatívnych modelov výberu finančných prostriedkov do Fondu finančného zabezpečenia, ktoré predložil Generálny hospodársky výbor a o ktorých bude rozhodovať synoda v septembri. Prvou možnosťou, ktorá je zároveň aj odporúčaním Generálneho presbyterstva ECAV, je platba príspevku na člena cirkevného zboru. Druhou predloženou variantou je kombinácia poplatku za zriadené farárske miesto a poplatku na člena cirkevného zboru.

V súvislosti s témou Reformata zobrali generálni presbyteri na vedomie správu  P-ECAV o plnení uznesení týkajúcich sa tejto spoločnosti, zároveň ale tiež navrhli Predsedníctvu ECAV konajúcemu ako VZ spoločnosti Reformata, s.r.o. odvolanie konateľa spoločnosti Reformata, s.r.o., br. Branislava Rybnikára. Rovnako presbyterstvo navrhuje Rade Kuratória Beckovskej Viesky odvolanie br. Vladimíra Daniša z funkcie predsedu Rady Kuratória Beckovskej Viesky a do tejto funkcie navrhuje menovať br. Petra Gärtnera.

V ďalšom bode programu zobralo Generálne presbyterstvo ECAV na vedomie správy o činnosti Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ), Evanjelickej diakonie a Misijného strediska ECAV Matejková. Taktiež bola prerokovaná aj Správa o hospodárení Generálnej podporovne  za rok 2020, ktorú generálni presbyteri v zmysle uznesenia posúvajú na rokovanie synody.

Na Právny výbor ECAV boli postúpené legislatívne návrhy, týkajúce sazmeny cirkevného zákona o rokovacom poriadku, návrh zákona o celocirkevných úlohách, programoch, účelových zariadeniach ECAV na Slovensku a napokon návrh zákona o nemocničných duchovných. Zároveň presbyterstvo posunulo Právnemu výboru ECAV na pripomienkovanie aj predloženú novelizáciu Štatútu Spoločenstva evanjelických žien.

Bodom programu bolo aj prerokovanie žiadosti  CZ ECAV na Slovensku Pezinok, týkajúcej sa scudzenia majetku formou kúpy domu z ušetrených finančných prostriedkov cirkevného zboru, ktorú generálne presbyterstvo hlasovaním schválilo.

Generálne presbyterstvo, v rámci bodu rôzne, súhlasilo so zabezpečovaním právnej služby advokátskou kanceláriou a schválilo  mandátnu zmluvu o poskytovaní právnej pomoci medzi ECAV na Slovensku a Advokátskou kanceláriou Ivan Syrový, s.r.o.

Napokon boli na zasadnutí prerokované personálne zmeny na GBÚ, na základe čoho, presbyteri súhlasili s prijatím do pracovného pomeru na 1/3 pracovný úväzok  br. Martina Šimuna na pracovnú pozíciu hlavného ekonóma.

Najbližšie zasadnutie generálneho presbyterstva je oficiálne naplánované na 23. augusta.2021.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Komentovať