Divadlo! Dráma a tragédia

                                   DIVADLO!  DRÁMA  a TRAGÉDIA. Lk 23, 33 – 49        “Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava, druhého zľava. (34) Ježiš povedal: ”Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia”. Oni však delili si Jeho rúcha a metali o ne lós. (35) A ľud stál a díval sa. Uškľabovali sa aj poprední mužovia a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni seba, ak je On Pomazaný Boží, ten vyvolený.(36) Posmievali sa mu aj vojaci, keď prichádzali...

Hosana Synovi Dávidovmu!

                                                  Hosana Synovi Dávidovmu! Mt 21 6-10:  ”Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš: (7) priviedli oslicu a osliatko a kládli na ne svoje rúcha, i vysadol na ne. (8) A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a hádzali po ceste.(9) Zástupy však, ktoré šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach! (10)  Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé...

Služby Božie v CZ Sobotište

                           SLUŽBY  BOŽIE                        VO  VEĽKOM  (TICHOM)  TÝŽDNI                                                                   A   NA  SLÁVNOSTI   VEĽKONOČNÉ:   Pôstna večiereň č.11 –  Utorok  o 18. hod.                                       o 17.hod – Podbranč   Zelený štvrtok –...

Mučenky- učiteľky a kazateľky

                                               Mučenky  –  učiteľky a kazateľky          Kto by nemal rád krásne kvety, netešil sa z ich skvostných farieb, neobdivoval  ich tvary, nerád vdychoval ich osviežujúcu vôňu?            Pre  zbožné mysle sú oni okrem toho ešte i učiteľkami a kazateľkami. Učia a kážu nám o Otcovej stvoriteľskej láske ku všetkému stvorenstvu:      “A o odev prečo ste ustarostení? Viďte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepraú.Hovorím vám, Ani Šalamún v celej...

Návšteva gen.biskupa v CZ Sobotište

      Na Smrtnú nedeľu zažil CZ Sobotište milé a nečakané prekvapenie. Na SLB zavítal dôst.brat gen.biskup Miloš Klátik s ct. pani manželkou. Po pašiach a kázni sa prihovoril  prítomným, pozdravil ich aj v mene dôst.br. biskupa ZD M.Krivdu. Pripomenul význam pôstneho obdobia pre duchovný život. Poďakoval CZ za prípravu  misijných SLB na Branči, ktoré CZ už 20 orkov organizačne zabezpečuje. Povzbudil prítomných k živej evanj.kresťanskej viere a po SLB sa porozprával a pozdravil s mnohými cirkevníkmi, čo umocnilo bezprostrednú a srdečnú atmosféru.      Ľ.Batka st. 

Cesta na vrch Mória

   Cesta na vrch Mórija    1 M 22,1-14:                                                      Bratia a sestry  v Kristu Pánu!            Smrtná nedeľa nás chce veľmi naliehavo osloviť otázkou: Čo urobiť s Ježišom? Túto otázku si položili účastníci židovskej rady po vzkriesení Lazara. “Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetc-i uveria v Neho, prídu Rimania a zaujmú nám aj krajinu, aj národ.( J 11,47-48) Veľkňaz Kaifáš vtedy povedal nahlas to,...

Vokátor

Keďže sa občas v cirkvi objaví otázka typu: čo je vokátor, predkladám niekoľko základných informácií. Všeobecne možno povedať, že vokátor je povolávacia listina povinností a práv ( z lat.voco,-are) pre cirkevného služobníka (pracovníka). V Evanj. cirkvi má svoju históriu a aj dnes jednotlivé COJ sú povinné ju vystaviť. Vystavuje sa pre všetkých: a/ zborových farárov (pre volených povinne, pre námestných ako možnosť)  b/ zborových kantorov (volených) c/ seniorov d/ biskupov e/  v minulosti aj pre cirk. učiteľov (teoreticky je to možnosť aj dnes) O tom, ako sa má postupovať v cirkevnom zbore hovorí zákon o voľbách (CZ 11/94 a nasl.novelizácie). Po...

Otvor oči a ostaň nažive

                                        Otvor oči a ostaň nažive 4 M 21, 4-9: ”Potom sa pobrali od vrchu Hór cestou k Červenému moru, aby obišli Edómsku krajinu. Cestou ľud zmalomyseľnel a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď niet ani chleba ani vody a tento biedny pokrm sa nám oškiví.     I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov a tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k...

Nehanbime sa za evanjelium

Mk 8,38:  “Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi". Amen                   Kajúci bratia a sestry v Pánovi !             V štyridsaťdňovom pôstnom čase sa v cirkvi veľa krát pripomína Ježišovo poníženie, utrpenie a ukrižovanie. To samo o sebe môže navodiť dojem, že v tomto Božom konaní s Ježišom ide o históriu, ktorú si iba opakujeme. Lebo “opakovanie je matka múdrosti”. Je celkom...

Pokušenie -a pád…

                                                    Pokušenie – a  pád … 1 M 3, 1 – 13:      “Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: Nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli! Had však povedal žene: Vôbec nezomriete! Ale Boh...