Ako sme začínali s obnovou

Ako sme začínali v službe obnovy a jednoty pred 18 rokmi

Synoda: Bratislava 21.- 23. júna 2001

 /Druhá časť správy predsedníctva cirkvi – Ing.J.Holčíka, CSc./

4. Analýza a hodnotenie niektorých vnútrocirkevných problémov

4.1. Ústredie Evanjelickej Diakonie

   “Osobitne je mi ľúto, že personálne problémy s vedením ED ECAV pretrvávajú tak dlho a sú z vonkajších pohľadov, podotýkam neinformovanej verejnosti, neriešené. Opak je však pravdou. 

        Generálne presbyterstvo trpezlivo viac ako rok sa zaoberá problémami ústredia ED ECAV. Spočiatku to boli problémy s definovaním štatútu ED ECAV, určením a vymenovaním riaditeľa a duchovného správcu ED ECAV. Zdalo sa, že problémy s personálnymi záležitosťami skončili a vedenie ED ECAV sa plne môže venovať svojim úlohám programového rozvoja ED v podmienkach našej cirkvi. Dodatočne, začiatkom 08/2000 bolo zistené, že 19.01.2000 bez súhlasu Správnej rady ED a bez informovania Generálneho presbyterstva bola so súhlasom ED a bez informovania Generálneho presbyterstva bola so bola so súhlasom vedenia ED založená s.r.o. EBENEZER na výrobu dreveného nábytku! Spoločníkmi boli tri fyzické osoby ( s 25 %-ným podielom), z toho jeden nečlen našej cirkvi a dvaja rodinní príslušníci vedenia ED (Ing.Gasper, Buzalová), štvrtým spoločníkom ED ECAV. Vedenie spoločnosti poskytlo spoločnosti úver 850 000 Sk na leasingovú zmluvu na nákup strojovej technológie, opäť bez súhlasu Správnej rady, ktorá bola len dodatočne informovaná o týchto krokoch. Išlo o zreteľné porušenie cirkevnoprávnych predpisov ( § 12 a 19 Cirkevného zákona č.2/99 str. 326, Zbierky cirkevnoprávnych predpisova Štatútu ED / čl.3 ods. 1).

    Za tieto zistené skutočnosti Generálne presbyterstvo uznesením č.106/ 2000 vyslovilo vedenie ED – Márii Gasperovej a Ondrejovi Buzalovi napomenutie  za porušenie pracovnej disciplíny a cirkevnoprávnych predpisov. Vedenie ED sa proti napomenutiu odvolalo (!). Ich postoj  k zjavne porušeným normám, bez účinnej ľútosti a pokory, naopak zreteľne preukázanej neslušnosti k zriaďovateľovi ( hľadanie dôkazov, že zriadovateľ oprávnenie zasahovať do do riadenia ED!), nezaručoval dôveru vo vedení a reprezentovaní ED. Preto boli v zmysle § 65 Zákonníka práce a Štatútu Evanjelickej diakonie, uznesením Generálneho presbyterstva č.125/2000 3.10.2000 odvolaní z funkcie a preradení na funkcie vedúcich odborov vnútroštátnych a zahraničných vzťahov. ( koniec str.350)

( str. 351) Dočasným vedením ED boli uznesením GP poverení bratia MUDr. Imrich Lukáč, CSc., predseda správnej rady ED, a Ing.Ján Holčík, CSc.,generálny dozorca ECAV.

    Odvolanie menovaných spustilo lavínu nekriticky písaných listov na vedenie cirkvi, Generálne presbyterstvo, seniorské úrady a COJ. Nepresné informácie o ich odvolaní boli podané aj do zahraničia, čo rovnako poškodilo meno našej cirkvi.

    Šetrením sa zistilo porušenie predpisov s hospodárením (zakúpenie služobného bytu riaditeľa ED, poskytnutie pôžičky na opravu bytu, pôžička EBENEZER bez ručenia…).

     Spoločnosť EBENEZER, s.r.o. do konca roka 2000 vykázala stratu 804000 Sk, na ktorú musí byť v účtovníctve ED urobená opravná položka. Ďalšia nepríjemnosť je v povinnosti zaplatiť 50 000 Sk DPH (za omeškanie každý mesiac sú penále), za ktoré nesie pri nesolventnosti spoločnosti zriaďovateľ – ED.

Nedoriešený je problém nadobudnutia a užívateľského práva služobného bytu riaditeľa ED, čo treba z právneho hľadiska doriešiť. Ide o investíciu 1 450 000 Sk z prostriedkov ED.

     Všetko, čo sa stalo, je dôsledkom nerozvážneho konania mladého manažmentu, ktorý bez účinnej kontroly Správnej rady, resp.jej absencie vykonalo celý rad porušení Štetútu ED a Cirkevnoprávnych predpisov. Podstatnú časť viny má riaditeľ ED brat Ondrej Buzala, ktorý nesie hmotnú zodpovednosť.

      Jeho urazenosť a rozviazanie pracovného pomeru s ED nezanecháva dobrý dojem a verím, že nový riaditeľ ED dá postupne všetko do poriadku.

   V živote každý robí chyby, je čestné si ich priznať a z nich sa poučiť. Nikoho nezatracujeme, a myslím to úprimne, chceme dať opätovnú príležitosť Márii Gasperovej, využiť je schopnosti a zahraničné kontakty pre ďalší rozvoj a napredovanie Evanjelickej diakonie.

4.2. Reformata s.r.o.

   “Podobný prípad – zlyhanie ľudského faktora – sme zaregistrovali aj pri činnosti konateľov nami zriadenej Reformata, s.r.o., ktorá spravuje nehnuteľnosti Generálnej cirkvi. Bez súhlasu zriaďovateľa (spoločníka) ECAV na Slovensku a Generálneho presbyterstva vydali budovu (koniec str.351)

(str.352) v majetku cirkvi na dlhodobý prenájom za nie vhodných podmienok. Svojvoľný postup konateľov je hodnotený ako zneužitie právomoci, podvedenie spoločníka a ukrátenie ECAV na zisku z nájmu. Ich počínanie nemá nič spoločné so zodpovednosťou spravovania im zvereného majetku. Za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a zvyklostí zaužívaných na GBÚ boli mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dvaja konatelia odvolaní a s jedným rozviazaný pracovný pomer.

    Citované z knihy: 

Július Filo a Ján Holčík: V službe obnovy a jednoty, príhovory a správy Generálneho predsedníctva ECAV na Slovensku a znesenia Synôd 1994 – 2006, Prešov 2006

Komentovať