17. DECEMBER

17. DECEMBER

…a chudobným sa zvestuje evanjelium.

Matúš 11, 5

Oblasť pôsobenie Mojžiša je oblasťou pôsobenia nášho Pána Boha, a kázeň, ktorú káže, je Božím slovom, rovnako ako aj s v e t s k á s p r á v a sa môže označovať ako B o ž i a o b l a s ť. Je to však i b a o b l a s ť ľ a v e j r u k y, kde dáva účinkovať otcovi, matke, cisárovi, kráľom, sudcom, katom a zveruje im správu.
Jeho p r a v á r í š a je však tam, kde sám vedie, kde nemusí pôsobiť prostredníctvom otca, matky, vrchnosti a väzenského dozorcu, ale kde je sám a chudobným z v e s t u j e E v a n j e l i u m.
Preto sa nauč, ak by tomu došlo, že ti tvoja zbožnosť už nepomôže, aby si si povedal: Spravil som, čo som mohol.

Ale keď si v koncoch, či ti už nič nepomôže? To je núdza, v ktorej si povedz: Počul som, že Kráľ, môj milý Pán Ježiš Kristus, má šestoro predivných znamení, v ktorých Ho nikto nedokáže nasledovať. Jedno z nich je, že chudobným zvestuje evanjelium a On má moc, aby potešil zdesené srdcia. Preto neklesám a nezúfam. Nasledujú Božie zasľúbenia všetkej milosti a útechy v Kristovi Ježišovi a prostredníctvom Neho ponúkané, lebo kto verí, tomu sa všetky hriechy odpúšťajú, zákon napĺňa, svedomie oslobodzuje a napokon daruje večný život.
Aké by ešte slová útechy a zasľúbenia chcelo počuť úbohé, biedne srdce a znepokojené svedomie? Keď úbohé srdce prijíma takúto útechu a verí v zasľúbenie, je to znak pohrdnutia hriechom, smrťou, peklom, svetom, diablom a všetkým zlom. Vidiaci slepí a kriesení mŕtvi patria k evanjeliu, ktoré sa zvestuje chudobným.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať