17. synoda Evanjelicko -luteránskej cirkvi európskej časti Ruska

Neďaleko Moskvy sa v dňoch 17.-19. marca t.r. konala pravidelná synoda ELC európskej časti Ruska (ELCER). Synode predchádzala 15. marca konferencia probstov a deň nato 16. marca konferencia pastorov. Synoda sa zaoberala finančnými a kádrovými otázkami. Prijali správu revíznej komisie a posúdili návrh rozpočtu na rok 2010.Synoda prijala rezignáciu biskupa ELCER Edmunda Ratza. Biskup Ratz ostáva zástupcom arcibiskupa Kruseho. Na post biskupského vizitátora ELCER bol menovaný a schválený farár Dietrich Brauer. Pastor Brauer pochádza z rodiny ruských Nemcov. Má vysokoškolské pedagogické vzdelanie a je súčasne absolventom denného štúdia na teol. seminári v Novosaratovke. Od r. 2004 pracuje ako pastor v Guseve, Kaliningradské prepošstvo....

Zvolili nového biskupa pre diecézu Aalborg,Dánsko

25. marca t.r. volitelia z diecézy Aalborg, Dánsko v druhom kole zvolili za nového biskupa dekana Henninga Tofta Bro s počtom hlasov 970 proti 826 pre protikandidátku Marianne Chrisianssen. 16 lístkov bolo odovzdaných prázdnych. 54 -ročný biskup je ženatý, s manželkou majú tri deti a súčasne boli opatrovateľmi viacerých detí. Vydal viacero kníh a hudobných diel. Terajší diecézny biskup Soren Lodberg Hvas po 18 ročnej službe v tejto pozícii sa rozlúči na službách Božích 18. apríla v Budolfi Kirke -Aalborg a 25.apríla vo Vestervig Kirke. Inštalácia nového biskupa sa bude konať v nedeľu 9. mája t.r. v dóme v Aalborgu....

Udalosť Golgoty

 Pred nami ide… v slnka zatmení. On svieti- Jeho kríž! Pred nami ide…Bo sa nemení! Duša, či pochopíš? Popri nás ide…vystiera ruku. Roztápa hriechov ľad. Popri nás ide…Púšť mení v lúku. Duša, On má ťa rád! Za nami ide…. Krížom nás chráni a počuť Jeho hlas. Za nami ide…Na Jeho dlani Spasenia skvie sa jas! Nad nami ide…Podobu kríža má cesta k nebesám. Nad nami ide…Bôle sa tíšia. Ó duša, tu je Pán! Amen.   J 19,16-3O:                 „Pod kríž Tvoj padám, Kriste môj,                   ...

Čo som napísal,…

Pán Ježiš povedal, že sa ani jedna jota, čiaročka, z Písma neminie, až sa všetko tak ako je písané nestane. Niekoľko stoviek rokov proroci písali o tom dni keď príde Spasiteľ na svet. Učiteľ ktorý učí s autoritou, pastier ktorýsvoj život dá za svoje ovce…Písané je že príde na osľati oslíc, že bude predaný za tridsať strieborných, že bude ukrižovaný a na tretí deň vstane z mrtvych. Písané je aj to, že On bude kráľ židovský a nie len židovský, ale kráľom všetkých kráľov, ktorý má moc odpustiť hriechy, uzdraviť nemocných, vyslobodiť človeka z otroctva hriechu ba dokonca vzkriesiť z...

46. Zákon a evanjelium

 46. Zákon a evanjelium "Zákon je o tom, čo máme robiť. Evanjelium hovorí o tom, čo nám Pán Boh chce dať. To prvé nedokážeme vyplniť, to druhé môžeme prijať vierou. Ale hľa, akí sú ľudia: to prvé, čo nedokážu vyplniť, to chcú konať a to druhé, čo by mali prijímať, to nechcú veriť." Walch XXII, No. 7, s. 419. (Kordatus, No. 188).

45. O moci modlitby

 45. O moci modlitby Roku 1540 povedal M. Luther Filipovi: "Nech by sa akékoľvek dobro dialo, tak sa deje a začína skrze modlitbu, ktorá je jedinou všemocnou cisárovnou. V ľudských veciach zmôžeme modlitbou všetko: čo je usporiadané, tomu vládneme, čo je pomýlené, to meníme a zlepšujeme, to, čo nedokážeme zmeniť a zlepšiť, to pretrpíme, prekonáme všetko nešťastie a zachováme všetko dobro. Oproti prenasledovaniu nieto inej pomoci ako modlitby."    

Vysviacka nového biskupa Misijnej provincie

V sobotu 27. marca 2010 sa v Göteborgu konala slávnosť Misijnej provincie Švédska a Fínska, pri ktorej odstupujúci biskup Arne Olsson za asistencie arcibiskupa ELC z Kene W. Obare, Ulfa Aspa z EL cirkevného spoločenstva z Nórska, emeritného biskupa SELK Jobsta Schöna a veduceho ELC z Etiópie Dawita Tufa vysvätil za biskupa provincie doterajšieho riaditeľa Misijnej spoločnosti Rolanda Gustafssona. Biskup Olsson svoj ordinačný príhovor založil na slovách zo Sk 7,56 ako Štefan videl otvorené nebo.Vyzdvihol spojivo medzi vierou a vyznaním. Biskupovi Olssonovi asistovali tiež biskupi provincie: Lars Artman z Oerkeljunga, Goeran Geier zo Štokholmu a v sobotu 20. marca novovysvätený...

Hlas evanjelikov vo Svätej zemi

Po reformácii upadol záujem veriacich evanjelikov o púte do Sv. zeme. Obrat nastal až s prebudeneckým hnutím v prvej polovici 19.storočia. Prvým viditeľným krokom prítomnosti evanjelikov v Jeruzaleme bola posviacka ev. kostola Vykupiteľa v r. 1898,ktorý sa nachádza pár metrov od centra všetkých púti kresťanov v Jeruzaleme – chrámu Božieho hrobu, kde podľa podania spúčinulo Ježišovo mŕtve telo a kde vstal z mŕtvych. Na posviacke chrámu sa osobne zúčastnil nemecký cisár Viliam II., ktorý vlastne financoval túto stavbu. Pri tej príležitosti tamojší evanjelici ho požiadali o stavbu zotavovne a nocľahárne pre kresťanských pútnikov. Cisár si osvojil túto myšlienku a dal...

Výzva arcibiskupa ELKRAS A. Kruseho k teroristickým útokom v metre

Drahí bratia a sestry! Opäť nás postihlo nešťastie, jedno z mnohých strašných nešťastí za posledné mesiace, ktoré otriaslo svetom. V deň Veľkého týždňa,kedy veriaci v kostoloch prednášajú Bohu svoje modlitby a rozmýšľajú o Jeho smrti za ľudské hriechy. Ľudia,ktorí stratili vieru v drahocennosť ľudského života, v dobrotu a milosrdenstvo, vykonali tento zločin a spôsobili bôľ mnohým nevinným obetiam a ich rodinám a blízkym.  Smútime spolu s nimi a pokorne prosíme Pána, aby ochránil ľudí od takýchto nebezpečenstiev a skúšok, prosíme o vyliečenie zranených a zahojenie duší, o skrotenie hnevu a žiaľu. Nech Pán poteší váš smútok a zaženie váš žiaľ.  Cirkevné zbory ELKRAS sa modlia za obete...