24. MÁJ

                                                         24. MÁJ   Spravodlivý z viery bude žiť.                                                                                                                                ...

23. MÁJ

                                                          23. MÁJ   Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne.                                                                                                        ...

22. MÁJ

                                                          22. MÁJ   Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom.                                                                                                        Žalm 119,105        Ak je to...

21. MÁJ

                                                          21. MÁJ   Podobné je kráľovstvo nebeské kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, takže všetko nakyslo.                                                                                                        ...

20. MÁJ

                                                          20. MÁJ   Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci.                                                                                                        Matúš 5, 28 b    ...

19. MÁJ

                                                          19. MÁJ   Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie.                                                                                                              ...

18. MÁJ

                                                         18. MÁJ   Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale platnosť zákona potvrdzujeme.                                                                                                                    ...

Vstúpenie Krista Pána na nebo

          Na dnešný deň -17.mája 2O12 pripadá nám významný sviatok- Vstúpenie Krista Pána.          O Ňom vyznávame:"…vstúpil na nebesá, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych". Slovo Písma svedčí:           "Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať od  neba".                                                     Požehnaný sviatočný deň všetkým !                              …

17. MÁJ

                              17. MÁJ   Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme boli s Ním aj oslávení.                                                                                                                                                                                                                                             Rímskym 8, 17        Ak chceš byť spoludedičom Pána Ježiša Krista a nechceš spolu s Ním trpieť, a byť Jeho bratom a nebyť Jemu podobný, neuzná ťa iste v posledný deň za nijakého brata a spoludediča, ale spýta sa, kde máš svoju tŕňovú  korunu, kríž, klince a bič, či si bol celému svetu pohoršením ako On a sú všetci, ktorí Mu náležia od stvorenia sveta. Ak nič takého nebudeš môcť ukázať, ani On ťa nebude pokladať za svojho brata. Teda:...

Cantate 2012

                                                        CANTATE 2012 Ž 33, 1-12: (1)  Plesajte v Hospodinu, spravodliví, úprimným sluší chválospev. (2)  Oslavujte Hospodina citarou, ospevujte ho desaťstrunnou harfou!  (3)   Spievajte mu novú pieseň, krásne rozozvučte struny s plesaním!  (4)  Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko jeho dielo verné. (5)  Právo a spravodlivosť miluje, milosti Hospodinovej je plná zem. (6) Hospodinovým slovom učinené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje. (7)  Zhrnul morské vody ako do koženého...