Vzkriesený Ježiš Mesiáš ako prvotina z umretých

Aké je súvis Kristovho vzkriesenia a biblického sviatku Pesach ? "Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých…..tak všetci aj ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus…." (1.Kor. 15:20,15:22b,15:23a). Prvotina, alebo prvé ovocie (v angl. Biblii "first fruit"), je starozákonný sviatok, zmienený v Lev. 23:10-11: "Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, a zožnete jej obilie, prvý snop zo svojej žatvy prineste ku kňazovi. On nech zamáva snopom pred Hospodinom, aby ste získali obľubu. V deň po dni sviatočného odpočinku nech ním kňaz zamáva." 14.Nisana večer začína...

47. Povzbudenie pre farárov

 47. Povzbudenie pre farárov "Milí páni bratia, konajme našu službu naplnení bázňou Božou, plnou oddanosťou a usilovnosťou. Prednášajme učenie evanjelia poslucháčom v pokore, ku budovaniu bázne Božej a pobožnosti. Potom môžeme byť hrdí v Bohu, lebo je to Jeho záležitosť. Buďme vytrvalí a nenechajme nikdy sa od takejto bázne pred Pánom Bohom a úcty voči Nemu ničím a nikým odradiť a odviesť." Walch XXII, s. 681, No. 116.

Kristus Pán vstal z mŕtvych!

Slávnostné kresťanské zhromaždenie! Milí bratia  a sestry! POKOJ VÁM!  „Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? – Ak Toho hľadáte, ste tu dobre. Je tu, medzi nami, pretože neostal v hrobe, ale vstal z mŕtvych! Je všade tam, kde sa dvaja, alebo traja zídu v Jeho mene, kde sa zvestuje a podáva Jeho slovo a sviatosti. Ježiš nás od chvíle onoho prvého dňa po sobote po Jeho ukrižovaní vždy a trvalo predchádza a bude predchádzať. Nech by sme išli kdekoľvek na tejto zemi, nielen do slávnostne vyzdobeného chrámu, Ježiš je prítomný. Je prítomný aj uprostred krásnej prírody, je na horách, je blízko...

Cantata No.147 Jesus, bleibet meine freunde

 Jedna z mnohých kantát z dielne J.S.Bacha (v organovej úprave od M.Durufle). Z pomedzi týchto diel je veľmi známou a hranou skladbou. Avšak aj napriek nádhernemu choralu (nápevu) sa táto pesnička z nejakého dôvodu nenachádza v evanjelickom spevníku.  Osbitne chcem zvýrazniť podstatu tejto piesne,keďže ako jedna z mála evanjelických piesní je veľmi známou piesňou aj pre iných ľudí, nielen pre evanjelikov. Je pravda,že podoba tejto piesne sa najviac približuje evanjelickému nápevu – 416 – (Duša moja, rozpomeň sa),ale pravá podoba Bachovho choralu (Jesus,bleibet meine freunde BWV 147) je veľmi odlišná. chcel by som preto vedieť,prečo sa táto pesnička nenáchádza v...

17. synoda Evanjelicko -luteránskej cirkvi európskej časti Ruska

Neďaleko Moskvy sa v dňoch 17.-19. marca t.r. konala pravidelná synoda ELC európskej časti Ruska (ELCER). Synode predchádzala 15. marca konferencia probstov a deň nato 16. marca konferencia pastorov. Synoda sa zaoberala finančnými a kádrovými otázkami. Prijali správu revíznej komisie a posúdili návrh rozpočtu na rok 2010.Synoda prijala rezignáciu biskupa ELCER Edmunda Ratza. Biskup Ratz ostáva zástupcom arcibiskupa Kruseho. Na post biskupského vizitátora ELCER bol menovaný a schválený farár Dietrich Brauer. Pastor Brauer pochádza z rodiny ruských Nemcov. Má vysokoškolské pedagogické vzdelanie a je súčasne absolventom denného štúdia na teol. seminári v Novosaratovke. Od r. 2004 pracuje ako pastor v Guseve, Kaliningradské prepošstvo....

Zvolili nového biskupa pre diecézu Aalborg,Dánsko

25. marca t.r. volitelia z diecézy Aalborg, Dánsko v druhom kole zvolili za nového biskupa dekana Henninga Tofta Bro s počtom hlasov 970 proti 826 pre protikandidátku Marianne Chrisianssen. 16 lístkov bolo odovzdaných prázdnych. 54 -ročný biskup je ženatý, s manželkou majú tri deti a súčasne boli opatrovateľmi viacerých detí. Vydal viacero kníh a hudobných diel. Terajší diecézny biskup Soren Lodberg Hvas po 18 ročnej službe v tejto pozícii sa rozlúči na službách Božích 18. apríla v Budolfi Kirke -Aalborg a 25.apríla vo Vestervig Kirke. Inštalácia nového biskupa sa bude konať v nedeľu 9. mája t.r. v dóme v Aalborgu....

Udalosť Golgoty

 Pred nami ide… v slnka zatmení. On svieti- Jeho kríž! Pred nami ide…Bo sa nemení! Duša, či pochopíš? Popri nás ide…vystiera ruku. Roztápa hriechov ľad. Popri nás ide…Púšť mení v lúku. Duša, On má ťa rád! Za nami ide…. Krížom nás chráni a počuť Jeho hlas. Za nami ide…Na Jeho dlani Spasenia skvie sa jas! Nad nami ide…Podobu kríža má cesta k nebesám. Nad nami ide…Bôle sa tíšia. Ó duša, tu je Pán! Amen.   J 19,16-3O:                 „Pod kríž Tvoj padám, Kriste môj,                   ...

Čo som napísal,…

Pán Ježiš povedal, že sa ani jedna jota, čiaročka, z Písma neminie, až sa všetko tak ako je písané nestane. Niekoľko stoviek rokov proroci písali o tom dni keď príde Spasiteľ na svet. Učiteľ ktorý učí s autoritou, pastier ktorýsvoj život dá za svoje ovce…Písané je že príde na osľati oslíc, že bude predaný za tridsať strieborných, že bude ukrižovaný a na tretí deň vstane z mrtvych. Písané je aj to, že On bude kráľ židovský a nie len židovský, ale kráľom všetkých kráľov, ktorý má moc odpustiť hriechy, uzdraviť nemocných, vyslobodiť človeka z otroctva hriechu ba dokonca vzkriesiť z...

46. Zákon a evanjelium

 46. Zákon a evanjelium "Zákon je o tom, čo máme robiť. Evanjelium hovorí o tom, čo nám Pán Boh chce dať. To prvé nedokážeme vyplniť, to druhé môžeme prijať vierou. Ale hľa, akí sú ľudia: to prvé, čo nedokážu vyplniť, to chcú konať a to druhé, čo by mali prijímať, to nechcú veriť." Walch XXII, No. 7, s. 419. (Kordatus, No. 188).