Štátne vyznamenania trom evanjelikom v MR

Na návrh predsedu vlády MR odovzdal prezident MR v deň národného sviatku MR – 54. výročia revolúcie a boja za slobodu 23. okt. 2010 farárovi a biskupovi Západnej diecézy Evanjelickej cirkvi v MR Jánosovi Itzésovi záslužný rad MR – stredný kríž. Rad mu udelili za opätovné zorganizovanie Západného (Zadunajského) dištriktu – diecézy, za záslužnú a obetavú službu medzi cirkvami, za príkladnú kňazskú a biskupskú prácu. Okrem biskupa Itzésa vyznamenali aj ďalších dvoch evanjelikov – laikov: cirkevného právnika Boleratzky Lóranda a emeritného riaditeľa  Ev. gymnázia na Deákovom námestí v Budapesti Schuleka Mátyasa. (www.evangelikus.hu)

Vianočný spev pre život s donskými kozákmi

Vianočný spev pre život Koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica 4. adventná nedeľa 19. 12. 2010, 16.30 h Veľký zbor donských kozákov, dirigent Ivan Šallijev  Hostia: Andrea Čajová – soprán Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, dirigent Adrian Kokoš Program: Svjatyj Bože – Slávnosť hlasov – Večerný zvon – Vianočná koleda Vstupné: od 19.10. do 19. 11. cena 10 EUR / 7 EUR – seniori nad 65 rokov, deti do 12 rokov, ZŤP od 20. 11. do 18. 12. cena 12 EUR / 9 EUR na mieste 15 EUR / 10 EUR Predaj vstupeniek od 19. 10....

Vítame Ich kráľovské výsosti na návšteve v Slovenskej republike

V dňoch 26. až 28. októbra t.r. navštívi JV nórsky kráľ  Harald V. a JV nórska kráľovná Sonja na pozvanie prezidenta SR I. Gašparoviča našu vlasť. Okrem Bratislavy navštívia aj Modru a Banskú Štiavnicu.Pri tejto príležitosti našim čitateľom predstavíme niekoľko ďalších faktov a informácii o kráľovskej rodine, Nórsku a ev. lut. cirkvách. Obaja kráľovskí manželia sa narodili v r. 1937. Haakon je ich druhé dieťa. Podľa zákona platného do r. 1990 nastúpi na trón, lebo dovtedy platilo pravidlo prednosti  podľa meča. Je teda korunným princom. Za manželku si vzal kontroverznú občiansku slobodnú matku dnes 13 ročného syna Magnusa Mette-Marit. Sobášom získala...

11. generálna synoda VELKD

V Hannoveri sa 4. až 6. nov. a 9. novembra 2010  bude konať 11. generálna synoda Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) . Synodu tvorí 50 členov všetkých členských cirkví. Na programe synody je téma : "Obraz kňaza a jeho vzdelávanie", výročná správa vedúceho biskupa VELKD, správa poverenca Catholica, rokovanie o dvojitom rozpočte pre roky 2011 a 2012, schválenie Agendy pre Tichý týždeň a voľba 1. viceprezidenta. Na synode sa zúčastnia početní zástupcovia ekumény, medzi nimi aj nový generálny prezident SLZ Munib Younan. Synode bude v dňoch 3. a 4. nov. tamže predchádzať stretnutie a rokovanie Konferencie biskupov VELKD. (www.ekd.de)

Evanjelické služby Božie v TV k Pamiatke reformácie

Prinášame prehľad niektorých televízných staníc so službami Božími ku Pamiatke reformácie: STV2 – SB z Bardejova o 9.00 hodine; po nich o 10.35 program "Soli gratia" o dejinách reformácie na Slovensku. TV Slovenija 1 – SB z Moravských Teplíc o 10.00 hodine. Káže biskup G. Erniša. TVP2 – SB s VP z Katovíc o 10.00 hodine. ARD – SB o 10.00 hodine z kostola sv. Petra vo Woerlitz. MT1 – SB o 11.00 hod. z Ev. kostola na Deákovom nám. v Budapešti.Káže vedúci biskup J.Itzés.

Americký megazbor sa topí v dlžobách

Známy americký megazbor v Krištaľovej katedrále v meste Garden Grove, Kalifornia , je platobne neschopný. Aj u nás ho poznáme z televízneho vysielania bohoslužieb v programe "Hour of Power" (Hodina sily" . Zbor je dlžný svojim dodávateľom 5.5 milióna €. Jeho pozemky sú zaťažené hypotékami v sume 26 milióna €. Napriek tomu hlavná pastorka zboru Sheila Schuller Coleman vyhlasuje, že problémy sú iba prechodné. Spôsobila ich hospodárska kríza, ktorá teraz pomaly ustupuje. (www.idea.de)

Laicisti v SPD narážajú na odpor

Skupina asi 300 členov Socialno demokratickej strany Nemecka -SPD – chce založiť v strane pracovnú skupinu laicistov. Ich cieľom je: odstrániť kríže a iné kresťanské symboly zo škôl, nemocníc a súdov,  odstrániť odvolávku na Boha v ústave, neutralizovať znenie  prísahy, odstrániť vojenskú duchovnú službu, vyškrtnúť z trestného zákonníka slovo "bohorúhačstvo", zastaviť financovanie "klerikov" štátom. Návrh laicistov odsúdili už zástupcovia oboch veľkých kresťanských cirkví. Návrh nepodporuje aj predseda SPD Sigmar Gabriel a plaforma "Kresťania a kresťanky v SDP". (www.idea.de)

Úrad kňaza bude pre ženy aj naďalej v EAC v PR neprístupný

Ako sme už písali, od 15. do 17. októbra t.r. zasadala v Bielsko-Bialej synoda Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku. Na programe o.i. bola aj otázka ordinácie žien v tejto cirkvi. Téma sa prerokúvala 16. októbra. Prebiehala prudká a búrlivá diskusia. Nakoniec bolo hlasovanie s týmto výsledkom: 33 synodálov sa vyslovilo proti ordinácii žien, 20 bolo za a siedmi sa zdržali hlasovania. /www.gustav-adolf-werk.de)

Chlieb života

                                                                 Chlieb života J 6, 48-51 a 54: “Ja som chlieb života. Vaši otcovia  jedli mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. Kto je moje...

Slova inspirovane Duchom Svatym.

Sv.Faustina ”Nechápem, ako nemožno dôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič. On, Pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahanbení tí, ktorí vložili do neho všetku svoju dôveru.” Sv. Frantisek Salesky "Tešme sa z dobra, ktoré robia iní, a pomáhajme im zo všetkých síl. Možno že Bohu, lepšie ako my, poslúžia iní." "Nebuďte na nič naviazaní do takej miery, aby ste sa znepokojovali, či sa vám to podarí. Zverte to do Božích rúk." Sv. Ignac z Loyoly "Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet...