O rozsievačovi, semene a štvorakej pôde

             O rozsievačovi, semene a štvorakej pôde L 8, 4 -15: “A keď sa schádzal veľký zástup a z miest hrnuli sa k Nemu, hovoril v podobenstve: (5) Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keďrozsieval, niektoré padlo kraj cesty, – pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. (6) Iné padlo na skalu a keďvzišlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. (7) Iné však padlo medzi tŕnie, a spoluvzrastlé tŕnie ho udusilo. (8) A iné padlo do dobrej zeme a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kgo má uči na počúvanie, nech počuje! (9)...

Na Hromnice

                                  Na Hromnice Ž 87:     “ Čo Hospodin založil, leží na svätých vrchoch. (2) Hospodin miluje brány Siona viac ako všetky Jákobove príbytky. (3) Preslávne veci hovoria o tebe, ty mesto Božie. Sela. (4) Spomínam svojím vznavačom Rahaba (Egypt) i Bábel;       hľa, Filištýnsko, Týrus s Etiopiou:       ten sa tam narodil. (5) A o Sione tak sa bude hovoriť:      tento i onen sa tam narodil.      A on sám, Najvyšší, ho upevňuje. (6) Hospodin...

Chvála slabosťami je dôvera v moc Kristovu

 Chvála slabosťami je dôvera v moc Kristovu Sebavedomie v srdcia vlej, hoc z rodiny sme primalej, však z lásky, ktorá nehynie, pripoj nás k svojej rodine! Ó, Bože, z hojnej milosti, ochráň pýchy, praj hrdosti, nech vážime si – v svete chvál – tak veľký poklad, čos’ nám dal! Amen  (M.R.) 2 Kor 11, 19 – 12, 9:    “Veď vy rozumní radi znášate nerozumných! (20) Strpíte, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyžiera, keď vás niekto zdiera, keď sa niekto povyšuje a bije vás do tváre. (21) Na svoju hanbu hovorím: v tomto ako by sme, ozaj, boli...

Nové víno do nových nádob

Mk 2, 18-22: “Jánovi učeníci a farizeji sa postievali. I prišli (niektorí) a povedali Mu: Prečo sa postia Jánovi učeníci a učeníci farizejov, ale Tvoji učeníci sa nepostia? (19) Ježiš im riekol: Či sa ženíchovi družbovia môžu postiť, dokiaľ je ženích s nimi? Pokým majú ženícha so sebou, nemôžu sa postiť. (20) Ale prídu dni, keď im ženích bude odňatý, v ten deň sa budú  postiť. (21) Nikto neprišíva na staré rúcho záplatu z nevalchovaného súkna, lebo nová záplata vydrapila by kus starého súkna, a diera bude ešte väčšia. (22) A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo víno roztrhlo...