1690. výročie nicejského vierovyznania

1690. výročie vzniku nicejského vierovyznania V júni roku 325 sa zišiel prvý ekumenický koncil (synoda). Jeho úlohou bolo riešiť otázku Svätej Trojice, konkrétne vnútorný vzťah medzi Otcom a Synom. Mala to byť zároveň odpoveď na otázky, ktoré pred cirkev nastolil Árius. Nicejský koncil zvolal a otvoril cisár Konštantín. To je pre cirkev samo o sebe dôležité a poučné: právoplatnosť koncilu nezávisí od pápeža. Konštantín sa ho aj zúčasťnoval v cisárskom purpure, ale nenárokoval si jeho vedenie. Synoda zasadala v cisárskom paláci v Nicei a viedol ju biskup Ossius z Cordoby, ktorý bol dôverníkom cisára. Presný počet účastníkov nevieme, ale tradícia...

Dnes 585 rokov od Augsburgského vyznania

Augburgské vyznanie, hlavný vieroučný spis evanjelicko-luteránskej a reformačnej teológie. napísal ho zväčša Filip Melanchton. Vyznáva ospravedlnenie hriešnikov jedine milosťou, jedine skrze vieru, jedine vďaka zásluhám Pána Ježiša Krista. Bolo podpísané mnohými vedúcimi osobnosťami nemeckých miest a regiónov. Vyznanie prezentovali Cisárovi sv. rímskej ríše Karolovi 5-temu v Augsburgu, 25. Júna 1530. O niekoľko týždňov toto vyznanie rímsko-katolícka vrchnosť odmietla. Načo Melanchton reagoval napísaním obraňého spisu Obrany Augsburgského vyznania (1531). V 1580 bolo nezmenené Augsburgské vyznanie zaradenédo Knihy svornosti.

Správa ŠTB o návšteve SLZ z r. 1967

http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/sprava-stb-bratislava… – správa ŠTB o návšteve spolupracovníka menom „Tatranský“ v centrále SLZ v Ženeve v roku 1967. Za zmienku stoja rozhovory Vatikánu a SLZ o zbližovaní a vyhlásení Luthera za svätého. Tiež pozornosť akú venujú situácii luteránov a ev. biskupa v Litve, a vysidlených povolžských nemcov v rámci vtedajšieho ZSSR, stretnutiach na EBF ako i názoroch o celkovej politickej situácii v čase studenej vojny. A tiež malá poznámka na konci o „odovzdaní poznatkov sovietskym orgánom“.

Všetky končiny zeme uvidia záchranu…

( 4. advetná nedeľa ) V posvätnosť chvíle nech duch náš zaplesá, veď Pán už blízko: ó, radujme sa! Dnes v miernosti ľud hold vďaky zloží… Ach, zostúp i v nás pokoju Boží! Amen (M.R.) Izaiáš 52, 7 -10: “ Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom. (8) Všetci tvoji strážcovi dvíhajú hlas, spoločne jasajú, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov návrat na Sion. (9) Vypuknite v spoločný jasot, zrúcaniny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. (10) Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých...

17.november 1989 – exodus Československa

17.november 1989 – exodus Československa Dnešný štátny sviatok 17.november je významným dňom a medzníkom v dejinách Československa. Privítali sme ho s radosťou, s vďakou oproti Bohu a nádejami aj my kresťania. ( 2 M 15, nn) Rovnaké pocity ma napĺňajú aj dnes, pri 25.výročí udalostí, ktoré nasmerovali vývoj našej spoločnosti k občianskym slobodám, demokracii a hospodárskemu rozvoju. Nič na tom nemení ani súčasná mnohá nespokojnosť a skepsa občanov Slovenska a Česka. Dôvody našej nespokojnosti sú rôzne, ale podstatné je, že mnoho veci môžeme sami zmeniť a ovplyvniť. Najťažšie zmeny je však robiť v ľudskom srdci a v morálnom správaní nás...

Prvé zasadnutie I. SNR

Pred 166 rokmi po prvýkrát zasadala v Myjave I. Slovenská národná rada Predstavitelia kultúrnych a cirkevných inštitúcií a zástupcovia samospráv si 19. 9. 2014 spomienkovým stretnutím v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Slovenských národných rád v Myjave pripomenuli 166. výročie historicky prvého zasadnutia I. SNR. Podľa slov riaditeľky múzea Aleny Petrákovej sa I. SNR oficiálne konštituovala vo Viedni už 16. septembra 1848. Na prvom zasadnutí sa však na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom stretla práve 19. septembra 1848 v dome pani Koléniovej v Myjave – dnešnom sídle múzea: „Tu, pri brehu riečky Myjava, na prvom zasadnutí SNR Ľudovít Štúr...

Sociální zásady Ježíšovy podle Waltera Rauschenbusche

Už delší dobu mne zajímají sociální důsledky Ježíšova učení. Sociální učení katolické církve mne neuspokojuje, evangelické církve explicitní sociální učení zpravidla nemají. Proto jsem si po četbě knihy W. Weitlinga „Evangelium chudého hříšníka“ se zájmem si přečetl knihu „Sociální zásady Ježíšovy“ od profesora církevních dějin na bohosloveckém semináři v Rochesteru Waltera Rauschenbusche. Kniha vyšla česky v druhém vydání v roce 1926 nákladem YMCA. Toto dílo podle profesora Josefa L. Hromádky představuje typický ohlas moderních snah anglo-amerického křesťanství. Podle W. Rauschenbusche je nejzákladnější sociální zásadou Ježíšovou posvátnost každého člověka, cena každé lidské duše (s. 17). Přitom Ježíš silně vnímal jednotu lidského...

28.júla 1914 začala 1.svet.vojna

Rakúsko- Uhorsko vypovedalo vojnu Srbsku. Podnetom bol atentát na následníka trónu Františka Ferdinanda a jeho manželku v Sarajeve mesiac predtým. Atentát 28.júla spáchal srbský študent a člen Veľkosrbského hnutia Gavrilo Princip. Postupne sa do vojnových akcií pripojilo Nemecko, Rusko a Anglicko a ďalšie štáty. Vojna si vyžiadal 8 miliónov mŕtvych len na bojiskách. K tomu obrovské hospodárske, kultúrne a morálne škody a nesmierne utrpenie ľudí v zázemí. Vo vojne bojovalo na rôznych frontoch a stranách cca. 400.000 slovenských vojakov. Cisár František Jozef I. vyhlásil všeobecnú mobilizáciu 31.júla. — 28.októbra 1918 Rakúsko-uhorský minister zahraničia Gyula Andrássy poslal prezidentovi Spojených štátov amerických...