Budú naši dedičia Sýrčania?

1 Mojž 15, 1-6: “Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní slovo Hospodinovo: Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľká odmena. (2) Abrám však povedal: Hospodine, Pane, čo mi chceš dať, veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Elíezer. (3) Ďalej povedal Abrám: Hľa, nedal si mi potomstvo, a sluha, narodený v mojom dome, bude mojím dedičom. (4) Tu zaznelo mu slovo Hospodinovo: Tento nebude tvojím dedičom; tvojím dedičom bude ten, ktorý výjde z tvojho tela. (5) Potom ho vyviedol von a riekol: Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Nato mu...

2.slávnosť veľkonočná

Tú vieru čistú – nalej v nás, vzkriesený Kriste, Mesiáš. Nech veríme, že vstali si, vstal, Abys´ nám život zachoval! Amen (MR) Ján 20,11-18: „Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu (12) a na mieste, kde ležalo telo Ježišovi, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách.(13) Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam Ho položili. (14) Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. (15) I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona si myslela, že je...

Choďme v svetle Hospodinovom

Spasiteľu, Kriste, – Ty sa rodíš znova v dušiach, čo žiť vedia podľa Tvojho slova. Činíš skrz nich divy mocou prevelikou, robíš schopných žiť i mrieť jak mučeníkov. Amen Iz 2, 2-5: “V posledných dňoch bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy (3) a poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. (4) On bude súdiť medzi národami, vynášať výrok...

Spomienková slávnosť na Braxatorisovcov v Senici

Spomienková slávnosť na Braxatorisovcov V Evanjelickom a. v. kostole v Senici sa v septembri konalo spomienkové stretnutie venované štyrom generáciám Braxatorisovcov: otca Ondreja Braxatorisa – učiteľa, syna Andreja Braxatorisa- Sládkoviča, kňaza a básnika, vnuka Martina Braxatorisa – Sládkovičov, kňaza, spisovateľa a pravnuka Pavla Braxatorisa – právnika, textára a libretistu. Všetkých Braxatorisovcov sprievodným slovom pripomenul domáci farár Juraj Šefčík. Prvá spomienka patrila najmladšiemu z nich, Pavlovi Braxatorisovi, narodenému pred 105 rokmi na senickej fare. Zdedil po svojich predkoch umelecký talent, písal pútavé texty, ktoré zhudobnil známy skladateľ Gejza Dusík. O ich popularitu sa postaral známy slovenský spevák František Krištof Veselý. Teraz...

Voľba seniora MyS

Presbyterstvo Myjavského seniorátu, podľa Cirkevného zákona 11/ 1994 , o cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách, podľa § 28. ods.1 , sa na svojm zaadnutí 8.mája 2013 uznieslo vyhlásiť voľby na funkciu seniora MyS. Kandidátmi sú : Mgr.Miroslav Hvožďara PhD, Mgr. Samuel Mišiak PhD a Mgr. Juraj Šefčík. Termíny k volebným konventom sú nasledovné: 26.máj, alebo 2.jún. Konvent je potrebné vyhlásiť najmenej týždeň vopred. SP sa ďalej uznieslo, v prípade, že v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, druhé kolo volebných konventov, medzi dvomi kandidátmi s väčším počtom hlasov by sa uskutočnilo v nedele 23. júna ,...