Vstal, niet Ho tu…

                                   Vstal, niet Ho tu …   

Vstal z mŕtvych milý Kristus Pán,

raduj sa, raduj sa, ó kresťan,

Ten, ktorý bol pochovaný,

vstal z mŕtvych, vstal z mŕtvych v deň slávny.

Všetci spolu Vzkriesenému

vzdajme chválu.

Anjeli v tej rannej chvíli: 

“Vstal z mŕtvych, vstal z mŕtvych”, svedčili;

ženám, ktoré Ho hľadali,

“vstal z mŕtvych, vstal z mŕtvych” hlásali;

Všetci spolu Vzkriesenému

vzdajme chválu. Amen ( ES 152, 1 – 2)

Mk 16, 1 – 8:

“Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých veci, aby šli a pomazali Ho. (2) A v prvý deň po sobote veľmi včasráno prišli k hrobu, keď už slnko vyšlo, (3) a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? (4) A pozdvihnúc oči, videli kameň odvalený; a bol veľmi veľký. (5) Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca, oblečeného do bieleho rúcha, sedieť na pravej strane, a preľakli sa. (6) On im povedal Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa miesto, kde Ho boli položili. (7) Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal. (8) I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli ako bez seba; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.” Amen

                   Slávnostné zhromaždenie, bohumilí kresťania!

Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Ak Toho hľadáte, ste tu dobre. Je tu, je medzi nami, pretože Ježiš neostal v hrobe, ale vstal z mŕvych! Je všade tam, “kde sa dvaja, alebo traja zídu v Jeho mene” a kde sa zvestuje Jeho slovo a prisluhujú sa Jeho sviatosti. Pán Ježiš nás od chvíle onoho “prvého dňa po sobote” vždy a trvalo predchádza a bude predchádzať. Nie je v hrobe, ale je všade, pretože “pravica Hospodinova dokázala silu”. Nech by sme išli kdekoľvek na tejto zemi, On je všade prítomný. Nielen v slávnostne vyzdobenom chráme, ale aj uprostred krásnej prírody, je blízko tých, ktorí sú v nemocniciach, alebo sú osamelí. Je a bude s nami aj potom “do hrobu keď ľahnú údy”(ESP  440, 5). Je s nami aj vtedy a tam, kde sa cítime dobre, kde sme šťastní, medzi svojimi drahými. Prajeme všetkým, aby si Jeho prítomnosť všimli a uvedomili. Aby sa potešili najkrajšou možnou zvesťou a posolstvom Božieho posla: “Vstal! …Vstal z mŕtvych! Ježiš nie je v hrobe, lebo je vzkriesený a živý. Prajeme si navzájom, aby sme boli mocne preniknutí touto skutočnosťou. Sám Pán Ježiš nás chce potešiť a naplniť radosťou v dnešné veľkonočné ráno, tak ako to urobil v to slávne veľkonočné ráno v Jeruzaleme, keď zlomil osteň smrti, hrobu a zboril brány záhrobia. Preto je tu ponuka radosti pre všetkých.

   Z veľkonočnej zvesti totiž počujeme o najväčšom Božom skutku v dejinách. “Je to div v našich očiach” (Ž 118, 23). A tento Boží skutok má svoje dôsledky, ktoré sú dôležité pre všetkých ľudí i pre každého z nás. Pýtame sa aké?

              Aké sú dôsledky toho, že Ježiš Kristus v stal z mŕtvych?

1. On aj naše hroby otvorí

2. každé oko Ho raz uvidí

3. veriaceho posolstvom radosti poverí                                                                         

    1.Posolstvo Veľkého piatku je zrozumiteľné všetkým ľuďom. Z pašií sme počuli o konaní ľudí na Golgote. Tie slová a svedectvá mnohí neradi počujú, lebo sa v nich hovorí o ľudskom hriechu, o zlyhaní človeka a jeho tvrdosti, o zrade a surovosti, ale to všetko sú veci, ktoré si človek dokáže predstaviť. O takomto počínaní sa dá napísať divadelná hra, alebo natočiť pútavý film. Scenár môže končiť poukazom na skalný hrob, zavalený kameňom, spokojnosťou jedných a zúfalstvom iných. Aj cesta žien k hrobu Ukrižovaného, nesená túžbou pomazať Jeho mŕtve telo a preukázať zosnulému posledné prejavy lásky a pocty je zrozumiteľná a predstaviteľná. 

    To, čo je prekvapujúce, nie je len otvorený hrob, alebo prítomnosť “mládenca v bielom rúchu”. Prekvapujúca je najmä jeho zvesť: “Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal! Niet ho tu, ajhľa miesto, kde ho boli položili.” Prázdny hrob, ktorý bol predtým prísne strážený a zvesť, ktorá sa javí ako ozvena slov samotného Pána Ježiša Krista: “po troch dňoch vstanem“, to je výnimočný okamih a skúsenosť. Je to zvesť potešujúca, ale čiastočne aj ochromujúca sily a konanie nielen oných žien, ale aj nás dnešných ľudí, lebo je jasné, že za touto skutočnosťou je Božia moc a blízkosť. Tu skutočne “pravica Hospodinova dokázala silu”(Ž 118, 16b). Dokázalo ho víťazstvom Pána Ježiša nad smrťou a hrobom. 

     Zároveň je dôkazom Božej milosti k nám. Otec nebeský nám dal skrze svojho Syna mnohé dôležité sľuby. Najvýznamnejší je ten, ktorý zapísal evanjelista Ján: „ Pretože ja žijem, aj vy budete žiť!“ (J 14,19) Pán Ježiš si totiž svoje víťaztvo neponecháva len pre seba. Neslúži Mu k tomu, aby sa niekomu vysmieval, alebo aby ponižoval tých, ktorí Ho neprijali ako Božieho Syna a Spasiteľa (Mesiáša). Tým, že vstal z mŕtvych sa však stal skutočným Pánom živých i mŕtvych. Smieme preto žiť v nádeji, že On raz aj naše hroby otvorí a pozve nás do nového života vo svojom kráľovstve, kam nás predišiel. Preto oprávnene smieme spievať piesne a hymny víťazstva a radosti. V jednej novej piesni spievame: “Náš Pán koná to, čo hovorí, choďme vo svetle – On aj hroby temné otvorí, choďme vo svetle!“ Z Božej milosti smieme vo viere v Ježiša žiť v radosti a chodiť v Jeho svetle. 

     2. Druhým dôsledkom vzkriesenia je potvrdenie viery, že keď nás raz “vyvedie z ríše hrobu” (ESP 113, 4), vtedy Ho každé oko uvidí. Pán Ježiš hovorí: „Ajhľa, nové činím všetko“ (Zj 21, 5). Keď hovoríme a svedčíme o vzkriesení tela z mŕtvych, vždy si máme uvedomiť, že telo Ježišovo Pánom Bohom vzkriesené, je telo ”nové, oslávené a neporušiteľné”(1 K 15). Ježišovo pozemské telo bolo premenené, preto Ho hneď nepoznali ani jeho najbližší. 

       Aj naše telá po vzkriesení budú “podobné Jeho oslávenému telu”. (1 K 15, 35 – 49). Vzkriesenie Ježišovo nebolo a ani naše vzkriesenie nebude návratom do terajšieho tela, ale bude také, v ktorom Ho uvidíme a budeme s Ním v sláve. (Mk 10,37) Už SZ Jób mal a nosil túto nádej v srdci, keď povedal: „Ja viem že môj Vykupiteľ žije a nakonie sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, že sa rozpadne na prach, zo svojho tela uzriem Boha. Moje oči, nie cudzie Ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne po tom“!( Jób 19, 25-27) SZ žalmy prinášajú tú istú vieru a nádej. 

      Musíme preto povedať s celou otvorenosťou, že Pán Ježiš hovorí, že pri Jeho druhom príchode a súdeHo“uvidí každé oko, aj tí, čo Ho prebodli ” (Zj 1, 7). Všetci Ho spoznajú ako takého, ktorému dal Otec do rúk všetko. Svoj omyl spoznajú nielen Židia, Pilát a rímski vojaci, ale všetci, ktorí pristupovali a pristupujú k Ježišovi s posmechom, alebo rúhaním. Kto Ho však už dnes oslavuje ako Spasiteľa, má dôvod na radosť a prekonanie strachu. Preto anjelská zvesť zneje ženám i každému z nás: “Nebojte sa”!

       3. Zdalo by sa, že ženy spomínané v evanjeliu, ktoré svoju úctu a lásku chceli prejaviť mŕtvemu Ježišovi, nepovedali o Jeho vzkriesení “nikomu nič“. Nie je to tak. Cestou k učeníkom posolstvo:“Vstal, niet Ho tu…” síce nehlásali po uliciach, (ani dnešná misia cirkvi nemusí byť nutne na uliciach), ale napokon predsa len prekonali strach a priniesli túto radostnú zvesť tým, ktorým patrila na prvom mieste. Boli to prestrašení učeníci, ktorí sa mohli potešiť, že Pán Ježiš s nimi aj naďalej počíta. Medzi nimi aj zahanbený a zneistený Peter. Ďalej to boli obyvatelia Galiley, ktorých mali Jeruzalemskí vodcovia za pohanov. Sú to aj všetci ostatní bývalí i terajší pohania, ku ktorým prišla a smie prísť zvesť, že Kristus nám otvoril dvere neba.    

     Prinesme ju aj my dnes tým, ktorí sú nám najbližší. Kiež našou dôverou povzbudíme aj iných. Začnime od našich najbližších, ako oné ženy. Kto hľadá Ježiša ukrižovaného za nás a naše hriechy, môže Ho nájsť a spoznať, že On je Ten, ktorý vstal z mŕtvych aj pre naše ospravedlnenie. 

S reformátorom M.Lutherom a celou cirkvou vyznávajme:

“ Kristus Pán vstal z mŕtvych, po mukách ukrutných!

   Haleluja plesajme a radosne spievajme! 

   Buď Bohu chvála! (Sp 130,1). Amen

                 1.slávnosť veľkonočná. Pascha. Vzkriesenie  Pánovo.                  

                                Resurrectio Domini   – 2020

                                                                           Ľubomír Batka st.

Komentáre k “Vstal, niet Ho tu…

  1. lubo batka st

    Exegéza textu a náčrt tejto kázne boli napísané pre homiletickú prípravku ECAV: Služba Slova 2020, pred redakčnou uzávierkou časopisu, ktorý vychádza teraz len v elektornickej podobe, čiže ešte pred vypuknutím pandémie u nás. Preto nereflektuje túto skutočnosť. –
    Nech Vás darom svojho pokoja požehnáva Vzkriesený Kristus Pán a je stále s nami .

Komentovať