Príprava Božia a príprava naša na príchod Spasiteľa-(7)

  Príprava Božia a príprava naša na príchod Spasiteľa – (7)

Text prorocký: Iz 40, 9 – 11:

Text: Lk 1, 67 – 69:

       “Ale Zachariáš, jeho otec, naplnený Duchom Svätým, prorokoval, hovoriac: (68) Požehnaný Pán Boh izraelský, že zhliadol na svoj ľud a vykúpil ho, (69) vyzdvihnúc nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida, (70) ako hovoril ústami svojich starodávnych prorokov, (71) že nás vyslobodí od našich nepriateľov a z ruky všetkých, ktorí nás nenávidia, (72) aby učinil milosrdenstvo s našimi otcami a rozpomenul sa na svoju svätú zmluvu, (73) na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že budeme vyslobodení (74) z ruky nepriateľov a bez bázne budeme Mu slúžiť (75) v svätosti a v spravodlivosti pred Jeho obličajom po všetky dni života. (76) A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si mu pripravoval cestu, (77) a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy (78) zo svojho milosrdného srdca, s ktorým zhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti, (79) aby svietil sediacim v tme a v tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja”. Amen

       Návšteva panny Márie s Dieťaťom pod srdcom v dome Zachariáša a Alžbety znamenala nepochybne dotyk Ducha Svätého pre všetkých v ich dome. Už sme spomenuli slová Alžbety i radostne reagujúce dieťa v jej živote, ale výnimkou nebol ani Zachariáš. V prechádzajúcom texte sme pripomenuli jeho poslušnosť voči slovám Božieho anjela ohľadom mena, ktoré malo narodené dieťa dostať. Zachariáš napísal: ”Ján je jeho meno” – a vzápätí bol zbaveny trestu mlčania. Je zrejmé, že príchod Ježišov priniesol aj Zachariášovi dar Ducha Svätého a on definitívne uveril Božím sľubom. Preto sa nemusíme diviť, že všetko to, čo mal Zachriáš “na srdci mal aj na jazyku”. Ako mohutný prameň živej vody vytryskol z jeho úst chválospev, ktorý bol súčasne aj proroctom o Jánovi. “Zachariáš, jeho otec, naplnený Duchom Dvätým prorokoval, hovoroac: Požehnaný Pán Boh izraelský…”. Zachariáš spontánne a radostne chváli Hospodina!

       V jeho chválospeve nešlo o nejaké náboženské frázy a prázdne slová. Je príznačné, že prvé vety a slová patria Hospodinu. “Požehnaný Pán Boh izraelský, že zhliadol na svoj ľud a vykúpil ho”. Nemusí nás udivovať, že Zachariáš hovorí o Božom vykúpení Izraela v minulom čase. Ako o niečom, čo sa už stalo a čo je realita. Zachariáš uveril nielen v Boží div, pokiaľ išlo o narodenie jeho vytúženého synčeka. On svedčí a oznamuje na prvom mieste to najväčšie, čo sa udialo, o čom izraelskí proroci hovorili a čo predpovedali. Hovorí o naplnení veľkej nádeje Izraela, totiž o príchode Mesiáša. A zasľúbený Mesiáš už prišiel do tohoto sveta, aj keď svet, ale ani ľud Izraela, o tom ešte nevedel. Tak, ako sa rodostne pohol jeho synček v lone Alžbety po príchode Márie, neostalo ani jeho srdce nedotknuté. Preto “z plnosti srdca” hovorili a spievali jeho ústa. Preto keď sa Ježiš počal z Ducha Svätého a prišlo k jeho inkarnáci (vteleniu), naplnili sa slová prorokov, ktorí podobne vedení Duchom Svätým toto Božie konanie predpovedali. “Lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží” – povedal o prockých slovách apoštol  Peter cirkvám v diaspore ( 2 Pt 1, 21). Príchod (advent) Ješiša v ľudskom tele znamená začiatok Jeho vykupiteľského diela. Potomok narodený zo ženy, výhonok z Izajovho pňa prišiel a s ním aj dar spasenia. 

     Prorok, ktorý zvestuje veľký Boží dar, nemusí sám porozumieť všetkým slovám a Božím skutkom ktoré zvestuje. On nie je ich autorom. Správny obsah a vysvetlenie im dávajú ďalšie reči Ducha Božieho. Vždy však platí, že “proroci sa poddávajú duchom prorokov”. To platí aj o Zachariášových slovách, keď zvestoval Božie “vyslobodenie od našich nepriateľov”. Z iných slov Písma vieme, že tými najväčšími nepriateľmi ľudí sú hriech, pošiteľ a smrť. Títo nepriatelia, táto “nesvätá trojica”, ako hovorieval M.Luther, a jej porazenie a odstránenie je obsahom všetkých Božích zasľúbení zvestovaných prorokmi. Víťaztvo nad nimi, naše vyslobodenie z ich moci a područia vedie k zbaveniu sa strachu pred Hospodinom, ale aj k novému životu. Každý Kristom Pánom vykúpený s radosťou víta túto zmenu panstva a rád slúži svojmu Pánovi v svätosti a v spravodlivosti. 

      Po tejto mohutnej, dych zastavujúcej oslave a chvále Božej, s veľkou mierou skromnosti a pokory pripomína Zachariáš ľuďom aj úlohu a poslanie svojho synčeka. “A ty, dieťaťko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si mu pripravoval cestu a učil Jeho ľud známosti spasenia…”. S podobnou skromnosťou, ale aj naliehavosťou sa neskôr predstavoval aj sám Ján, nazvaný Krstiteľom, keď hovoril o sebe ako o hlase, ktorý volal všetok ľud k pokániu. 

    Aj záver Zachariášovho chválospevu je opäť radostný a nesmierne nádejný. Nie div, že viaceré z jeho myšlienkových obrazov prenikli aj do našich adventných a vianočných piesní. 

Rad – radom hovoria o potrebe pokánia, ktoré kázal Ján, ale aj o dare odpustenia hriechov, o veľkej Božej milosti a milosrdenstve, o Ježišovi ako slnku z výsosti, ktoré vyšlo a svieti nám, “sediacim v tme a tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja”. Nie div, že ich s takou vrúcnosťou a tichou radosťou spievame v adventnom i vianočnom čase, ktorý nám pripomína Pánov príchod v betlehemskom Dieťati a ktorý nás súčasne orientuje a správne pripravuje aj na Jeho druhý príchod v moci a sláve. Dovoľme tomuto chválospevu nanovo zaznieť v našich ušiach a srdciach, v našich domoch a chrámoch, i všade tam, kde sme a žijeme, aby Duch Svätý pôsobil i v našom duchu a srdci i v v srdciach mnohých blížnych.      

      Týchto sedem zamyslení na základe Lukášovho evanjelia, ktoré nás v tohtoročnom advente oslovovali a priblížili nám Božiu prípravu na príchod Jeho Syna, nech sú povzbudením našej viery, lásky a nádeje a našej prípravy na druhý príchod “Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde”. ( Zj 1,4) Maranatha! Príď, Pane Ježiši! 

(Zj 22, 20) Amen

     Advent 2019                                          Ľubomír Batka st.

Komentovať