Evangelíci a nacismus

K následující sondě a úvaze mne inspiroval příspěvek Prekvapujúce – smutné zistenie! bratra hrimarka, jakož i některé diskusní příspěvky pod ním. Je to pokus pojmout bolestné zjištění selhání církve (či lépe jejich představitelů) za totalitního režimu v širších souvislostech a zabránit určitým unáhleným soudům. Luther a jeho údajný antisemitismus. Lutherovi se vyčítá, že je otcem německého antisemitismu a tím prapředkem nacistů. Naráží se na jeho pamflety "Šem hamforaš" a "Proti Židům a jejich lžím", ze kterého nacisté hojně citovali slova o pálení židovských knih a synagog (viz např. nacistický propagandistický film "Žid Süss"). Nutno ovšem rozlišovat pojmy. Oponentní myšlení ve...

66 rokov bez vojny

8. mája si pripomíname porážku fašizmu, a tým aj koniec druhej svetovej vojny. My, čo sme sa narodili v rokoch tejto vojny si ju pamätáme. Mladšie ročníky ju poznajú už len z dejepisu, románov a filmov. Vďaka Pánovi, že my tu v Európe už plných 66 rokov nepoznáme vojnu. Síce od 1948 do 1989 sme nežili v slobode, ale v komunistickej totalite, kde v spoločnosti denne prebiehal triedny boj. V tomto režime sme museli povinne pozerať filmy o oslobodení vlasti Červenou armádou a vyjadrovať vďaku nášmu osloboditeľovi – Sovietskemu zväzu. Určite nie je správne, ak dnes v demokracii a slobode...

Z Výkladu žalmov od svätého biskupa Augustína (Ps 33, 29: CCL 38, 272-273)

 Bratia, veľmi vás povzbudzujeme k láske, nielen medzi vami navzájom, ale aj k tým, čo sú mimo, či sú to pohania, čo ešte neveria v Krista, alebo tí, čo sú od nás odlúčení, a vyznávajú s nami Hlavu, ale od tela sa oddelili. Žiaľme za nimi, bratia, ako za svojimi bratmi. Či chcú, alebo nechcú, sú našimi bratmi. Až vtedy by prestali byť našimi bratmi, keby prestali hovoriť: „Otče náš.“ O ktorýchsi povedal Prorok: „Tým, čo vám hovoria: Nie ste naši bratia, povedzte: Ste naši bratia.“ Uvažujte, o kom to mohol povedať. O pohanoch? Nie, lebo ich nenazývame našimi bratmi...

Objavili originál listiny, ktorá položila základ nezávislej evanjelickej cirkvi

Nedávne oslavy 400. výročia Žilinskej synody so sebou priniesli unikátnu udalosť. V Slovenskej národnej knižnici v Martine totiž objavili vzácny dokument, ktorý s touto udalosťou priamo súvisí. O významnom historickom náleze sa EPST porozprával s doc. Milošom Kovačkom, riaditeľom Národného bibliografického ústavu SNK v Martine. Slovenská národná knižnica má za posledné tri roky na konte viacero významných objavov. Ktoré z nich považujete za najvýznamnejšie? Spomeniem napríklad reč Eliáša Lániho z 18. marca 1608, ktorú predniesol v Martine ako turčiansky senior. Slovenských evanjelikov na ňu upozornil pred osemdesiatimi rokmi Ján Kvačala, no v slovenskom prostredí nebola dostupná a zostala neznámou. V...

Ako to videl ŽIGMUND

   Kráľ Žigmund Luxemburský ( uhorský, nemecký a český,  ktorému po "úspešnom" koncile v Kostnici  pápež udelil hodnosť cisára, známy nepriateľ husitov)    bol nenapraviteľný vtipkár. Korunovať za cisára sa dal v Ríme pápežom až v 13.5. 1433. Po korunovácii sa však s pápežom Eugenom, inak svojím príbuzným, rozprávali o  ocirkevných záležitostiach aj v súkromnom rozhovore. V ňom porovnával, v ktorých troch veciach sa oni dvaja líšia a v ktorých zhodujú.     "Ty, Najsvätejší otče, dlho spávaš, ja skoro vstávam, Ty piješ vodu a ja víno! Ty sa žien štítiš a ja sa po nich zháňam!"      Zhody v ich...

25. jún – Pamätný deň Augsburského vyznania

Evanjelická cirkev po celom svete si 25. júna pripomína ako pamätný deň Augsburského vyznania. V ten deň roku 1530 predložili reformní katolíci okolo Martina Luthera pred cisárom a ríšou vyznanie svojej viery. Nechýbala im odvaha, lebo veď pred 120 rokmi iný cisár porušil svoj sľub a predreformátora Jána Husa dal upáliť ako kacíra na hranici. Prečítajme si slová tohto vyznania! Posilnia nás v našej viere, odhodlaní bojovať za spravodlivosť, dajú nám radosť, lásku a trpezlivosť. Pane Ježiši Kriste, prekonaj ,prosíme, našu vlažnosť a slabosť a naplň nás  Tvojim Duchom k dobrému vyznaniu. Amen.

Pristala Noemova archa na vrchu Cudi?

Nové poznatky o mieste pristatia Noemovej archy chce na základe historických dokumentov a internetového vyhľadávania získať vedecký novinár Timo Roller z nemeckého Wildbergu. Podľa toho na konci potopy nepristala archa na masíve Araratu  ,ktorý sa nachádza na turecko-arménskej hranici, ale na vrchu Cudi, ktorý je vzdialený 300 km v juhovýchodnej časti Turecka. Roller sa pritom odvoláva nielen na antické pramene a expedičné správy, ale predovšetkým na pozorovania v internetovej službe "Google -Earth". Porovnanie starých fotografií so snímkami z Google Earth poukazujú na dôveryhodné odkazy v tom, že archa pravdepodobne pristala na 2114 m vysokom vrchu Cudi, povedal Roller pre idea. Britský egyptológ...

Hlas evanjelikov vo Svätej zemi

Po reformácii upadol záujem veriacich evanjelikov o púte do Sv. zeme. Obrat nastal až s prebudeneckým hnutím v prvej polovici 19.storočia. Prvým viditeľným krokom prítomnosti evanjelikov v Jeruzaleme bola posviacka ev. kostola Vykupiteľa v r. 1898,ktorý sa nachádza pár metrov od centra všetkých púti kresťanov v Jeruzaleme – chrámu Božieho hrobu, kde podľa podania spúčinulo Ježišovo mŕtve telo a kde vstal z mŕtvych. Na posviacke chrámu sa osobne zúčastnil nemecký cisár Viliam II., ktorý vlastne financoval túto stavbu. Pri tej príležitosti tamojší evanjelici ho požiadali o stavbu zotavovne a nocľahárne pre kresťanských pútnikov. Cisár si osvojil túto myšlienku a dal...

Zjevení Janovo jakožto Píseň o naději

Můj starší text jako reakce na video o době konce: http://en.sevenload.com/videos/mtE77jY-Doba-Konca. Viz komentáře k mému Adventnímu kázání o víře ve vzkříšení. Název textu inspirován knihou faráře Rejchrta.       Milé sestry a drazí bratři, jsem rád, že se můžeme dnes věnovat poslední knize Nového zákona (a křesťanské Bible vůbec) – Zjevení Janovu čili Apokalypse. Předně proto, že věřím, že nám bylo shůry dáno žít na počátku doby konce tohoto věku či tohoto světa (hebrejsky olámu, řecky aiónu, latinsky saecula). Moderně vyjádřeno se jedná o konec " tohoto systému věcí" čili dosavadního uspořádání lidské společnosti a civilizace vůbec, které má co...