Počet kostolov pri diaľniciach v Nemecku vzrastie o tri

V súčasnosti jestvuje v Nemecku pri diaľniciach 39 kostolov alebo kaplniek. Teraz sa ich počet zvýši o ďalšie tri: v Brandebursku, Durínsku a Siegerlande. Rozvoj kostolov pri diaľniciach bol tiež témou ekumenickej konferencie farárov z týchto kostolov vo westfálskom Hamme. Výstavbu siete kostolov pri diaľniciach koordinuje Akadémia bratskej pomoci so sídlom v Kasseli. (www.ekmd.de)

Vyše 1,2 milióna ľudí zažilo ProChrist

Viacej ako 1,2 milióna ľudí sledovalo veľké evanjelizačné podujatie ProChrist na prenosových miestach alebo v televízii. Na centrálnom prenosovom mieste v štuttgartskej Porsche Arene bolo medzi 3. až 10. marcom zaregistrovaných do 30 tisíc návštevníkov. Z ústredia bol pestrý program z modernej hudby, životných príbehov a biblicky orientovaných príhovorov prenášaný cez satelit a televízny kanál ERF 1 do celej Európy. Počet návštevníkov sledujúcich program cez internet bol 600 tisíc, počet televíznych divákov sa nedá zistiť. (www.idea.de)

Misia medzi ázijským etnikom Hmong v Thájsku

Wisconsinská evanjelicko-luteránska synoda (WELS) z USA vykonáva o.i. aj misiu medzi ázijským etnikom Hmong v Thájsku. 19.-21. februára t.r. zorganizovala pre 70 vedúcich pracovníkov, laikov, seminaristov a ženy duchovnú konferenciu .Konala sa na dvoch pontónoch pri priehradnom jazere Bhumidol, provincia Lak, v Thájsku. Téma konferencie bola: Po stopách Ježiša Krista.” Služba misionárov v Ázii sa začala roku 1990, kedy z USA prišli medzi Hmongov dvaja pastori tohto etnika z USA. Odvtedy je práca medzi Hmongami v USA a v Thájsku úzko prepojená. Misia WELS v Thájsku medzi Hmongami má 600 členov cirkvi v piatich cirkevných zboroch. V štyroch zboroch slúžia...

Pravoslávno-luteránsky dialóg v Estónsku

1. marca t.r. sa v hl. meste Estónska konali rozhovory medzi zástupcami Estónskej apoštolskej pravoslávnej cirkvi a zástupcami Estónskej evanjelicko-luteránskej cirkvi. Dialóg medzi oboma cirkvami sa začal v r. 2006. Ostatné tri roky sa preberala téma “Cirkev a eucharistia”. Zhrnuté výsledky budú vo vyhlásení, ktoré bude predstavené 24. apríla a slávnostne podpísané. Témou tohoročných rozhovorov boli bioetické otázky. Za pravoslávnu cirkev vystúpil odborník z Ekumenického patriarchátu archimandrita Makarios Griniezakis. Luteránske stanovisko prezentoval prof. z Univerzity Greifswald Johann Christian Pöderlit. (www.eelk.ee)

Koľko ateistov žije v Nemecku?

Ateisti sú v Nemecku malá menšina. Ani nie každý piaty občan popiera Boha (17%). Je to výsledok z výskumu vzorky viacej ako 2 tisíc občanov Inštitútu pre nové sociálne otázky (INSA) v Erfurte. Podľa štúdie aj v skupine tých, čo nepatria k žiadnej cirkvi či nábož. spoločnosti , iba každý tretí je ateista. Z opýtaných protestantov 8% popiera Boha, u katolíkov je to 6%. Neprekvapuje ani politické pozadie: 32% ateistov je medzi ľavičiarmi a 31% v strane pirátov. Najmenej ateistov je v CDU/CSU (9%), v FDP je 15%. U zelených je to 16%, v sociálnej demokracii 17%. Podľa vzdelania: bez...

Konferencia vo Viedni na tému “Európa bez náboženstva je nežiadúca”

Ulohou náboženstva v a pre Európu sa zaoberali vysoko profilovaní vedci na konferencii vo Viedni. Epochálne skúsenosti rozmanitosti v postmodernom ,globalizovanom svete, ale súčasne aj v roztrieštenosti a krehkosti, musí sa vnímať ako pozitívne aktívna a nemala by byť dôvodom na “nesmelú defenzívu”.ˇUlohou náboženstva je to, aby prispievala ku kľúčovému prínosu v spoločnosti. Na tomto sa zjednotili experti konferencie vo viedenskom Juridicum v dňoch 20. – 23. februára 2013. Európa bez náboženstva nie je mysliteľná, ani žiadúca. Opak je pravdou: náboženstvo patrí do Európy. (www.evang.at)

Začína sa evanjelizácia PROChrist 2013

Celoeurópska evanjelizácia ProChrist 2013 začína túto nedeľu 3. marca 2013 zo Štuttgartu. Cez viac ako 800 miest prenosu po celej Európe chcú organizátori zvesťou evanjelia zasiahnúť vyše milión divákov- poslucháčov. Ako povedal ev. farár Ulrich Parzany , ktorý bude mať každý večer až do 10. marca príhovor, ľuďom chcú pripomenúť, že Pán Boh na nich nezabudol. Veľké cirkvi podporujú evanjelizačnú kampaň ProChrist. Jej činnosť je financovaná zväčša zo zbierok, EKD ju podporuje príspevkom 300 tisíc EUR a Ev. krajinská cirkev vo Wuerttembersku sumou 200 tisíc EUR. Večery možno sledovať v cirkevných zboroch zapojených do akcie cez satelit, iní ho môžu...

Nemecko-japonské partnerstvo cirkví

V polovici februára sa v Hamburgu konala 6. Nemecko – japonská konzultácia cirkví. Z Japonskej strany prišlo 11 delegátov, kým nemecké cirkvi EKD a misijné organizácie zastupovali 25 pracovníci. Na rokovaní sa preberali tieto otázky: migrácia, starnutie obyvateľov, misijné snahy. Japonci referovali aj o následkoch zemetrasenia, cunami a katastrofe atómovej elektrárne z 11. marca 2011. Japonskí hostia navštívili aj Bugenhagenov dom – diakonické zariadenie, v ktorom sú integrované opatrovateľský domov, denné detské jasle a mládežnícky zbor. (www.ekd.de)

Medzinárodná konferencia o migrácii v Budapešti

V sídle Ekumenickej rady cirkví Maďarska v Budapešti sa konala z podnetu Evanjelickej cirkvi v MR medzinárodná konferencia o migrácii. Predmetný projekt sa volá MIEU – Migration in Europa -Qualifikation Ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Sozialarbeit.Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia: Nemecka, Talianska, Francúzska, Rumunska a Maďarska. V úvode referát predniesol biskup hostiteľskej cirkvi Fabíny Tamás. (www.evangelikus.hu)

Rozhovory počas Pastorálneho inštitútu

Od 17. do 23. februára 2013 sa v stredisku Sliezskej ev. cirkvi a.v. Beskydská oáza v Písku pri Jablunkove koná zimná časť Pastorálneho inštitútu Evanjelickej cirkvi z Poľska. Kandidáti na duchovných cirkvi, kapláni a námestní farári s lehotou do päť rokov po ordinácii sú povinní zúčastňovať sa podujatí Inštitútu. Konávajú sa dva razy v roku vždy na inom mieste. Biskup cirkvi navštevuje podujatia a máva rozhovory s účastníkmi. Cieľom je bližšie ich spoznávať osobne, charakterovo i odborne. Inštitút schválila synoda cirkvi v r. 2006. Je súčasťou duchovnej formácie a vzdelávania študentov ev. teológie, kandidátov na duchovných ako aj kaplánov a...