Výsledok volieb biskupa VD

V závere minulého roku sa konali voľby biskupa VD na nové funkčné obdobie: 2014-2020. Dištriktuálne presbyterstvo VD na svojom zasadnutí 8.11.2013 vyhlásilo ich výsledok na základe zápisnice sčítacej komisie nasledovne: Celkový počet konventuálov: 10 344 Mgr.Ondrej Koč: 3 916 hlasov ( 37,86%) Mgr.Slavomír sabol: 6261 hlasov (60,53%) Nehlasovalo:167 (1,61%) DP VD ECAV vyhlasuje, že za biskupa VD ECAV na nové šesťročné obdobie 2014-2020 bol zvolený Mgr.Slavomír Sabol. Srdečne blahoželáme a prajeme hojnosť Božieho požehnania aj my zo ZD. (podľa wwww.vychodnydistrikt.sk)