Fresky na EBF UK v Bratislave

Bratislava, 24. mája 2012: Vstupné priestory Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) na Bartókovej ul. 8 v Bratislave dostali v uplynulých dňoch nový „šat“ – zdobia ich unikátne nástenné maľby umelcov Petra a Pavla Mesterovcov. Fresky, pokrývajúce steny s plochou 52 metrov štvorcových a zobrazujúce rôzne teologické motívy, majú štyri časti s názvami: Zákon, Evanjelium spolu s motívom Dobrého pastiera, Hu, hu, hu (humor, hudba, humanita) – koktavá freska a Homage na Slávičie údolie. „Jedinečnosť a hĺbka diela spočíva v tom, že aj keď má štyri časti, treba ho vnímať ako celok. Tieto jednotlivé časti spája totiž...

Nová evanjelická škola vo Viedni

4.mája t.r. bola vo Viedni slávnostne otvorená nová evanjelická škola, ktorú zorganizovala Evanjelická diakonia v Rakúsku a Evanjelická školská správa. Táto škola má názov I-Fit škola a je určená pre mládež ohrozenú sociálnym vylúčením alebo pre mladých mierne postihnutých. Výhodou tejto školy je to, že pod jednou strechou sa im poskytuje odborné aj sociálne vzdelávanie a sú napojení na interné a čiastočne aj externé hospodárske jednotky (služby a výroba). V skupinách sú takto spolu postihnutí aj nepostihnutí študenti. (www.evang.at)

ELC AV v Rusku podpísala dohodu s moskovským teologickým seminárom

Biskupi Evanjelicko-luteránskej cirkvi a.v. v Rusku Konstantin Andrejev a Igor Kniazev po trojmesačnej príprave podpísali s rektorom teologického seminára v Moskve Cucerovom A.I.  a jeho spolupracovníkmi dohodu o vzájomnej spolupráci a pomoci. Táto bude spočívať v poskytovaní vzdelávania aj pre ruských luteránov.Seminár je určený pre vzdelávanie pastorov, evanjelizárorov, učiteľov a iných cirkevných pracovníkov evanjelikálnych cirkví Ruska. Konfesionálne predmety pre luteránov budú prednášať osobitne pozvaní odborníci tejto cirkvi. Podľa tejto dohody môžu študenti nastúpiť na štúdium už v septembri t.r.Seminár má štátnu licenciu ako vysoká škola . (www.baznica.info)  

Príkladné maďarsko-slovenské univerzitné vzťahy

V dňoch 27. a 28. marca 2012 navštívila delegácia Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity KOmenského v Bratislave svoju partnerskú Evanjelickú  bohosloveckú univerzitu v Budapešti. V delegácii boli: dekan Ľubomír Batka, prodekan pre zahraničné a vedecké vzťahy David Benka, Juraj Bándy, profesor SZ a Radoslav Hanus, asistent cirkevných dejín. Cieľom návštevy bolo osobne sa poznať, spoznať partnerskú inštitúciu a položiť základy pre spoluprácu v budúcnosti. (www.evangelikus.hu) 

Nový rektor TIIC

Správna rada Teologického inštitútu Ingrijskej cirkvi (TIIC) na svojom riadnom zasadnutí 20. okt. 2011 uvoľnila z funkcie doterajšieho rektora TIIC Fedora Tulynina,ktorý abdikoval na vlastnú žiadosť. Rada potom jednomyseľne za rektora TIIC zvolila Alexandra Priluckého. A.Priluckij ukončil r. 1993 Filozofickú fakultu Lobačevskej univerzity v Nižnom Novgorode. R. 1995 bol vysvätený za diakona a neskôr r. 1998 za presbytera.R. 2004 obhájil dizertáciu práce na tému "Exegetika M.Luthera ako ideový základ reformácie.", čím získal vedecký stupeň kandidáta filozofických vied. R. 2008 obhájil doktorskú dizertáciu " Semiotický priestor náboženskej dišputy ako predmet religiovedného výskumu". Zastupoval Ingrijskú cirkev vo SLZ, jeho komisiách,pravidelne sa zúčastňuje...

V Greifswalde je v zimnom semestri zapísaných 680 študentov ev. teológie

Dekan Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Ernsta Moritza Arndta v Greifswalde prof. Dr. Heinrich Assel oznámil pri otvorení nového akademického roku, že fakulta je plne obsadená. V zimnom semestri sa zapísalo 680 študujúcich, z toho je 143 nových študentov. Z nich 83 vyhlásili, že ich cieľom je získať diplom, resp. ukončiť fakultu cirkevnými skúškami. (www.kirche-mv.de)

NNV/SLZ udelil štipendiá pre zahraničných študentov

Nemecký národný výbor Svetového luteránskeho zväzu (DNK/LWB) udelil 8 zahraničným študentom štipendium, aby mohli jeden rok študovať na nemeckých VŠ. Študenti pochádzajú z týchto krajín: Brazília, Čile, Čína, Madagaskar, Slovensko, Ukrajina a USA. Súčasne dostali ďalší 8 študujúci zo zahraničia štipendium,aby si mohli predĺžiť o jeden rok svoje štúdium v Nemecku. Sú  z týchto krajín: Čína, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina. Väčšina z nich študuje teológiu, alebo pedagogiku náboženstva , cirkevnú hudbu alebo diakoniu. Popri podpore zahraničných študentov tento výbor každý rok umožní 15 nemeckým luteránskym študentom študijný pobyt v niektorej členskej krajine SLZ. (www.ekd.de)

EBF UK v Bratislave má 47 novoprijatých študentov v akademickom roku 2011/12

V akademickom roku 2011/12 sa na EBF UK v Bratislave zapísalo 47 nových študentov. Z tohto počtu je 34 na dennom štúdiu a 13 na externom. 16 budú študovať smer evanjelická teológia ( magisterské štúdium – 5 rokov); 12 , z nich 5 externe, smer evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc ( trojročné bakalárske štúdium);13, z nich 7 externe, smer evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej práce (2 ročné magisterské štúdium);3 učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (3 ročné bakalárske štúdium); 1 učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (2 ročné magisterské štúdium); na doktorandské štúdium evanjelickej teológie sú zapísaní 2 študenti, z nich...

Teologický inštitút v Estónsku sa mení

Mimoriadna synoda Estónskej evanjelicko-luteránskej cirkvi 23. augusta t.r. rozhodla, že sa doterajší Teologický inštitút, ktorého zriaďovateľom bola cirkev, reštruktualizuje. Hlasovanie bolo veľmi tesné: za návrh zriadiť Teologickú vysokú odbornú školu hlasovalo 22 synodálov, kým za návrh, aby sa zriadil nový teologický seminár mimo hlavného mesta , hlasovalo 21 synodálov. Teologický inštitút nedosahoval patričné odborné výsledky, preto mu štátna akreditačná komisia v máji t.r. zrušila právo promócie. O financovaní novej vysokej odbornej školy bude rokovať synoda na jeseň t.r. Z dôvodu reštruktulizácie nebudú prijímaní do prvého ročníka nijakí noví študenti. (www.gustav-adolf-werk.de)

CMŠ Betlehem vo Svätom Jure začala nový rok pobožnosťou v kostole

V piatok 2. septembra 2011 sa dopoludnia v ev. kostole vo Svätom Jure konala pobožnosť detí ,pracovníčok a rodičov cirkevnej materskej školy (CMŠ) Betlehem. Spolu 40 prítomných (23 detí a 17 dospelých) čerpali napomenutie z Božieho slova o tom, aby sme najskôr hľadali pomoc u Pána Boha a aby sme "stáli vo veciach Otca" , ako to povedal 12- ročný Ježiš svojim rodičom.Božie slovo prístupným spôsobom s rozhovorom s deťmi, modlitby predniesol a osobné požehnanie deťom, učiteľkám i rodičom udelil kaplán Michal Koreň. V školskom roku 2011/12 je v dvoch triedach zapísaných spolu 39 detí, z nich 15 je evanjelického vyznania. Na...