Adventné zamyslenie

Adventné zamyslenie „Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, od Pána Ježiša Krista“! „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého utanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. Tento Syn ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď prv spôsobil očistenie od hriechov: o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil“. (List Židom 1, 1-4) Kto chce počuť Božie oslovenie...

Z kňazskej správy (úvod), Lk 17,7-10

Výročná kňazská správa za rok Pánov 2013 prednesená Ľubomírom Batkom, zborovým farárom, na výročnom celozborovom konvente CZ ECAV v Sobotišti, ktorý sa konal dňa 2. februára 2014 v chráme Božom v rámci hlavných SLB. Lk 17, 7- 10: ” Keď niekto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie, a vráti sa z poľa, či mu povie: Poď hneď a sadni si za stôl? (8) Či mu skôr nepovie: Priprav mi večeru, opáš sa a posluhuj mi, dokiaľ sa nenajem a nenapijem, a potom jedz a pi aj ty? (9) Či vari bude ďakovať tomu sluhovi, že urobil, čo mu...