Posviacka diakonického centra v meste UFA, Rusko

Ufa je hlavné mesto Baškirskej republiky v Rusku. Má 1,1 mil. obyvateľov. V roku 1911 bol tu posvätený evanjelicko-luteránsky kostol sv. Kataríny. Slúžil až do roku 1930, kedy ho boľševický režim cirkvi odobral a pridelil tepelno -opravárenskému závodu. Ten ho viac razy prestavoval. Slúžil až do roku 2000  ako sklad. V tomto roku ho orgány republiky prinavrátili späť cirkvi. V tomto roku sa začal organizovať aj cirkevný zbor. Najskôr renovoval chrám, potom faru. Vlani začali stavať diakonické stredisko. V nedeľu 22. novembra 2015 arcibiskup ELKRAS Dietrich Brauer nové dielo posvätil. Stavba bola postavená za dva roky a investovalo sa do...

Pápež a Putin

10.júna prijal vo Vatikáne pápež František prezidenta Ruska Vladimíra Putina. Uplynulo odvtedy už 17 dní, ale stojí za pozornosť. Ich prvé stretnutie sa uskutočnilo v novembri 2013 a Putin vtedy meškal 50 minút. Tento raz nechal sv.otca čakať celú hodinu. Oproti Canose je to detail. Skupina G 8 do Nemecka Putina nepozvala, František na súkromnú audienciu áno. 50 – až 80 minútový rozhovor venovali najmä 4 bodom. Situácii na Ukrajine. Vatikán vydal vyhlásenie, podľa ktorého „pápež vyzval Putina aby vyvinul úprimné a intenzívne  úsilie na dosiahnutie mieru na Ukrajine“. Obaja sa zhodli na potrebe obnoviť dialóg a realizáciu dohôd z...

Konferencia v Moskve: Živá tradícia luteranizmu v Rusku

Evanjelicko – luteránska cirkev augsburského vyznania v Rusku  (ELCAVR) organizuje z príležitosti blížiaceho sa Veľkého jubilea Reformácie konferenciu v Moskve na dni 18. a 19. apríla 2015. Téma konferencie je : Živá tradícia luteranizmu – 500 rokov v Rusku. Konferencia bude venovaná teologickým a praktickým otázkam osláv 500. výročia Reformácie ako aj rozvoja medzicirkevných vzťahov a stykov , konvergentnému hnutiu v luteranizme. Účastníkmi a hosťami konferencie budú ordinovaní a neordinovaní z cirkevných zborov ELCAVR , predstavitelia apoštolských a konzervatívnych protestantských cirkví z Ruska a Európy, predstavitelia štátnych orgánov a spoločnosti. Prvý luteránsky cirkevný zbor sv. Michala archanjela je rovesníkom Reformácie....

7. stretnutie duchovných pracovníkov Sibírskeho probstva ELCI

V lut. katedrále a priľahlých prestoroch ústredia ELKRAS v Omsku sa v dňoch 25. februára až 1. marca 2013 konalo 7. stretnutie všetkých zástupcov registrovaných zborov Sibíri,t.j. pastorov, diakonov a katechétov. Prítomných pozdravili biskup ELCIR A. Kugappi a biskup ELKRAS Uralu, Sibíri a Ďalekého Východu Otto Schaude. Cieľom stretnutia bola duchovná a odborná výzbroj pracovníkov. Ráno sa začínalo modlitbami a biblickou hodinou. Profesor Naomi Masaki z USA prednášal o augsburskom vyznaní, v diskusii anylyzovali príznaky pravej cirkvi a úlohu a miesto pastora v zbore. Medzi účastníkmi boli aj predstavitelia iných krajín a kontinentov. (www.elci.ru)

Internet v službe evanjelia v Rusku

Mnohé cirkevné zbory Evanjelicko-luteránskej cirkvi Urala, Sibíri a Ďalekého Východu pracujú cez internetovú sieť vyhľadávača yandex.ru. Zistilo sa, že tam stále viacej ľudí hľadá slovo „BOH“, , „smrť“ alebo slovo „raj“. Sú to státisíce až jeden milión za mesiac. K tomu treba prirátať aj iné vyhľadávačeč, napr. google.ru alebo mail.ru. Cirkevné zbory poskytujú na internete blogy, denníky a webové stránky. Na nich sa čitatelia zapájajú do diskusií, získavajú odpovede pri hľadaní , a tým sa internet stáva prostriedkom nielen poznávať ev. lut. cirkev, ale aj prinášať slovo evanjelia o spasení, o Božej milosti pre záchranu ľudí. Kto z vás vie...

Teologický kurz v Novosaratovke

Od 16. do 30. januára 2013 sa v priestoroch Teologického seminára ELCR v Novosaratovke pri Petrohrade koná teologický kurz pre študentov diaľkového štúdia. Témou prednášok sú kázne a liturgia.Prednáša hosť z Nemecka Hans Krech a rektor seminára Anton Tichomirov. Študenti sú z rôznych miest Ruska. Okrem prednášok zúčastnili sa ekumenických modlitieb za jednotu kresťanov , kladenia vencov pri pomníku ukončenia krutej blokády Leningradu počas 2. svetovej vojny na Piskarevskom cintoríne a navštívili aj teologický seminár sesterskej ELCIR v Koltuši. Budúci kurz je naplánovaný na marec t.r. (www.elkras.ru)

Novinári sa oboznámili s vianočnými tradíciami rôznych konfesií

20. decembra t.r. sa mnohí pracovníci médií v Petrohrade zúčastnili na exkurzii po chrámoch rôznych kresťanských vyznaní nachádzajúcich sa na Nevskom prospekte v Petrohrade. Exkurziu zorganizovala administratíva mesta, konkrétne úrad pre styk s náboženskými organizáciami. Novinári navštívili arménsky, katolícky, luteránsky a pravoslávny chrám. Tam ich čakali vysokí cirkevní predstavitelia – biskupi, ktorí novinárom podali zasvätený výklad o vianočných tradíciách a svojej konfesii. Exkurzia mala pozitívny vplyv na odstránenie predsudkov a mýlnych názorov v značnej časti sekulárnych novinárov. (www.baznica.info)