Dies viridium. Zelený štvrtok

   Dies viridium. Zelený štvrtok Krv Tvoja, Pane náš, je kňazstva Tvojho pečať a s Otcom spája nás, by nemusel nás trestať. Krv Tvoja, Pane náš nás k láske ponúka, v nej spasenie je isté a stála záruka. Amen. (M.R.) Ž 22, 23 – 32: “ O Tvojom mene  budem rozprávať svojim bratom,  uprostred zhromaždenia chcem ťa chváliť: (24) Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte Ho! Všetko potomstvo Jákobovo, ctite Ho! A bojte sa Ho, všetko potomstvo Izraela! (25) Lebo On nezavrhol, ani nezošklivil si biedu úbožiaka, neskryl si pred ním svoju tvár. Keď volal k Nemu, počul Ho. (26)...

Andrej Hajduk – Či som to ja, drahý Pane?

Či som to ja, drahý Pane?S tou otázkou chviem sa celý,pred bolestnou Getsemanes Tebou sedím pri Večeri. Či som to ja, drahý Pane?Teba vydám zlému svetu,zúčastním sa na pohane,znevážim Ťa, lásku svätú? Či som to ja, drahý Pane?So zlosynmi, čo sa zjednáa strieborných tridsať právepríjme moja duša biedna? Či som to ja, drahý Pane,ktorý vezme skyvu chlebaz Tvojej ruky, po nej siahne,odhodlá sa zradiť Teba? Či som to ja, drahý Pane,ktorý vie, že čas sa plní,rýchlo skončím stolovanie,s tlupou kráčať budem prvý? Či som to ja, drahý Pane?Bez citu Ťa bozkom zradím,noc zakryje skutky planéa ja ujdem stromoradím? Nedopusť to,...

Zelený štvrtok – ustanovenie VP

Zelený štvrtok      ( Príprava k spovedi a VP) 1 K 11, 23 – 32: “Lebo ja som prijal od PÁNA, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb (24) a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je telo moje, ktoré sa vás vydáva; to čiňte na moju pamiatku! (25) Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku! (26) Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, dokiaľ...

Hviezdoslav: Na hore olivetskej.

 Na hore Olivetskej ( P.O.Hviezdoslav)                                                      “A sespívavše písničku,                                                     vyšli na horu Olivetskú.”                                                     Mt 26,30 Už za detstva, snáď, čo som prvý raz...

VODY – potok Kedron

“Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový”. (Mt 26 30) “Keď to Ježiš povedal, vyšiel s učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada ( Getsemane); vošiel do nej On aj Jeho učeníci” . (J 18, 1)     Potok Kedron (Kidron) pramení v nadmorskej výške necelých 800 metrov pod horou Skopus, severovýchdne od Starého Mesta v Jeruzaleme. Zarezáva sa do okolitéto terénu a prechádza pozdĺž východnej strany Starého Mesta, ktoré oddeľuje od hory Olivovej, na úpätí ktorej je Getsemanská záhrada. Toto údolie sa v Biblii nazýva aj údolie Jóšáfát (“Hospodin súdi”), podľa knihy Joel 4,2. Údolie Kedronu ( hebr. Nachal Kidron, arab.Vádí...

Provokácia pred centrálnym evanjelickým kostolom v Budapešti

Na Zelený štvrtok 24. marca 2016 vo večerných hodinách počas služieb Božích s Večerou Pánovou zorganizovala organizácia Pride Budapešť pred hlavným vchodom do evanjelického chrámu na Deákovom námestí v Budapešti provokáciu. Pár rovnakého pohlavia zahral divadielko uzavretia sobáša. Vymenili si obrúčky, bozkávali sa a vyhodili svadobnú kyticu, ktorú potom chytali. Túto provokačnú neprístojnosť odsúdili funkcionári a členovia tohto cirkevného zboru. Súčasne prípad odovzdali na riešenie policajnému zboru ako rušenie poriadku. (www.evangelikus.hu)

Tu som i deti, ktoré mi dal Boh

Tu som i dietky, ktoré mi dal Boh Žd 2, 9- 18: “Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas menším učinil ako anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou. Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých. (10) Tak sa totiž slušalo Jemu, kvôli ktorému je všetko a skrze ktorého je všetko, aby po privedení mnohých synov so slávy, aj Pôvodcu ich spasenia za cenu utrpení urobil dokonalým. (11) Veď aj kto posviaca, aj tí, čo sú posviacaní, všetci sú z jedného otca. Práve preto nehanbí sa menovať ich bratmi, (12) hovoriac: Tvoje meno budem zvestovať bratom...