Radujte sa! Pán blízko!

                    Radujte sa! Pán blízko! Fil 4,4-9:  “Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem:radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné. Čomu ste sa aj naučili, čo...

Pán Boh plní svoje sľuby

                Pán Boh plní svoje sľuby Radostná zvesť tá teší nás, že k nám sa strojíš, Kriste zas. Ach, príď k nám, príď návštevou, prines nám seba – večného chleba – a mnoho, mnoho úsmevov!  Amen  (M.R) Rút 1, 1-11; 14 – 15, 19a:    “ V čase, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Vtedy odišiel istý muž so ženu a s dvomi synmi z júdskeho Betlehema bývať na moábske stráne. (2) Muž sa menoval Elímelech, jeho manželka sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia sa menovali Machlón a Kiljón; boli to...

Ťažiť z hriechu?

Môj ohavný hriech volá do neba! Je na ňom starodávne prekliatie — za bratovraždu! Hoci rád by som, už nevládzem sa ani pomodliť. Hriech mocnejší je ako úmysel a ako človek, čo dvoch pánov má, otáľam, ktorému mám vyhovieť, a neposlúžim ani jednému. I keby táto ruka zhrubla mi, niet toľko dažďa, čo by umyl z nej bratovu krv. Čo vlastne milosť je? Vlastnému hriechu pozrieť do očí. Modlitba máva dvojnásobnú moc: pred pádom chráni, ale zároveň aj tých, čo padli, znova vykúpi. A preto ešte hlavu nevešiam… Zhrešil som. Bože, aká modlitba ma spasí? Podlú vraždu odpusť mi? Nie!...

Pokánie – je to iba klišé?

„Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky.“ Mt 3, 2,3 Tak bol ohlásený príchod Ježiša Krista, Syna Božieho, tak znelo pred vekmi, pred 2000 rokmi a aj dnes je tak znova a znova privolávané ľudskému pokoleniu. A keď prišiel, odpočíval v jasličkách taký maličký ako útla kvetinka, každý Ho mohol pestovať. Ležal zavinutý do chudobných čistučkých plienočiek na mäkučkom sene. Aké ľahké bolo pripraviť miesto pre takého maličkého Hosťa, ako ľahúčko Ho bolo milovať.Dnes zasa žijeme čas, keď sa blížia Vianoce, pamiatka prvého príchodu Pána. „Pokánie čiňte!“ volá sa zase k nám; a to...

Boh hovoril otcom skrze prorokov

                 1.Boh hovoril otcom skrze prorokov Žd 1, 1: “Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh skrze prorokov”. Amen   Milí priatelia,    dve dôležité veci a dve jedinečné správy nám hovorí Písmo sväté (Biblia) už na prvých stránkach, v 1. knihe Mojžišovej, v knihe “Zrodu” (Genesis). Tá prvá správa znie: Boh je! Boh existuje! To znamená, že tento svet, život a ani my sami nie sme dielom náhody, alebo výsledok pôsobenia chaotických síl, ale všetko je Božím dielom a život je Božím darom. Je to radostná správa pre nás, skutočné evanjelium.  ...

Poznáme Ježiša?

    Poznáme Ježiša?                    Znať Teba, Bože, túžba naša, a počuť pravdy Tvojej hlas, adventu tohto tichý čas, – Ó, nech sa Duch Tvoj nad nás vznáša a srdcia naše posvätí… Príjm, Pane, duše našich obetí!  Amen (M.R.) J 14, 7 – 10: “Keby ste ma boli poznali, boli by ste znali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už znáte a videli ste Ho. (8) Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám, to.(9) Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filip? Kto...

Kristína Royová — Boh je blízko

Boh je blízko, hovor k Nemu,Boh je blízko pri tebe,Boh je blízko, zver sa Jemu,vrúcne túži po tebe. Boh je blízko, prišiel spasiť,Boh je blízko s milosťou.Boh je blízko; chce odpustiť,nepohŕdaj večnosťou! Boh je blízko, chce vojsť k tebe.otvor srdce dokorán;Boh je blízko, celé nebeprináša ti nebies Pán!

Karel Kolman — Hľa, stojím pri dverách

Pred dvermi srdca stojím, hľaď,a pomôcť chcel by som ti tak rád;a klopem, klopem zas a zas,ó, vpusť ma dnu, ó, čuj môj hlas!Ó, čuj hlas, plný milosti:Pán Ježiš z hriechu vyprostí,Len otvor srdce dokorána pokoj dá ti nebies Pán! Raz za teba som zomieral,bys‘ dieťaťom sa Božím stala vošiel v slávnu ríšu krás,Ó, vpusť ma dnu, ó, čuj môj hlas! Viď hlavu moju krvavúa utrpenia záplavuto za teba som trpel raz;Ó, vpusť ma dnu, ó, čuj môj hlas! Po tebe náruč vystieram,svoj poklad, blaho tebe dám,len otvor mi, kým spásy čas; Ó, vpusť ma dnu, ó, čuj môj hlas!

Adventné zamyslenie

   Adventné  zamyslenie    „Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, od Pána Ježiša Krista“! Amen    „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, (2) na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, (b) ktorého utanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. (3) Tento Syn ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty (b)udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach,(c) keď prv spôsobil očistenie od hriechov: (4) o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil“. (List...