Oslovenie na Štedrý večer

                Oslovenie na Štedrý večer Keď ku večeri zveš nás, Pane, my vieme – z lásky zveš, lebo nás veľmi miluješ. Ó, naplň požehnaním dlane a srdciam nedaj uvädnúť. Uč ľud svoj k hodu vďačne zasadnúť!  Amen ( M.R.) Zj 3,20: “Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou”. Amen           Bohumilí kresťania, milá mládež, milí priatelia!  “Nesiem vám noviny – počúvajte!   Z betlemskej doliny – pozor dajte!   Čujte ich...

Zvestujem vám veľkú radosť!

„Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Lk 2,10,11 Áno, veľká to je radosť, ktorá sa nám zvestuje v svätý čas vianočný, radosť prevyšujúca všetky ľudské rozkoše, ktoré sa zdajú síce byť veľké, ale v skutočnosti sú veľmi nepatrné. Táto radosť sa zdá byť malou, je však preveľká a svätá, lebo ona je daná od Boha a k Nemu vedie. Predivnou Hospodinovou milosťou sa stalo, že sa narodil Dedič Božej koruny. Tento následník Božieho trónu ku ktorému nohám raz všetky kniežatá zložia svoje koruny, a ktorému už...

Blahoprianie k Vianociam 2020

     Požehnaný Štedrý deň i Štedrý večer a milostiplné Vianoce 2020 čitateľom a priaznivcom www.evanjelik.sk želá: Redakcia!     Ako darček aj pre Vás pripájame aj novú a sviežu báseň: Posledný lístok z jablone padol, havrany sadajú na polia. Ktovie kam všetci tí pútnici bezhlaví bez lampy nakoniec zablúdia. Iní zas čakajú, kým všetko stuhne inovať obalí stebielka ťažko však bez svetla zázraky čakať, nepraskne ľadová škrupinka. Deti mi radia za hviezdou kráčať tá bude ohnivým lampášom pomôže chlapčiatko biele a krehučké pohľadať na mieste najtmavšom. Niekedy naozaj počúvnuť treba čo vravia títo maličkí odložiť mrzutosť, smútok a pýchu upratať...

Zjavená Božia milosť je spásonosná všetkým ľuďom

   Zjavená milosť Božia je spásonosná všetkým ľuďom! Príď Pane, darca štedrý, zaklop nám na srdce. Daj by sme v tichu a láske svätili Vianoce. Amen. Tit  2,11 – 14: “Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, (12) vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodive a pobožne žili na tomto svete, (13) očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy velikého Boha a nášho Spasiteľa Krista Ježiša, (14) ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkých neprávostí a očistil si vzácny ľud, horliaci za dobré skutky”. Amen       Bohumilí kresťania, bratia a sestry...

Daniel Michal Fakla – ŠTEDRÝ VEČER

Koľká v tom, Bože, nádej, ale aj sklamanie, že slepí, hluchí naplnia dnes Tvoje chrámy. Tam Duch posolstiev len na chvíľu ich ovanie, no potom rýchlo zabudnú na svoje drámy. Koľké v tom, Pane, blaho, ale i tragika, pri hojnom stole sedieť, sýtym byť a vždy sám. Vianočné čaro často zrakom skleným tak uniká, keď vôňa detstva s dymom stúpa k nebesám. Prázdne sú, Kriste, bez Teba v srdciach jasličky, aj keď si prišiel na svet v zaznanom Betleme… Chorí sme v duši, biedni, veľkí aj maličkí… Kým sa nezrodíš aj v nás, takými budeme!

Martin Rázus – Štedrovečerná modlitba

Narodený Kriste, Mesiášu drahý, vďaka Ti, žes vstúpil na tie naše prahy, vošiels v chyžky naše, sadols k nášmu stolu, by si zahnal temno trápenia a bôľu, chudobných potešil, chorým dával sily, pútnikom v tmách svetlo, aby nezblúdili. Ach, buď s nami Pane, jak s rodinou svojou, vlej pokoja, lásky, vo vír zemských bojov, zotri slzy z očú, zahoj biednych rany, ochráň všetkých verných, Pane milovaný! Tebe porúčame tých, čo nemoc tlačí, Tebe, čo zrú dneska k nebu v trpkom plači, Tebe milých našich, ktorí svätia s nami, otcov, synov, bratov i dcéry s matkami, Tebe, dietky svoje, všetko, čo...