Reminiscere

              Reminiscere Na srdce naše dnes sám, Kriste ohľad maj, slovom nás sýť a háj, mocou nám požehnaj! Nech v pravde cítime, žes náš, my Tvoji zas, čujeme ten Tvoj hlas, veríme, spasíš nás! Amen  (M.R.) 1 M 12, 1 – 4 a: “ Hospodin riekol Abrámovi: vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. (2) Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak staneš sa požehnaním. (3) Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe...

Kedy neumrieme?

      Kedy neumrieme ? J 8, 21 – 30: “Potom im zase hovoril: Ja odchádzam a budete ma hľadať a umriete vo svojom hriechu; kam ja odchádzam, ta vy nemôžete prísť. (22) I povedali na to Židia: Vari sa len nezabije sám, keďže hovorí: Kam ja odchádzam, ta vy nemôžete prísť? (23) A on im odpovedal: Vy ste zdola, ja som zhora; vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. (24) Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch. (25) Povedali Mu teda: Ktože si ty?...