Pamiatka posvätenia chrámu – Myjava

          Pamiatka posvätenia chrámu – Myjava Ž 42, 1 – 9:     “Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, / tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože! / / (3) Duša mi žízní po Bohu, po živom Bohu, / kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? // (4) Slzy sú mojím chlebom vo dne – v noci, / keď mi neprestajne hovoria: Kde je tvoj Boh?// (5) Na to chcem spomínať a vyliať svoje srdce, že do Božieho domu v zástupe som chodieval / za hlasitého plesania a vďaky so svätiacim davom.// (6) Prečo si skleslá,...

ROVENSKO

Rovensko je fíliou CZ Sobotište. V uplynulom týždni žilo spomienkou na 50.výročie postavenia a posvätenia modlitebnice- kostolíka. Zprávu o tejto udalosti priniesli Cirkevné listy (článok br.farára Ondreja Rybára):

Čo je lepšie ako život

                                                         Čo je lepšie ako život  Nedaj nám hynúť, Pane, lež posilň na duši, nech srdce chrámom sa stane, čo Tebe prísluší. Nech v láske vkorenení čo treba poznáme, tak v pravom posvätení púť časnú konáme. Amen Ž 63, 2 – 12: “ Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako zem suchá a bez vody, vyprahlá. (3) Tak som Ťa vyzeral vo...

Hody v Prietrži

Vďaka Ti, Bože, za chrám náš milý v ňom slovo teší a dáva sily. Ó, posväť i nás, veď ku pokoju a ozdob dušu, nevestu svoju. Amen (M.R.) Zj 21, 1- 5: “Videl som nové nebo a novú zem, lebo  prvotné nebo a prvotná zem sa pominula a mora už niet. (2) A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu, vyzdobenú svojmu ženíchovi. (3) A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi, prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, (4) zotrie...

Slávnosť v meste Vyborg, Rusko

Vyborg je mesto v Petrohradskej oblasti. Leží 130 km severozápadne od Petrohradu, má okolo 80 tisíc obyvateľov. V meste je cirkevný zbor ELCIR  (Evanjelicko-luteránska cirkev Ingrie v Rusku), ktorý má 200 členov, dvoch pastorov a katechétu. V zbore okrem bohoslužieb sa pracuje s deťmi, mládežou, v diakonii, konajú sa organové koncerty v jedinom zachovalom luteránskom chráme – sv. Petra a Pavla. Chrám zažil obdobie socializmu . Slúžil ako sklad, potom bol klubom armády. Až v roku 1991 ho armáda vrátila späť cirkvi. V tretiu nedeľu po sv. Trojici 12. júna 2016 sa v ňom konali slávnosti pri príležitosti 25. výročia...

Bohoslužby a stretnutia Mengusovce

Nedeľné služby Božie: * 8:00 Štôla (od 31.10. do Veľkej noci každá druhá nedeľa) * 9:30 Lučivná * 11:00 Mengusovce Stretnutia detí: * každú nedeľu o 9:45 a 18:00 na fare v Mengusovciach * každú nedeľu po službách Božích o 10:45 v Lučivnej * každú druhú nedeľu po službách Božích o 9:00 vo Štôle Stretnutia mladých: * každý piatok o 18:00 na fare v Mengusovciach Výučba konfirmandov: *každý piatok o 17:00 na fare v Mengusovciach Biblické hodiny / Večerné služby Božie (počas adventu a pôstu) *každý utorok o 17:00 v bývalej cirk.škole vo Štôle *každú stredu o 17:00 na fare...

Čo mrzí Ježiša

Čo mrzí Ježiša Mk 10, 13-16: “Prinášali k Nemu dietky, aby sa ich dotýkal; ale učeníci Mu dohovárali. (14) Keď to Ježiš videl, namrzel sa a povedal im: Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovsto Božie. (15) Veru, vám hovorím: kto nepríjme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň. (16) A bral ich do náručia, kládol ruky na ne a požehnával ich.” Amen Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu, Pánu! Keď som bol v minulom roku v Maroku, navštívili sme aj starobylé mesto Fez. Maročania sa nezabudli pochváliť, že v ich meste vznikla jedna...

Hodnota kostola

Hodnota kostola Žd 13, 14-16: “Lebo nemáme tu trvalého miesta, ale hľadáme ono budúce. (15) Skrze Neho teda vždy prinášame Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier, vyznávajúcich Jeho meno. – Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takých obetiach má Boh zaľúbenie”. Amen Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Pamiatka posvätenia nášho kostola nás naplňa povznášajúcimi pocitmi, radosťou i hrdosťou. Podobné pocity rozospievali už žalmistu SZ k radostnej chvále: “Aké sú milé Tvoje príbytky, o Hospodine mocností, duša mi túži, priam prahne, po sieňch Hospodinových”. Dôvodom túžby po chráme je túžba po samotnom živom Pánu Bohu...

Vstúp do chrámu

Vstúp do chrámu Ž 100: (1) Zvučne plesaj Hospodinu, celá zem! S radosťou slúžte Hospodinu, vchádzajte pred neho s plesaním! Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do jeho brán a s chválospevom v Jheo nádvoria, ďakujte Mu a dobrorečte jheo menu! Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod. Amen Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Kristu Pánu! Keď má niekto z našich blízkych narodeniny, túžime po tom, aby sme mu mohli zablahoželať pri osobnej návšteve. Nie vždy je možné...