Dobroreč, duša moja, Hospodinu

                      Dobroreč duša moja Hospodinu Vďaka, Bože, za všetky Tvoje dary, čos nám dal od včasnej jary, za chlieb, čo už vôňou vanie, za to Tvoje požehnanie v zdarnej práci pri zdraví… Vďaka, Otče láskavý!  Amen (M.R.) Ž 103, 1 – 5: “Dobroreč, duša moja Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu! (2) Dobroreč, duša moja Hospodinu s nezabúdaj na žiadne z Jeho dobrodení! (3) On odpúšťa ti všetky tvoje viny, On uzdravuje všetky tvoje nemoce. (4) Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. (5) Život...

Ochotného darcu miluje Boh

     Ochotného darcu miluje Boh Tys dal nám, Bože, čo treba… Buď Ti dnes sláva, veleba – za chlieb a zdravie i čo máme ďakujeme Ti v našom chráme. A keď už máme zas čo jesť –  patrí Ti vďaka a všetka česť! Veď nás i ďalej – dary v zdraví užiť a Tebe, Otče, verne slúžiť!  Amen  ( M.R.) 2 K 9, 6 – 11:     “ Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. (7) Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty...

Poďakovanie za úrody zeme

          Poďakovanie za úrody zeme Lk 17, 11-19: “Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. (12) Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s Ním desať malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka (13) s pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši, Majstre, zmiluj sa nad nami! (14) Keď ich videl, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom! A keď šli, boli očistení. (15) Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha;  (16) padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán. (17) Odpovedajúc Ježiš...