Radujte sa! Pán blízko!

                    Radujte sa! Pán blízko! Fil 4,4-9:  “Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem:radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné. Čomu ste sa aj naučili, čo...

Všetky končiny zeme uvidia záchranu…

( 4. advetná nedeľa ) V posvätnosť chvíle nech duch náš zaplesá, veď Pán už blízko: ó, radujme sa! Dnes v miernosti ľud hold vďaky zloží… Ach, zostúp i v nás pokoju Boží! Amen (M.R.) Izaiáš 52, 7 -10: “ Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom. (8) Všetci tvoji strážcovi dvíhajú hlas, spoločne jasajú, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov návrat na Sion. (9) Vypuknite v spoločný jasot, zrúcaniny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. (10) Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých...

4. adventná nedeľa

Som hlas J 1, 6 – 8, 19 -34: “ Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. (7) Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. (8) On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. (19) A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? (20) Vyznal a nezaprel; a vyznal: Ja nie som Kristus. (21) I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. – Či si prorok? Odpovedal: Nie! (22) Povedali mu teda: Tak kto si?...

Hľadanie radosti

Hľadanie radosti Lk 1, 46: “Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi”. Amen Milí bratia a sestry! Bol čas, keď sa 4.adventná nedeľa nazývala “Zlatou nedeľou”. V tomto označení bol pokyn, aby tí, čo ešte nepripravili všetky potrebné nákupy a veci na Vianoce, urobili tak práve v túto nedeľu, keďže obchody boli mimoriadne otvorené aj v nedeľu. Z tohoto pohľadu je dnes “zlatou nedeľou” každá nedeľa v roku, lebo obchdoné centrá sú otvorené nepretržite. Napriek týmto skúsenostiam a skutočnostiam, by bolo veľmi vhodé v kresťanstve, menovať zlatou nedeľou každú jednu,...

Očakávanie radosti

                                                      Očakávanie radosti Lk 1,45-55: ”… A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. (46) Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána (47) a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, (48) že zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď ajhľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, (49) pretože Mocný učinil so mnou veľké veci, a sväté je Jeho meno, (50) a Jeho milosrdenstvo s tými, čo sa Ho boja z...

4.adventná nedeľa

                                                                     Moc Božieho slova všetko prekoná Lk 1, 26 – 33 (34-38): “Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho. Panna sa volala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán  s Tebou! Blahoslavená medzi ženami! (29) Ona zarazená Jeho rečou, premýšľala, aký to...