Ako čakáme?

                           Ako čakáme? Daj nám čuť zvesť z Tvojho slova, že k nám ideš znova, znova, potešiť nás, pridať sily. Nuž poď a príď, Pane milý! Tvoja pravda svet nám plní, skrehlých hreje na úslní, vedie k cnosti, omilostí… Nuž poď a príď, drahý Hosti!  Amen (M.R.) 1 Tes 5, 16 – 24:  “ Stále sa radujte,  (17) neprestajne sa modlite! (18) Za všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježiši. (19) Ducha neuhášajte! (20) Proroctvami nepohŕdajte! (21) Všetko skúmajte, dobrého sa držte! (22)...

Hľa, stojím pri dverách a klopem

Hľa, stojím pri dverách a klopem Hľa, stojím pri dverách a klopem… Otvorte. Láskou k vám mi srdce horí – Blahoslavený, kto mi pootvorí; Ja vojdúc, budem s ním tam večerať a so mnou on -ja chcem mu blaha dať; Chlieb neba večný, pokoj, radosť v Duchu Svätom! Hľa, stojím pri dverách a klopem. Hľa, stojím pri dverách a klopem… Ó, Pane, náš, ó Spasiteľu milý! Viď! Dokorán sme bány otvorili – Ó, vojdi, vzácny požehnaný Hosť! Kto Teba má, má večne dosť a dosť… Nuž vojdi v srdcia, domy, v školy, chrámy ! A potom večne ostaň s nami! ...

Hlas o Ježišovom príchode

      Hlas o Ježišovom príchode Ťažko sa vyznať vo svete – v čom lož, v čom pravdy obete… Jasni nám myseľ, Pane, sám a povznes ducha k nebesám. Amen (M.R.) J 1, 6 – 8 a 19 – 28:    “ Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. (7) Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili  skrze neho. (8) On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. – (19) A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? (20)...

Pán Boh plní svoje sľuby

                Pán Boh plní svoje sľuby Radostná zvesť tá teší nás, že k nám sa strojíš, Kriste zas. Ach, príď k nám, príď návštevou, prines nám seba – večného chleba – a mnoho, mnoho úsmevov!  Amen  (M.R) Rút 1, 1-11; 14 – 15, 19a:    “ V čase, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Vtedy odišiel istý muž so ženu a s dvomi synmi z júdskeho Betlehema bývať na moábske stráne. (2) Muž sa menoval Elímelech, jeho manželka sa menovala Noémi a jeho dvaja synovia sa menovali Machlón a Kiljón; boli to...

Nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán!

Nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán!       Pane Ježiši Kriste, Ty si hoden vziať česť, múdrosť, dobrorečenie, slávu a moc, lebo si Pán a Kráľ všehomíra. Ty si pravý Syn Boží a my sa skrze Teba môžeme stať vykúpenými Božími deťmi. Ty si verný Svedok Boží a Ty aj nás povzbudzuješ k vernému svedectvu o Otcovej milosti. Ty si spravodlivý Sudca a raz poveríš aj nás s apoštolmi spolusúdiť dvanásť kmeňov izraelských, ale aj anjelov, ak Ti zostaneme verní. Preto, príď Pane, aj dnes do svojej cirkvi vo svojom slove a priprav nás na stretnutie v Tvojej sláve,...

3. adventná nedeľa

Boží zámer s nami Zj 3, 1 – 6: “Anjelovi sardského cirkevného zboru napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd; znám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. (2) Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky nenašiel som dostatočnými pred mojím Bohom! (3) Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj to, i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! (4) Máš však niekoľko málo osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v...

Kresťanskí cestári

Kresťanskí cestári Iz 40, 3-5: “Čuj, ktosi volá: Na púšti pripravujte cestu Hospodinu, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu! (4) Nech sa zdvihne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všetko nerovné nech je rovinou a hrboľaté kraje rovným údolím; (5) lebo zjaví sa sláva Hospodinova a každé telo to naraz uzrie; lebo ústa Hospodinove prehovorili.” Amen Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Stav našich ciest a vozoviek nie je najlepší. To vie a pozná skoro každý. Cesty a chodníky sú často vybité, plné výtlkov. Pre autá i peších sú neraz nebezpečné. Tak vznikol...

Povzbudenie hlásateľom radostnej zvesti

                                           Povzbudenie hlásateľom radostnej zvesti Iz 40, 9- 11:  ”Vystúp na vysoký vrch, Sion, hlásateľ radostnej zvesti, hlasno zvolaj, Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti! (10) Hlasno volaj, neboj sa, povedz júdskym mestám: Ajhľa, Boh váš! Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje. Hľa, Jeho mzda je pri ňom a Jeho odmena je pred Ním. (11) Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím ramenom, jahniatka ponesie v náručí, pridájajúce ovce povedie. Amen.          Bohumilí kresťania, bratia...