Spievajme a ďakujme Hospodinu

        Spievajme a ďakujme Hospodinu Žehnaj, Kriste, svojmu slovu, Zapáľ v srdciach vieru znovu, Zasej v myseľ pravdy semä, Čo si domov odnesieme. By sme žili jak sa sluší, Ku spaseniu našich duší – A raz tam v tej veľkej chvíli U Teba sa veselili. Amen 1 J 3, 18 – 24:    “ Dietky, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdove. (19) Podľa toho poznáme, že sme z pravdy a tým si uspokojíme srdce pred Ním, (20) že keď nás odsudzuje srdce, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. (21) Milovaní, ak nás srdce neodsudzuje, máme dúfanlivosť v...

Ospevujte Hospodina!

Ospevujte Hospodina! IZ 12, 1- 6: “Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti Hospodine, lebo, hoci si sa hneval na mňa, Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. (2) Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. (3) S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. (4) V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinu, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národami, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno. (5) Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. (6) Výskaj a plesaj,...

Cantate 2012

                                                        CANTATE 2012 Ž 33, 1-12: (1)  Plesajte v Hospodinu, spravodliví, úprimným sluší chválospev. (2)  Oslavujte Hospodina citarou, ospevujte ho desaťstrunnou harfou!  (3)   Spievajte mu novú pieseň, krásne rozozvučte struny s plesaním!  (4)  Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko jeho dielo verné. (5)  Právo a spravodlivosť miluje, milosti Hospodinovej je plná zem. (6) Hospodinovým slovom učinené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje. (7)  Zhrnul morské vody ako do koženého...

Cantate – spievajte

                                                         Cantate – spievajte   J 16, 5- 15: “Ale teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás neopýta sa ma: Kam ideš? (6) Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. (7) Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale ak odídem, pošlem Ho k vám. (8) A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti...

Spievajme Hosana Synovi!

                                                 Spievajme Hosana Synovi! Mt 21, 14-16:      ”Tu pristúpili k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. (15) A keď veľkňazi a zákoníci videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosana Synovi Dávidovmu!, namrzeli sa (16) a povedali: Či čuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: Áno! Či ste nikdy nečítali: Z úst nemluvniatok a kojencov pripravil si si chválu?” (17) Nato ich opustil, odišiel z mesta do Betánie a tam prenocoval”. Amen....

Cantate

                                                                       Cantate ____________________________________________________________  Kol 3,12-17:“Ako vyvolení Boží,  svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. (13) Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto  mal sťažnosť proti niekomu, ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. (14) A najmä priodejte sa láskou, ktorá je páskou dokonalosti. (15) A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní...