Zlatica Oravcová – Vstúpil na nebesá

Vrch Olivový – Sviatok žitia je plný olív – zeleň v nich, paprsky slnka vždy ju sýtia a sviežosť kvapiek dažďových! Tu preto stojí táto hora, by hlásala ten Pánov div, že starých stromov pukla kôra, Pán život vlieva do olív! Olivy žijú, hľadiac hore nebeských jasných do výšin, anjeli v tichom rozhovore im vravia: príde Boží Syn! Ten, ktorý vstúpil na nebesá, príde raz súdiť celý svet, kajúcich olív srdce plesá, veď odsúdenia pre nich niet! Niet odsúdenia ani smrti tam, kde zostáva nebies Pán, aj na zemskej nás chráni púti, do neba chce nás uviesť Sám!

Vstúpenie na nebesá

Vstúpil si na výsosť, odviedol si zajatcov, ľudí si prijal ako dar, ešte aj odbojných, aby si trónil, Hospodine, Bože. Žalm 68,19 Ten sa smie nazývať Kráľom; Ten, ktorý vstúpil do výšin, a posadil sa nad mračnami po pravici Božieho Majestátu v nebesiach, a uväznil väzenie. On sa nepohrával s detskými hračkami a blatom tu na zemi; ale uväznil odvekého nepriateľa a dobre strážené väzenie. Hriech a diabla, ktoré väznili celý svet, tých poznove uväznil; takže aj keď ešte hriech a diabol stoja proti mne a chcú ma trápiť, predsa však, ak sa obrátim na Krista, nedokážu mi v ničom...

Dar pokoja

Dar pokoja J 14, 27: “Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!” Amen. Bohumilí kresťania! Dnešný kresťanský sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesá je v spoločnosti obyčajný pracovný deň, napriek tomu má pre kresťana významné a dôležité posolstvo. Prirovnal by som ho ku včerajšiemu štátnemu sviatku s názvom deň Víťaztva. Bližšie pomenovanie je Deň víťaztva nad fašizmom, alebo spomienka na deň skončenia 2.svetovej vojny. Keď sa vojna skončila, nové dni prinášali mier a pokoj. Hodnota pokoja a mieru je pre každého človeka veľká a vzácna. Na...

Ktorý je, ktorý bol a ktorý príde

                                                     Ktorý je, ktorý bol a ktorý príde   Zjavenie Jána 1, 4 – 8:   “Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmych duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, (5) a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov.     Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov (6) a učinil...

Tie hodiny neboli zbytočné!

1. júna sa mi v podvečer podarilo vrátiť zo Senca včaššie, ako som myslel. Hoci s malým omeškaním na začiatku prenosu otváracích služieb Božích z Kirchentagu Práve tam bola scénka -pantomíma k téme "Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.". V závere herec oboril sa na sochu byhyne a zničil ju. Celé bohoslužby prebiehali na brehu rieky Labe. Prítomné boli tisícky ľudí z Nemecka, ale i zo zahraničia. Na službách Božích vystupovali spojené dychové kapely a iné moderné súbory. Osobitne ma zaujala spevácka skupina dorastencov. V asi 20-člennom súbore mi radosť spôsobil mladší chlapec ázijského pôvodu, ktorý všetky piesne spieval naspamäť, ale...

Čím nám prospelo Pánovo vstúpenie?

                              Čím nám prospelo Pánovo vstúpenie? J 16, 5-15:         Bratia a sestry v PJK!     Keď chceli betlehemskí pastieri vidieť Ježiša, vybrali sa do Betlehema, hovoriac: Poďme až do Betlehema a viďme, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán”. Keď chcel Zacheus v Jerichu vidieť Ježiša, ktorý to je, vyliezol na divý figovník a pozeral sa ponad hlavy ľudí v zástupe. Keď chceli vidieť Ježiša  grécki prozelyti, obrátili sa v Jeruzaleme na učeníkov Filipa a Ondreja, ktorí boli z Galilejskej Betsaidy a...

Šťastlivé nanebovstúpenie!

                               "Čo stojíte a hľadíte do neba?" ( Skutky ap. 1,11) K dnešnému významnému sviatku čitateľom srdečne blahoželám a prajem: Šťastlivé a požehnané na nebo vstúpenie! Váš drahý tabak.                

Sviatok Vstúpenia Pána na nebo vo štvrtok 2. júna 2011

Hoci v našom štáte je tento deň pracovný, v každom cirkevnom zbore budú služby Božie ,najmä vo večerných hodinách. V krajinách , kde je dňom pracovného pokoja, budú SB v predpoludňajších hodinách. Pre tých, ktorí vedia po nemecky a majú možnosť prijímať prvý celonemecký program ARD , odporúčam im o 10. oo hodine priamy prenos evanjelických SB z Kreuzkirche v Drážďanoch, na ktorom poslúži spevom svetoznámy zbor tohto chrámu. Kázať budú: farár Joachim Zirkler a superintendent Peter Meis. Dĺžka prenosu 60 minút. Kristus vraví:"A ja, keď budem povýšený zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe." Ján 12,32