Vyčistite starý kvas

                                                            Vyčistite starý kvas  Víťazný Kriste náš, slovom, čo rozsievaš, obnov nás, vierou vzbuď a veď sám jak svoj ľud! Pomáhaj v pravde, cnosti žiť, a s Tebou víťaziť! Daj sily ku dielu a niekdy osláv nás,  v tú našu nedeľu! Amen. (MR)   1 K 5, 6 – 8: ”Nie je dobrá vaša chvála! Či neviete, že málo kvasu nakvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný Baránok Kristus...

Biela sobota – večer

                                                       Biela sobota – večer 1.čítanie: Ž 16                             Sk 2, 29- 32:  ”Mužovia, bratia! môžem vám  otvorene hovoriť o patriarchovi Dávidovi , že umrel, pochovali ho, a jeho hrob je až do dnešného dňa medzi nami.(30) Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou sľúbil, totiž,  že z jeho potomstva posadí na jeho trón, (31) predvidel a predpovedal vzkriesenie...

Divadlo! Dráma a tragédia

                                   DIVADLO!  DRÁMA  a TRAGÉDIA. Lk 23, 33 – 49        “Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava, druhého zľava. (34) Ježiš povedal: ”Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia”. Oni však delili si Jeho rúcha a metali o ne lós. (35) A ľud stál a díval sa. Uškľabovali sa aj poprední mužovia a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni seba, ak je On Pomazaný Boží, ten vyvolený.(36) Posmievali sa mu aj vojaci, keď prichádzali...

Hosana Synovi Dávidovmu!

                                                  Hosana Synovi Dávidovmu! Mt 21 6-10:  ”Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš: (7) priviedli oslicu a osliatko a kládli na ne svoje rúcha, i vysadol na ne. (8) A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a hádzali po ceste.(9) Zástupy však, ktoré šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach! (10)  Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé...

Služby Božie v CZ Sobotište

                           SLUŽBY  BOŽIE                        VO  VEĽKOM  (TICHOM)  TÝŽDNI                                                                   A   NA  SLÁVNOSTI   VEĽKONOČNÉ:   Pôstna večiereň č.11 –  Utorok  o 18. hod.                                       o 17.hod – Podbranč   Zelený štvrtok –...

Mučenky- učiteľky a kazateľky

                                               Mučenky  –  učiteľky a kazateľky          Kto by nemal rád krásne kvety, netešil sa z ich skvostných farieb, neobdivoval  ich tvary, nerád vdychoval ich osviežujúcu vôňu?            Pre  zbožné mysle sú oni okrem toho ešte i učiteľkami a kazateľkami. Učia a kážu nám o Otcovej stvoriteľskej láske ku všetkému stvorenstvu:      “A o odev prečo ste ustarostení? Viďte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepraú.Hovorím vám, Ani Šalamún v celej...

Návšteva gen.biskupa v CZ Sobotište

      Na Smrtnú nedeľu zažil CZ Sobotište milé a nečakané prekvapenie. Na SLB zavítal dôst.brat gen.biskup Miloš Klátik s ct. pani manželkou. Po pašiach a kázni sa prihovoril  prítomným, pozdravil ich aj v mene dôst.br. biskupa ZD M.Krivdu. Pripomenul význam pôstneho obdobia pre duchovný život. Poďakoval CZ za prípravu  misijných SLB na Branči, ktoré CZ už 20 orkov organizačne zabezpečuje. Povzbudil prítomných k živej evanj.kresťanskej viere a po SLB sa porozprával a pozdravil s mnohými cirkevníkmi, čo umocnilo bezprostrednú a srdečnú atmosféru.      Ľ.Batka st. 

Cesta na vrch Mória

   Cesta na vrch Mórija    1 M 22,1-14:                                                      Bratia a sestry  v Kristu Pánu!            Smrtná nedeľa nás chce veľmi naliehavo osloviť otázkou: Čo urobiť s Ježišom? Túto otázku si položili účastníci židovskej rady po vzkriesení Lazara. “Čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetc-i uveria v Neho, prídu Rimania a zaujmú nám aj krajinu, aj národ.( J 11,47-48) Veľkňaz Kaifáš vtedy povedal nahlas to,...

Vokátor

Keďže sa občas v cirkvi objaví otázka typu: čo je vokátor, predkladám niekoľko základných informácií. Všeobecne možno povedať, že vokátor je povolávacia listina povinností a práv ( z lat.voco,-are) pre cirkevného služobníka (pracovníka). V Evanj. cirkvi má svoju históriu a aj dnes jednotlivé COJ sú povinné ju vystaviť. Vystavuje sa pre všetkých: a/ zborových farárov (pre volených povinne, pre námestných ako možnosť)  b/ zborových kantorov (volených) c/ seniorov d/ biskupov e/  v minulosti aj pre cirk. učiteľov (teoreticky je to možnosť aj dnes) O tom, ako sa má postupovať v cirkevnom zbore hovorí zákon o voľbách (CZ 11/94 a nasl.novelizácie). Po...

Otvor oči a ostaň nažive

                                        Otvor oči a ostaň nažive 4 M 21, 4-9: ”Potom sa pobrali od vrchu Hór cestou k Červenému moru, aby obišli Edómsku krajinu. Cestou ľud zmalomyseľnel a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď niet ani chleba ani vody a tento biedny pokrm sa nám oškiví.     I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov a tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k...