Svätý Pavol z Tarzu

                                            Z Božej vôle povolaný        Po udalostiach pri Damasku sa dal Pavol pokrstiť. Práve v krste sa zrodí skutočný Pavol. O krstnej skúsenosti píše aj vo svojich listoch a robí z nej posolstvo pre všetkých. Krst je priamy kontakt s Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním: "Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom" (Rim 6, 3-4). Keď raz nejaký hriech prišiel v krste do kontaktu s Kristovou...

Pomazanie nemocných

                                          Pomazanie nemocných            Táto katolícka sviatosť sa pred 2.vatikánskym koncilom nazývala "posledné pomazanie". Bola uďeľovaná umierajúcim. Po koncile dostala nové meno "pomazanie nemocných". Tým je povedané, že sviatosť sa má udeľovať v ťažkej nemoci vôbec a nie až pri umieraní. Udeľuje sa pomazávaním nemocného olejom na čelo a na ruky. Takéto pomazanie nemocných sa v prvotnej cirkvi skutočne konalo, ako vidieť z Jak 5, 14-15. Je však otázka, či to nebol len spôsob liečenia nemocných v tej dobe (por. Mt 6, 13), a  nie že by to bola sviatosť. V poslednej dobe v niektorých evanjelických pietistických skupinách v zahraničí...

Kňazská ordinácia

                                            Kňazská ordinácia        V rímskokatolíckej cirkvi táto sviatosť uvádza človeka do kňazského stavu, ktorý má už pri ňom trvalý charakter (character indelebilis). Dotyčný dostáva moc premieňať pri eucharistii elementy na telo a krv Kristovu, v omši prinášať obete za živých i mŕtvych (potestas ordinis) ale aj sudcovskú moc pri spovedi (potestas iurisdictionis). Toto učenie viedlo potom k vyvýšeniu kňazského stavu nad laikov.      Podľa evanjelického chápania každý kresťan je vlastne kňazom v zmysle všeobecného kňazstva. Iba že niektorí dostávajú ordináciou poverenie konať duchovný úrad v cirkvi. Nejde teda o zvláštnu moc premieňať elementy pri Večeri Pánovej, ktorú iní nemajú. Ide...

Pápež

  Rímskokatolícka cirkev považuje rímskeho pápeža za Kristovho námestníka na zemi, ktorý má učiteľskú i jurisdikčnú moc nad celou cirkvou. Autorita pápežov ako rímskych biskupov sa upevňovala v cirkvi len postupne. Súvisela s tým, že Rím bol hlavným mestom rímskej ríše. Predsa však pápež pôvodne nedosadzoval biskupov na celom svete a nebol považovaný za neomylného vo veci učenia a mravov. V stredoveku ešte koncily zosadzovali pápežov a uznesenia koncilov musel rešpektovať aj pápež. Skutočný rozvoj pápežskej moci začal na 1.vatikánskom koncile r.1870. Vtedy bolo prijaté učenie o pápežskej neomylnosti. Bolo to tak neobvyklé učenie, že jedna časť biskupov sa oddelila...

Spoveď

                                                 Spoveď        V katolíckej cirkvi sa spoveď nazýva sviatosťou pokánia a zmierenia (niekedy aj sviatosť obrátenia). V evanjelickej cirkvi nie je sviatosťou, hoci Melanchton v Augsburskom vyznaní ju radí ešte medzi sviatosti ako tretiu sviatosť u evanjelikov. Platí tu Lutherova zásada, že o počte sviatostí nie je treba viesť spory. Evanjelikom u spovede chýba Kristov rozkaz, aby bola považovaná za sviatosť.      V katolíckej cirkvi je táto sviatosť spojená s ušnou spoveďou. Evanjelici povinnú ušnú spoveď nemajú, ale praktizujú všeobecnú spoveď (bez vymenovania hriechov), hoci aj u evanjelikov je možné vyznať dobrovoľne z vnútornej duchovnej potreby svoje hriechy...