Veľký piatok – veľké zmeny

Veľký piatok – deň veľkých zmien – premien   –         Najväčší dobrodinca, najlepší a najláskavejší človek aký kedy po tejto zemi chodil, sa stal najväčším zločincom (nositeľom všetkého zla) a ako taký bol kruto strestaný a popravený (Iz. 53.4-6, Gal. 3.13) –         Jeden z veľkých zločincov zaslúžene odsúdený na trest smrti a popravený sa stal vykúpeným Božím dieťaťom so zaisteným miestom v nebi (Luk.23.39-43)   –         Vysokí náboženskí predstavitelia – veľkňazi a zákoníci (najpoprednejší zo zbožných) sa stali vrahmi Spravodlivého, nevinného, bezúhonného a nanajvýš dobrého človeka. (Sk.4.10,Sk.5.30). Sami to napokon verejne (nechtiac) priznali. Najskôr totiž Pilátovi tvrdili: „keby tento nebol zločincom, tak by sme ti ho neboli vydali“...

Zamyslenie nad Petrovým zapretím

Často sa Petrovo zapretie Pána uvádza ako príklad veľkého zlyhania, či pádu. Niekedy sa jedným dychom hovorí: Judáš zradil Pána Ježiša, Peter Ho zaprel a všetci ostatní Ho opustili. Keď nad tým uvažujem, tak mi prichádza na um niekoľko vecí. 1. Petrovo samotné zapretie sa v žiadnom prípade nedá porovnávať alebo stavať vedľa seba (akoby na jednej úrovni) s Judášovou zradou. Judáš sa sám bez nátlaku, bez toho, že by bol v nejakej hraničnej situácii (že by bol pod tlakom) rozhodol, že svojho Majstra zradí. O jeho skutočných pohnútkach sa môžeme samozrejme len domnievať alebo sa pokúšať dedukovať ich s...

Úvaha nad textom Marek 14. 27-31

  Úvaha nad textom Marek 14. 27-31.   "I povedal im Ježiš: Všetci sa pohoršíte, lebo je napísané: Biť budem pastiera a rozpŕchnu sa ovce. Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley. Odpovedal mu Peter: Ak sa aj všetci pohoršia, ale ja nie! Ježiš mu povedal" Veru ti hovorím, že dnes, tejto noci, prv ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. On však tým väčšmi zdôrazňoval: Čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem. Podobne hovorili všetci." Je veľmi zaujímavé si všimnúť jednu vec. Učeníci Pána Ježiša, teda žiaci Majstra z Nazareta, absolvovali s...