Adventné zamyslenie

Adventné zamyslenie

„Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, od Pána Ježiša Krista“!

„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého utanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. Tento Syn ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď prv spôsobil očistenie od hriechov: o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil“. (List Židom 1, 1-4)

Kto chce počuť Božie oslovenie a posolstvo v tomto adventnom čase i v dňoch vianočných sviatkov, môže ho počuť
v slove prorokov Starej zmluvy, v slove praotcov Izraela, v slovách Jána Krstiteľa i v slovách apoštolov. Oni sú svedkami toho, že najzrozumiteľnejšie a najpríjemnejšie prehovoril Boh k svetu vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi.
Svätíme Jeho advent (príchod) a počúvame Jeho slovo, lebo On „stojí pri dverách a klope“. (Zj 3,2O) Prichádza tak, ako prichádzal nielen v dobe nášho detstva, ale aj v časoch predchádzajúcich. Je čas otvoriť dvere našich sŕdc a pozvať Ho dnu. Vojde iba tam, kde je pozvaný a vítaný ako vzácny Hosť.
S Ním prichádzajú aj Jeho dary. Sú to tie najvzácnjšie dary a hodnoty duchovnej povahy: odpustenie vín, zmierenie, pokoj, nádej, radosť a láska. Sú potvrdením toho, že Ježiš od Boha vyšiel. Ako povedal Židom v chráme:”Ja Ho znám, pretože som od Neho a On ma poslal”. ( J 7, 29) Nevieme, kedy zaklope na naše dvere naposledy, preto si uvedomujme, že teraz “je príhodná chvíľa a čas prebudiť sa zo sna…“. (R 13, 11)
Na základe štyroch úvodných veršov z listu Židom sa môžeme zymyslieť nad siedmimi advetnými posolstvami.

1. Žd 1,1: Boh hovoril otcom skrze prorokov
2. Žd 1, 2a: Na sklonku týchto dní prehovoril v Ježišovi
3. Žd 1, 2b Ježiš je Dedič i Stvoriteľ
4. Žd 1, 3 a Ježiš je obraz Božej podstaty
5. Žd 1,3 b Ježiš je prostriedok očistenia
6. Žd 1,3 c Ježiš ponúka očistenie
7. Žd 1,4 Ježiš všetko prevyšuje. Haleluja!

Ľubomír Batka st.

Komentovať