Viera matiek

Viera matiek
2 Tim 1, 3-6:
„Ďakujem Bohu, ktorému s čistým svedomím slúžim v šľapajach predkov, ako sa neprestajne rozpomínam na teba, v modlitbách, vo dne aj v noci – a (4) pripomínajúc si tvoje slzy, túžim ťa uzrieť, aby som bol naplnený radosťou, (5) upomenutý súc na tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Loide a v tvojej matke Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe. (6) Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som skladal ruky na teba“. Amen

Milé sestry a bratia v Pánovi, milé deti a konfirmandi!

„Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu“, pripomína apoštolské slovo. Upozorňuje nás tak na hodnotu viery v Ježiša Krista, ktorý je naším Pánom a Spasiteľom. Takúto vieru nám a všetkým opravdivo a nepokrytecky veriacim dáva sám Boh, skrze Ducha Svätého. Keďže ide o dar, je dôležité, aby sme tento dar nestratili a neodvrátili sa od Pána Boha. Ale tiež o to, aby dar viery nestratil svoju cenu v našich očiach.

Apoštol Pavel píše svojmu žiakovi Timoteovi, že vo svojej službe je naplnený radosťou pri každej spomienke na svojho žiaka, práve pre jeho úprimnú, čistú a nepokryteckú vieru. Pavel bol v tom čase už starec, ktorý však mal dobrú pamäť a videl jasne ako Pán Boh koná v živote ľudí z generácie na generáciu. Apoštol Pavel vedel, že viera je z počúvania.
( R 10, 17) Pravda, nie z počúvania hocijakých rečí, alebo ľudských názorov a neraz i mylných domnienok, či dokonca výmyslov. Viera je z počúvania Božieho slova. Duch Svätý teda pôsobí cez Slovo, ktoré navonok je slovom ľudským a predsa svojím pôvodom, je inšpirované Duchom Svätým. Zvesť Božieho slova v cirkvi nesmie byť znôškou ľudských názorov, ale verným tlmočením a oznamovaním Božej milostivej vôle.
Nie inak je to aj pri sviatostiach Pána Ježiša Krista. Ustanovil ich ako viditeľné znaky svojej prítomnosti a pôsobenia toho istého Ducha Svätého, ktorý posväcuje i to ľudské kázané a zvestované slovo i samotný viditeľný znak sviatostí a tak môže pôsobiť živú a pravú vieru v duši a v duchu človeka. To platí rovnako pri dare Krstu svätého s viditeľným znakom vody, ako aj pri Pánovej večeri spojenej a spečatenej s darmi chleba a vína.

Aj keď apoštol Pavel pri všetkej skromnosti hovorí aj o svojej službe Pánu Bohu, o svojom vyučovaní, kázaní a modlitbách, pripomína mladému Timoteovi aj inú službu, ktorá je rovnako dôležitá, bohumilá a má byť vzácna aj v očiach jeho žiaka. Hovorí totiž o tom, že dar viery, ktorý prijal Timoteos, prebýval už predtým v srdciach, mysliach a v duchu jeho predkov, totiž v jeho starej matke Loide a v jeho matke Eunike. Podobne ako si aj Pavel uvedomoval službu svojich vlastných predkov vo svojom osobnom živote.
Preto hovorí: „Pripomínam si tvoju nepokryteckú vieru, z ktorej sa radujem, vieru, ktorá najskôr prebývala v tvojej starej matke Loide a v tvojej matke Eunike – ale presvedčený som , že aj v tebe“.( v.4)

Milé deti, milí priatelia!
Služba, vyučovanie a osobný život dvoch žien, dvoch matiek -starej matky Loidy a matky Euniky sa ukázal nenahraditeľný a nezastupiteľný v živote Timotea. Dnes myslíme, milí bratia a sestry, milí budúci konfirmandi aj my v cirkvi na naše matky a staré matky. Nie však iba na to, že nás matky porodili, vychovali a s láskou sprevádzali až po tento deň. Myslíme aj na ich vzácnu a dôležitú službu pre váš duchovný život, pre váš i náš život viery a rast vo viere.

Dnes svätíme aj v cirkvi Deň matiek a pripomíname si ich duchovnú, kňazskú službu. Oni aj vás priniesli ku Krstu svätému, spolu s otcami a ostatnou rodinou. Oni držali nejednu modlitebnú stráž nad vami od vášho malička. Právom ďakujeme za všetky takého ženy, matky a staré, matky, ktoré boli a sú matkami podľa Božej vôle. Matky, ktoré boli a sú prvými učiteľkami Božieho slova, prvými pedagogičkami Božieho slova, prvými kazateľkami a príkladmi posvätného života v modlitbe, v láske a vo vernosti Pánu Bohu.
Nie bez dojatia a vďačných sĺz, tak ako sa k nim priznáva aj apoštol Pavel robíme tak i my v tento deň, keď zároveň smiete vydať počet zo svoje viery pred tvárou cirkevného zboru. Zároveň si uvedomujeme, aké je to bohatstvo cirkvi, ak takéto matky a staré matky v cirkvi máme. Ak máme v cirkvi nielen ženy, ale aj rodičov podľa Božej vôle. Dobré matky s ich osobitnými darmi, schopnosťami a možnosťami.

Srdečne všetkým matkám, tu v chráme, i tým doma – prajeme od Pána Boha veľa múdrosti, zdravia, duchovnej sily a vedomie povolanosti k službe Pánovi a Jeho cirkvi v tom najmenšom, ale najdôležitejšom rozmere – v kresťanskej rodine!

Napokon chcem pripomenúť, že vysvätením do tejto služby Pánovi je Krst svätý pre každého kresťana. A z neho vyplýva aj celoživotná úloha, o ktorej opäť hovorí apoštolské slovo: “Aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba“.(v.6)

Aj ja som kládol ruky na vás pri vašom krste, z Pánovho poverenia a s vierou v Jeho sľub: „Kto verí a je pokrstený, bude spasený! (Mk 16, 16)
A preto, nielen vy, naše deti, ale všetci roznecujme v sebe dar Boží. Ducha neuhášajme. ( 1 Tes 5,19) Vzrastajme v známosti nášho Pána . Nebuďme ľahostajní k daru milosti a vyvoleniu Božiemu. Zostaňme verní svojmu povolaniu , našej službe a Tomu, ktorý si nás zamiloval už pred stvorením sveta a je s nami dnes i naveky! Amen

3.nedeľa po Veľkej noci, Deň matiek, skúška konfirmandov, Sobotište 2014 – Ľubomír Batka st.

Komentovať