Svedkom a mučeníkom pravdy Kristovej.

Pamiatka vám…!

Pamiatka vám vďačná, čistá,
vedkovia vy verní Krista!
Tu vám nietim obeť chvály,
že ste nielen vyznávali
Pána svojho rečou smelou,
no – oddaní dušou smelou,
trpeli, aj umierali!

Zloba sveta neskonalá
pod nohy vám sypávala
uhlie živé v zlostnej vôli –
ó, jak páli, ó, jak bolí!
Nie! cez to uhlie živé
šli ste radi, trpelive,
jako by to ruže boil!

Zloba srdcom pohrdlivým
hádzala vás šelmám divým –
A vy? Hádže, nech len hodí,
nech len duša nemá škody –
Velikí vy bohatieri
vrelej lásky, vrúcnej viery,
šli ste sťa na dáke hody!

Zloba sveta neskonalá
hrdlá vaše žiadavala,
a vy kládli zbožné hlavy
pod meč kata jagotavý,
kládli radostne a smelo,
sťa venčili by vám čelo
vavrínovým vencom slávy!

Zloba sveta neskonalá
na kríže vás vešiavala –
A vy? Jaká strata, rana?
Kríža cestou k nebies bráne
i On išiel – nech sa stane
vôľa Božia požehnaná!

Zloba sveta neskonalá
na ohni vás pekávala –
A vy? Žalmy spievali ste,
modlili sa zápaliste.
Pri tom sa vám iste zdalo:
obliekli vás nenadálo
v šarlát kráľa, iste , iste!

Pamiatka vám vám vďačná, čistá,
svedkovia vy verní Krista!
Tu vám nietim obeť chvály,
slávny príklad ste nám dali,
príklad vrúcnej lásky, viery,
velikí vy bohatieri –
Ô, by sme ho sledovali!

MARTIN BRAXATORIS SLÁDKOVIČOV- senický farár , cca v r.1905 – napísal na pamiatku apoštolov a mučeníkov kresťanskej cirkvi.

Po sviatku Petra a Pavla si pripomenieme 5.júla na hrade Branč, vo sviatok Konštantína a Metoda odsúdených ev.kňazov a učiteľov na bratislavských súdoch, zvlášť tých, ktorí boli odúdený na smrť, doživotný žalár alebo na galeje a pamiatku upáleného majstra Jána Husa – 6.júla.

Komentovať