Stanovisko Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k Vyhláseniu..

Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa oboznámilo s vyhlásením skupiny signatárov zo dňa 23. júna 2014, ktorým pozýva evanjelickú verejnosť, aby pripojila svoje podpisy a podporila zápas o rozvoj služby ECAV na Slovensku založenej na spravodlivosti, jednote a bratsko-sesterskej láske.
K takejto výzve by sa určite pripojilo aj Predsedníctvo ECAV na Slovensku, keby argumentácia uvedená vo vyhlásení nebola zavádzajúca. Predsedníctvo ECAV na Slovensku považuje v tejto situácii za potrebné, informovať verejnosť o faktoch, ktoré sa vo vyhlásení zamlčujú alebo prekrúcajú.

Prípad Martin Šefranko
Brat farár Šefranko závažne porušil cirkevnoprávne predpisy pri nakladaní s majetkom bývalého bratislavského cirkevného zboru. Ako člen predsedníctva cirkevného zboru s ním nakladal bez toho, aby mal na takéto právne úkony oprávnenie, to znamená:
1. bez schválenia zámeru scudziť tento nehnuteľný majetok zborovým konventom
2. bez súhlasu seniorálneho presbyterstva s takýmto zámerom
3. bez súhlasu zborového konventu s návrhom zmluvy
4. bez súhlasu seniorálneho presbyterstva s návrhom zmluvy.
Na tieto porušenia bolo Predsedníctvo ECAV upozornené bezprostredne členmi tohto cirkevného zboru.

Aj keď škoda, ktorá mohla týmto konaním cirkevnému zboru vzniknúť, nebola v disciplinárnom konaní skúmaná a nie je ani dôvodom udelenia disciplinárneho opatrenia, obvinený sa často odvolával na predložený znalecký posudok a na to, že žiadna škoda cirkevnému zboru údajne nevznikla.
Predsedníctvo ECAV preto požiadalo o názor iného nezávislého znalca, ktorý uviedol, že v posudku, na ktorý sa odvoláva M. Šefranko, je viacero pochybení.
Závery viac ako 50-stránkového vyjadrenia znalca možno zhrnúť do konštatovania, že rozdiel v znaleckých posudkoch (a teda škoda cirkevného zboru) je vo výške 822 tisíc eur (to je 24 miliónov Sk). Tento ekonomický aspekt porušenia cirkevnoprávnych predpisov bude už ale skúmať iný orgán.
Súhrn a tabulka.

Argumentácie o údajnej nepríslušnosti disciplinárneho orgánu či údajná nelegitímnosť hlasujúcich bola riešená a vyriešená v disciplinárnom konaní. Vo svetle vyššie uvedených vysvetlení sa preto javí len ako pokus zakrývať neporiadok v cirkvi.

Prípad Roman Porubän
Ako sami signatári uvádzajú, nejde o disciplinárne opatrenie, ale upozornenie seniora zo strany Zboru biskupov ECAV na Slovensku. Toto upozornenie bolo napísané len pre brata seniora Porubäna, nebolo nikde zverejňované. Brat senior Roman Porubän si svojím neuváženým konaním sám poškodil dobré meno predstaviteľa cirkvi. Predsedníctvo ECAV plne podporuje Zbor biskupov a vyzýva ho, aby naďalej sledoval správanie duchovných na verejnosti, vyhodnocoval prípadne negatívne odozvy spoločnosti. A ak treba napomínal svojich farárov a seniorov zvlášť, ak sa nesprávajú na verejnosti tak, ako sa na duchovných ECAV patrí.

Protest proti Evanjelickému poslu spod Tatier
Predsedníctvo ECAV neriadi EPST. Ak jeho redaktori dostanú od niektorého z členov Predsedníctva morálnu podporu a povzbudenie do práce, zďaleka to nenahradí nepodložené útoky zo strany tých, na nešváry ktorých Posol upozorňuje. Zdá sa, že keď EPST niekoho vyruší z jeho „pokoja a spokojnosti“, snahou je umlčať ho za každú cenu. Predsedníctvo ECAV zastáva názor, že noviny musia byť aktuálne, kritické k neporiadkom v cirkvi – samozrejme, pri zachovaní objektivity a plurality. Je totiž zle, ak sa hriech zvykne ukrývať, ospravedlňovať a nenazývať pravým menom. Iba vo svetle pravdy býva odhalené to, čo nemá pred Bohom budúcnosť a čo v Božom kráľovstve neobstojí.

Neudelenie súhlasu kandidátom na post seniora
Predsedníctvo postupuje presne v intenciách zákona. Aj keď CPP neurčujú povinnosť zdôvodňovať neudelenie súhlasu, v prípade kandidáta brata farára J. Olejára (čo bol doteraz jediný prípad) tak urobilo, a všetci dotknutí boli s dôvodom neudelenia súhlasu oboznámení. Predsedníctvo ECAV dáva súhlas, aby zdôvodnenie bolo zverejnené; a je na samotnom kandidátovi, či tak urobí. Obviňovať Predsedníctvo zo zneužitia právomoci, keď údajne bez udania dôvodu súhlas neudelilo, je preto ohováraním predstaviteľov cirkvi.

Výdavky GBÚ
Hovoriť o výdavkoch GBÚ je manipuláciou, ktorá je na všetkých grémiách cirkvi opakovane každý rok vysvetľovaná. GBÚ nie je právnickou osobou, účtovníctvo GBÚ nie je vedené osobitne od účtovníctva ECAV. Ak rastú náklady – tak sú to náklady ECAV. Predsedníctvo víta, že synoda odsúhlasila návrh, aby sa financovaniu cirkvi ako hlavnej téme venovala synoda na budúci rok, a dovtedy vyzýva generálny hospodársky výbor, ako aj ďalšie dotknuté komisie a výbory ECAV, aby na problematike usilovne pracovali a predložili synodálom a cirkvi relevantné závery a návrhy na riešenie financovania ECAV vrátane správy nehnuteľností ECAV, ktoré môžu byť významným zdrojom príjmov.

Bratia a sestry,
cirkev sa od sveta odlišuje predovšetkým tým, že nerobí hanbu sebe ani Pánu Bohu. Nehovorme preto krivolakým cestám, že sú dobré.

V Bratislave 25. 6. 2014

Imrich Lukáč
generálny dozorca

Miloš Klátik
generálny biskup

http://www.ecav.sk/?p=Aktual/AktualStanov/stanovisko_predsednictva_evanjelickej_cirkvi_augsburskeho_vyznania_na_slovensku_k_vyhlaseniu

Komentovať