Slávnosť svätej trojice (Trinitatis)

Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo: riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil.
Žalm 2,7

Hospodin mi riekol: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil. V tomto výroku je obsiahnuté vyznanie, že Boh je jeden Boh v troch rozdielnych osobách. Prvou je Otec, ktorý hovorí k svojmu Synovi -Mesiášovi: Ty si môj Syn, ja som Ťa dnes splodil. Druhou je Mesiáš –Syn. Ten hovorí svojmu Otcovi: Hospodin mi riekol. Treťou osobou je Duch Svätý, ktorý vyslovuje tento výrok, ba celý Žalm prostredníctvom Dávida, ako čítame(2.Samuelova 23,2): Duch Hospodinov hovorí vo mne a Jeho slovo nosím na jazyku. – Predsa však jedine Mesiáš sa stal synom človeka a narodil sa ako syn Dávidov. Tento výrok nemožno vzťahovať ani na anjelov ani na nikoho z ľudí, ako čítame v liste Židom 1,5: Ktorému anjelovi povedal Boh: Syn môj si Ty, ja som ťa splodil dnes? Tieto tri osoby sa navzájom neoddeľujú, ako dvaja alebo traja bratia alebo sestry, ale zostávajú v jednote, večnej, nerozdielnej a nerozlučiteľnej podstate. Táto nie je, tvrdím, ľudským rozumom vyskúmateľná, umenšiteľná alebo zväčšiteľná, ale z nebies nadol zjavená; preto o tom môžu hovoriť iba kresťania, z oboch stránok, čo tu podstatné Božstvo samo v sebe obsahuje, a o tom, ako sa zvonku, vo svojom stvorení, prejavuje, a aký zámer má s ľuďmi, aby boli spasení. To sa dozvedajú od Ducha Svätého, ktorý sa zjavuje a hlása prostredníctvom slova. Uver tomu, budeš spasený.

Martin Luther- Smerovník kresťanskej cesty

Pokoj Vám!!

Komentovať