Martin Luther 3x: O svätých

Luther sa dočkal vidieť mnohých svätých

Som šťastný a vďačný Bohu za to, že mi dal nadmieru to, čo som si raz žiadal ako mních. Videl som nie jedného, ale mnohých, v skutočnosti nespočetné množstvo pravých svätých, nie tých sofistikovaných, ale tých, čo Kristus a apoštoli zobrazujú a popisujú. A milosťou Božou som aj ja jedným z nich, pretože som pokrstený a verím, že Kristus, môj Pán, ma vykúpil od hriechu Svojou smrťou a dal mi večnú spravodlivosť a svätosť. Nech sú prekliati tí, ktorí nepreukazujú Kristovi česť dôverujúc v to, že sú ospravedlnení a posvätení Jeho smrťou, Slovom a Sviatosťami.

Odmietnime teda tú hlúpu a bezbožnú predstavu o pojme “svätý”, podľa ktorej si prestavujeme, že toto slovo sa hodí iba pre svätých na nebi a pre pustovníkov a mníchov na zemi, ktorí vykonali určité neobyčajné diela. Naučme sa z Písma Svätého, že všetci veriaci v Krista sú svätí.
(W 40 II, 104)

Vzývanie svätých bez splnomocnenia Biblie

Prosím v Kristovi, aby sa vaši kazatelia zdržali otvárať otázku týkajúcu sa svätých v nebi a zosnulých a žiadam vás, aby ste od toho obrátili vašu pozornosť preč, pretože to nie je ani prospešné, ani potrebné pre spásu. Toto je tiež dôvod, prečo sa Boh rozhodol nechať nás nevedomých o jeho nakladaní so zosnulými. Určite sa nedopúšťa hriechu ten, kto nevzýva žiadneho svätého, ale sa pevne drží jediného prostredníka, Ježiša Krista. Takáto osoba je v skutočnosti na bezpečnej a istej pôde. Prečo sa chceme odvracať od bezpečného a istého a zaťažovať sa s niečím, čo nie je ani potrebné, ani prikázané?
(W 10 II, 165)

Tí najlepší muži sú len ľudia

Chválim Mesiac a hviezdy za to, že v noci tak jasne a žiarivo svietia, hoci celá ich žiara pochádza zo Slnka. Keď však skončí noc, nedokážu svojou žiarou urobiť deň, dokonca stratia svoje svetlo a žiaru a už ich nevidno. Hoci sú v nebi, nesvietia.

Takto oslavujem a chválim pravých svätých, ľudí milosťou obdarených rozumieť Písmu Svätému a obdarených mnohými dobrými a veľkolepými darmi Ducha Svätého, darmi, ktoré tiež využívajú pre dobro a povzbudenie kresťanstva.

Ale nedovoľme im hovoriť, že týmito darmi sú schopní vykúpiť ľudí od hriechov a ospravedlniť ich pred Bohom. Naopak, nech sa modlia tento malý verš s Dávidom: “Nesúď sa so svojím služobníkom; veď nikto živý nie je spravodlivý pred Tebou.” (Ž 143,2) a “Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí?” (Ž 130,2). Tu je ich svetlu a vyžarovaniu koniec. Nemôžu vytvoriť šťastný, požehnaný deň (spásy). Iba Kristus toto dokáže.
(W 46, 592)

Komentovať