Miloš Klátik – docentom

Dňa 7.3.2014 bol na verejnom zasadnutí vedeckej rady v aule UK v Bratislave udelený vedecko- pedagogický titul “docent” v odbore ” evanjelická teológia” dp.gen.biskupovi PhDr.. Mgr. Milošovi Klátikovi, PhD., ktorý obhájil pred Vedeckou radou UK V Bratislave.
Habilitačnú prednášku na EBF predniesol na tému: Vplyv reformácie na slovenskú národnú kultúru, po predchádzajúcej obhajobe svojej habilitačnej práce, čím preukázal vedeckú spôsobilosť v odbore.
Ako dlhoročný učbár EBF sa venuje systematickej teológii a histórii.
Pretože sme v predsviatočnom ruchu nestihli zverejniť túto dôležitú správu, robíme tak aspoň dodatočne a k dosiahnutému titulu srdečne blahoželáme s prianim mnohého Božieho požehnania v ďalšej práci na EBF a v cirkvi.

Komentovať