I.H.S.

I. H. S.

R 12, 21:
”Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé”. Amen.

Milí bratia, milé sestry v Kristu, Pánovi!

Spisovateľ Jack London, napísal príbeh zlatokopa, ktorý sa s nesmiernym úsilím chcel dostať z Aljašky na juh, aby unikol istej smrti. V danej chvíli mu nebolo nič platné získané zlato, lebo v obrovskej pustatine a divočine nemal už žiadne jedlo. Brodil sa zasneženými pláňami a lesom a zostávla mu už iba jediná zápalka, ktorou si mohol zapáliť oheň a navariť trochu čaju. Bol vysmädnutý, vyhladovaný, potreboval si presušiť šaty, odohnať ohňom číhajúceho vlka. Bolo jasné, že buď sa mu podarí oheň rozložiť jedinou zápalkou, alebo biedne zhynie. Preto veľmi starostlivo nahľadal suchý mach a trsy trávy, na ktorú položil suché halúzky, potom hrubšie, aby ohník zapálil. Na jednej, jedinej zápalke závisel jeho život. Škrtol ňou a oheň sa mu podarilo zapáliť. Pomaly sa rozhorieval a už sa tešil na teplý nápoj. Neuvedomil si, že oheň rozložil pod stromom, na ktorom bolo mnoho snehu. Sneh sa teplým dymom zohrial, zošuchol sa z konárov a ohník mu zahasil. S ním zhasla aj jeho nádej na záchranu.

Predstavme si, že my kresťania by sme mali k dispozícii iba jednu – jedinú vetu z Písma, z ktorej by sme počuli Božie slovo a z nej by sme mali poznať Božiu cestu vedúcu k spáse. Bolo by to veľmi ťažké, z jednej vety správne poznať Božiu cestu k našej záchrane. Ľahko by sa mohlo stať, že by bola nesprávne pochopená a tak by aj naša nádej na spásu zhasla ako malý ohník.

Pán Boh sa nám však dal poznať v mnohých slovách. Dnes nás oslovil slovami z textu proroka Ámosa ( 1, 3-8) i z Matúšovho evanjelia.( Mt 8,5-13) Boh vždy rozličným spôsobom hovoril k svetu. Slovami i skutkami. Tým najväčším skutkom a vyjavením bola Ježišova vykupiteľská smrť, Jeho obeť svätého života za nás a Jeho zmŕtvychvstanie. Ježišova služba je pre spásu rozhodujúca.
Aj keď z dnešného krátkeho kázňového textu počujeme najmä slovo zákona a napomenutia, predsa je aj v ňom skrytý aj hlas radostnej zvesti evanjelia pre prestrašené svedomie.
“Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé”.
Slová apoštola Pavla ukazujú na dôležitosť konania kresťanov, ktoré je a má byť vždy “rozumnou službou Bohu”. (R 12,1) Naše konanie sa má stať pravou bohoslužbou v tomto svete a súčasne je aj svedctvom o Tom, komu sme uverili.

Kresťan má teda zlo premáhať a nemá sa dať premôcť akýmkoľvek zlom.”Nedaj sa premôcť zlému”!
Poznáme veľa zla vo svete. Niekedy je to zlo stelesnené v človeku a Pán chce, aby Jeho nasledovníci zlo premáhali a nad ním víťazili. Tak to robili aj apoštolovia a všetci verní svedkovia Ježiša Krista v tomto svete. Kresťan sa nemá so zlom ani stotožniť, ani zmieriť, ani sa ním nemá nechať ovládať.

Kde zlo možno stretnúť a vidieť?
Na prvom mieste je to zlo v nás samých, v našej prirodzenej zlej vôli. Tento vnútorný nepriateľ je nebezpečný, lebo je skrytý v nás a v našich srdciach. Dokáže sa síce maskovať, za všeličo vonkajšie skrývať a možno sa aj stavať do pozíci dobra. Písmo hovorí, že aj “anjel tmy sa dokáže premieňať na anjela svetla”. Známa je Pánom Ježišom odhaľovaná pokrytecká, farizejská zbožnosť s jej prejavmi.

Okrem onoho “zlého koreňa” v nás, je tu vždy prítomná i zlá vôľa v našich blížnych, ktorí sú tiež vždy iba a len hriešnici a rovnakí “žobráci Božej milosti” ako aj my sami. Tu už je zlo zbadať ľahšie. Ľahšie je totiž vidieť “smietku v oku bratovom, ako zbadať brvno vo svojom vlastnom oku”.(Mt 7,3)
Ako však človek spozná, že potrebuje najlepší “čistiaci prostriedok”, aký je len možné získať na očistenie od hriechov? Ako poznávame svoje hriechy? – Poznávame ich zo zákona Božieho a Kristovho. Ak nám zákon otvorí oči, tak si môžeme uvedomiť a poznať aj potrebu pokánia. To sa deje tam, kde svoj hriech, či omyl spoznávame a ako hriech ho aj vyznávame, prosiac Pána Boha o odpustenie.

Premáhať zlo, znamená aj úlohu premáhať toho Zlého! Diabol, Pokušiteľ, je duchovnej povahy a preto je nebezpečným, stálym a starým nepriateľom. Písmo hovorí: “Vzoprite sa mu, pevní vo viere!”

V zápase so zlom v človeku, i v cirkvi vynikal napr. Jeroným Savonarola, zápalistý kazateľ pokánia vo Florencii, ktorý tak, ako mnohí iní proroci a Boží mužovia, skončil, na hranici. Podobe aj majster Ján Hus, ktorý zanechal kresťanom dôležitý odkaz vo výzve: “Verný kresťan bráň bravdu,… – pravda Kristova víťazí”! So lžou, a žiadnou zlou mocou a hriechom nemožno robiť kompromisy, alebo byť ľahostajní.
Kresťanstvo nie je učením o neodporovaní zlu a zlému, lebo viera kresťana nevedie k pasivite ani k ľahostajnosti, ale k aktívnej službe a boju s hriechom v nás i okolo nás. Problém vzniká vtedy, ak sa dáme zlu a zlému konaniu dáme premôcť a staneme sa ľahostajní. Ale aj vtedy, ak sa nám zdá, že budeme vždy iba porazení.

Inou vecou je, že zlo nemožno poraziť a odstrániť zlom!
Túto silu má totiž iba láska, ako najvyššie dobro! Nemá ju ani rovnaké zlo, či podobné zlé sily, alebo dokonca ešte väčšie zlo, ako to prvé. Pán Ježiš Kristus preto svedčí o sile Božej lásky a ukazuje na jej odpúšťajúcu moc a silu. “Amor omnia vincit !” Láska nad všetkým (z)víťazí! – bolo heslo kresťanov oddávna.

Ak sa niekto dá zlu premôcť, ak robí človek so zlom kompromisy a ak ustane v zápase so zlom, hriechom, lžou a nenávisťou, nejde o rozumnú a dobrú službu Bohu. “Nedaj sa premocť zlému”! Tu ukazuje apoštolské slovo na cestu hore, k výšinám!

Ak však ľudia nevedia o skutočnej a pravej sile, ktorá dokáže aj najväčšie sily hriechu premôcť, ľahko stratia odvahu a schopnosť bojovať a zápasiť v tomto duchovnom zápase.
Mnohí si myslia, že v tejto apoštolovej výzve ide len o mobilizáciu vlastných ľudských telesných, duchovných a duševných síl a schopností. Mnohí zabúdajú na najvyššiu moc a pomoc, totiž na silu Kristovej lásky o ktorej Pán hovorí v mnohých slovách a zasľúbeniach!

Apoštol Pavel preto radí: ”Ale dobrým premáhaj zlé”!
V známom rozhovore s bohatým mládencom Ježiš povedal: “Prečo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh”! Stelesnením Božej lásky je sám Ježiš Kristus. Bol a zostáva najväčším Darom Boha Otca svetu i každému z nás! Dobrým premáhať zlo znamená premáhať zlo s láskou Kristovou! S dobrým víťaziť, znamená víťaziť s Víťazom, ktorý vstal z mŕtvych a otvoril nám prístup k Otcovi.
Ak zabudnem na dobro najvyššie, stelesnené v Pánovi Ježišovi, nezvíťazíme! Nepochybne platí Lutherovo vyznanie:
”Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezachráni, máme však od Hospodina štít v každom bojovaní. Pýtaš sa, kto je ním? Ježiš, Boží Syn, Ten zachránil svet, iného Boha niet, On napokon zvíťazí!” (ESP 263, 2)

Bratia a sestry v Pánovi!

Ježiš Kristus nám vyjavuje svoju slávu, svoju moc i svoju lásku, aby sme v nej, totiž v jej sile žili, pravdu bránili, hriechov sa varovali a nedali sa žiadneme zlu premôcť. Kristus Pán sám chce byť s nami, aby nás poučil, povzbudil, viedol i priviedol k spáse.
Na šťastie, nemáme k dispozícii len jedno – jediné Božie slovo a jediné Kristovo vyjavenie! “Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh …na sklonku týchto dní prehovoril knám v Synovi…” (Žd 1,1 ) Hovorí k nám i dnes, aby sme vo všetkom slávne víťazili. S Kristovou pomocou môžeme prísť k nášmu nebeskému Otcovi.
Preto neustávajme v zápase, ktorý je pred nami! Nedajme sa premôcť zlému, ale dobrým premáhajme zlé. Kristovou milosťou, láskou a mocou evanjelia, ktoré je mocou Božou a spasenie každému veriacemu (R 1,16) premáhajme všetky zlé veci, zlé navštívenia, i tie najväčšie moci tmy: každý hriech v nás, smrť a brány pekla. Amen

3.nedeľa po Zjavení – Rovensko, Sobotište 2014 – Ľ.Batka st.

Komentovať