Božie zjavenie v Kristovi

Božie zjavenie v Kristovi
Žd 12, 12- 25 a:
“ Preto zase vzpružte ochablé ramená a podlomené kolená! (13) a urovnajte si chodníky nohám, aby čo je chromé, sa nevytklo, ale radšej ozdravelo. (14) Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuzrie Pána! (15) Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nespôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili; (16) aby nikto nebol smilníkom alebo bezbožníkom ako Ezav, ktorý si za jeden jediný pokrm predal prvorodenstvo. (17) Veď viete, že aj keď neskôr chel zdediť požehnanie, bol zavrhnutý, a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel možnosť pre pokánie.
Nepristúpili ste zaiste k makateľnému vrchu ani k horiacemu ohňu ani k oblaku ani ku tme ani k búrke (19) ani k hučaniu trúby a hrmotu slov, ktoré keď počuli Židia, prosili, aby sa k nim viac nehovorilo; (20) nemohli totiž zniesť výstrahu: Keď sa zviera i len dotkne vrchu, bude ukameňované. (21) A také strašné bolo videnie, že Mojžiš povedal: Zľakol som sa a trasiem sa.-
Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu, a k desaťtisícom anjelom, k slávnostnému zhromaždeniu (23) a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k Sudcovi Bohu všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí došli dokonalosti, (24) a k Prostredníkovi novej zmluvy Ježišovi a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. (25) Hľadte, aby ste neodporovali tomu, ktorý hovorí.” Amen

Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!

Bol to obchod storočia a možno aj tisícročia, ktorý dohodli a potom podpísali 30.marca 1867 ministri zahraničných vecí Ruska a Severnej Ameriky, Edoudard de Stokel a Wiliam H. Sevard. O čo išlo? Rusko vtedy predalo Amerike Aljašku za 7 200 000 USD. Ruský cár Alexander a Rusko sa tešilo a Američania buď nadávali, alebo sa vysmievali svojmu ministrovi zahraničia, ktorý v rýchlosti, dokonca bez vedomia prezidenta Andreva Johnsona dohodol tento obchod. Kongresmani hovorili, že si kúpili veľkú chladničku, alebo maximálne veľký poľovný revír pre prezidenta a vládu. Pol hektára zeme ich vyšli na 2 centy! Pri uzavretí dohody to vyzeralo ako hlúposť. Ale veľkosť zisku sa ukázala už o pár rokov, keď dobrodruhovia objavili na Aljaške zlato. Dnes je jej cena nevyčísliteľná, nielen pre zlato, ale aj pre množstvo iných nerastov, pre ložiská nafty a plynu, ale aj pre čistú prírodu a najmä pre jej strategickú hodnotu pre obranu.

Takto prekvapujúco sa neraz ukážu mnohé veci a udalosti v pravom svetle. Ľudia ich spočiatku vidia svojii očami úplne inak, ako vyzerajú, ale neskôr sa zjavia a ukážu v novom svetle a v pravej hodnote.
V SZ sa spomína ako výstražný príklad konanie prvorodeného Izákovho syna Ézava, ktorý predal svojmu bratovi Jákobovi svoje prvorodenstvo a s ním spojené požehnanie a výhody. (1 M 25, 27-34) Vzdal sa dedičstva po otcovi za misu červenej šošovice, vo chvíli, keď sa mu zdalo, že okamžité zahnanie hladu je dôležitejšie ako celá jeho ďalšia a vzdialenejšia budúcnosť. Neskôr tento krok trpko ľutoval a hoci chcel zdediť otcovo požehnanie, bol zavrhnutý a jeho pokánie prišlo neskoro. (1 M 27)

V narodení Pána Ježiša Krista dal Boh svetu svoju lásku, milosť a plnosť požehnania. Prišiel na svet Záchranca z hriechu, zo smrti a z každej zlej moci. V Ježišovi “zjavila sa milosť Božia spásonosná všetkému ľudu”. (Tít 2,11) Dostali sme skvelú ponuku! Možnosť získať kráľovstvo, synovstvo Božie a dedičstvo odložené v nebi. Nestojí nás ani 2 centy. Stačilo a stačí prijatie Božej milosti, prijatie tohoto nebeského daru. Prijate Ježiša vierou. V Ňom nám Boh dal najväčšie požehnanie a pravé hodnoty pre prítomnosť i budúcnosť.

Lenže mnoho ľudí nevidelo a nevidí hodnotu tohoto Daru! Mnohí sa Ho ľahko vzdali a ľahkovážne sa ho vzdávajú aj dnes. Mnohí si naopak mysleli a myslia, aký skvelý obchod urobia, keď sa vzdajú Ježiša ako Pána za nestále a prchavé hodnoty tohoto sveta. Ézavovou cestou idú mnohí aj dnes. Za mišu šošovice sa vzdajú najväčšieho bohatsta!
Zjavenie Kristovej hodnoty a slávy ohromilo mudrcov od východu a po nich mnohých. Apoštolské slovo nás aj dnes vyzýva: “Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej! Zamyslime sa teda nanovo nad hodnotou Božej milosti v Ježišovi, ktorá nám bola ponúknutá v Pánovom narodení!

Zjavenie Božej milosti v Kristu prináša:

– spasenie vierou
– posvätenie krvou
osvietenie pravdou

Bratia a sestry v Kristu Pánu!
Spomenul som, že kúpa Aljašky sa množstvu ľudí na oboch stranách javila ako hlúposť. Pravda sa ukázala až neskôr.Hlúposťou bolo vzdať sa Aljašky tak lacno. Podobných obchodov sa udialo v dejinách mnoho.
Podľa jednej legendy istý človek kúpil veľký lesklý kameň od chudobného chlapca za pár drobných. Ponúkol ho na predaj zlatníkovi, od ktorého zaň dostal mnohonásobne viac. To preto, lebo skúsené oko odborníka videlo vo veľkom lesklom kameni poklad. Zlatník ho vybrúsil a získal zaň veľké peniaze. Dnes je známy ako jeden z najvzácnejších drahokamov sveta s menom Koh- i- Noor a zdobí korunu anglickej kráľovenej .

Ten zdanlivo nepatrný dar v podobe Syna Panny Márie je darom najväčšej hodnoty pre každého človeka. Ľudia hľadajú a chcú mať rôzne istoty. Predovšetkým istotu života, ale aj istotu pokoja, radosti a samozrejme lásky. Kde a od koho ich možno získať ? To všetko Boh dal a dáva človeku v dare svojho Syna. Dieťa z Betlehema možno na prvý pohľad nepôsobilo ako nejaký veľký a pravý poklad, ale Ono sa ním stalo! Vzdať sa viery v Neho a namiesto Neho hľadať iné hodnoty a priority vyzerá možno ako dobrá voľba, ale ňou nie je.
Keď sa však deje to, že ľudia Ježiša neprijmú, zostáva v ich srdciach veľká tma, tápanie a hľadanie. Vtedy je vo svete mnoho potkýňania sa, mnoho blúdenia, hľadania a vajatania. Ľudstvo sa dostáva do krízy – najskôr duchovnej, potom morálnej a napokon aj kultúrnej i hospodárskej. Východiská sú často v nedohľadne a mnohí povedia: všetko je tu už na nič!… Nebudem ani ja hľadať dobro iných, starať sa o sejbu lásky, hľadať pokoj s najbližšími, alebo nebodaj nejaké nadpozemské, či vyššie princípy a ciele.

Do takejto situácie duchovnej únavy, až rezignácie, apoštolská výzva hovorí: “ Vzpružte ochablé ramená a podlomené kolená! A urovnajte si chodníky nohám, aby čo je chromé sa nevytklo, ale radšej ozdravelo”!

Božia milosť, ktorá sa zjavila v Ježišovi je ponukou odpustenia hriechov a vykúpenia z každej zlej moci, ktorá zotročuje a zastrašuje človeka. Ani veličenstvo smrť nemá najvyššiu moc, lebo je tu Spasiteľ. Je tu dar spásy skrze vieru v dielo a zásluhy Ježiša, ktorý “prišiel, aby nám slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých”. Zjavenie Božej milosti preto prináša spasenie vierou v Ježiša Krista, Pána.

Ak sa Pán Boh dal v minulosti poznávať v horiacom ohni, ako Mojžišovi na Sínaji, už sa to nezopakuje. Nebudeme Ho poznať ani v ohnivom, či dymovom stĺpe, v akom viedol Izraelcov na púšti. Ani v oblaku, ani v tme, v búrke, či v hučaní slov, ktoré naháňali ľuďom strach a hrôzu. V plnosti času sa Boh zjavil v Ježišovi, nad čím plesali aj anjelské zástupy, aj tí, ktorých mená sú zapísané v nebesiach. Vyjavenie v skutkoch a rečiach Ježišových je nové, jasné a tiež sa nebude opakovať. Tak, ako vyliatie Jeho nevinnej krvi, ktorá je však omnoho nevinnejšia ako krv Ábela. Na Neho a Jeho obetovanú krv sa môžeme plne spoľahnúť. Je prejavom milosti, ktorá dáva spasenie a život večný.

2/ Bratia a sestry v Pánovi!

Znamená to, že spasenie z milosti, skrze Krista, vierou v Neho, je odkazom o tom, že Kristom vykúpený a spasený hriešnik nemusí vôbec nič robiť? Ani Pánu Bohu a Ježišovi ďakovať?!
Boli by sme veľkí nevďačníci, ak by sme takto uvažovali a konali. Apoštolské slovo i samotný postoj a príklad apoštolov ukazuje iným smerom. Viera vedie k posväteniu nášho života.

Naša svätosť nie je v skutočnosti našou, ale darovanou svätosťou, skrze očistenie a obmytie Ježišovou svätou krvou. Ale práve to obmytie a posvätenie má viesť k dobrorečeniu aj tým spôsobom, aby sme hľadali pokoj medzi sebou, i ďalšie prejavy posvätnsoti. Znamená to vždy nový zápas so skutkami starého Adama v nás
Kiež aj o nás a o všetkých pokrstených platí upozornenie na možnosť vypadnutia z milosti a rastu toho starého “horkého koreňa” v nás, namiesto nového vrúbľa, ktorým je Kristus v nás!

3/ Bratia a sestry!

Zjavenie Božej milosti v Ježišovi prináša i potrebné očistenia a zmocnenie k “chodeniu v novote života” a k posväteniu krvou .
V konečnom dôsledku nás vedie k poznaniu a k plnosti pravdy. Pravdy o nás, ale aj pravdy o dosahu Božej milosti.

Ježiša, Prostredníka novej zmluvy do ktorej nás zahrnul, dnes osobne nevidíme, ale uvidíme Ho a budeme Ho poznať tvárou v tvár. On príde opäť ako Sudca živých i mŕtvych, ale veriaci v Neho sa súdu nemusia báť. Naopak, môžeme Ho v nádeji a pokoji očakávať.
Mnohé z toho, čo je dnes predmetom našej nádeje, stane sa videním. Dnes iba “ z čiastky poznávame a z čiastky prorokujeme, ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. Potom poznáme tak, ako On poznal nás”.(1 K 13, 11-12) To je nádej, ktorá nezhanbuje a ktorej sa nemáme vzdať.
Také sú Kristove zasľúbenia. Apoštolské napomenutie v tomto ohľade hovorí: “Hľaďte, aby ste neodporovali Tomu, ktorý hovorí” !

Ďakujme a dobrorečme za to, čo nám Boh hovorí aj dnes. Za spasenie vierou, za posvätenie kvou i osvietenie pravdou Božou. Za to čo vieme a poznáme, i za to, čo je predmetom našej nádeje: videnie Pána Boha tvárou v tvár. Život večný v plnom svetle a večnej blaženosti, v spoločenstve všetkých Pánom Kristom vykúpených. Amen

2. nedeľa po Zjavení – Sobotište 2014 – Ľubomír Batka st.

Komentovať