Opravdové právo

Opravdové právo

Iz 42, 1- 4: “Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdové právo prinesie národom. (2) Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; (3) trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdové právo verne prinášať bude. (4) Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdové právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú.” Amen

Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!

V posledný vianočný sviatok Zjavenia Krista Pána sme sa v duchu vybrali s mudrcmi aj my do Betlehema, aby sme videli a spoznali to, čo im i celému svetu oznámil Pán narodením Ježiša Krista. Vidieť a poznať narodeného Mesiáša je naša snaha aj dnes, a bude pokračovať aj v ďalšom období, v nasledujúce nedele vianočného kruhu.
Máme tak možnosť poznať vyjavenie slávy Božej v Ježišovi čo najlepšie, čo najhlbšie a pokiaľ možno čo najúplnejšie. Spoločne sa môžeme vydať na objavnú cestu za poznávaním Toho, ktorý prišiel z neba. On nám vyjavil a ukázal, aký je vlastne Ten, ktorý Ho poslal. Aký veľký a predivný je všemuhúci Boh vo svojej moci a milosti.
Aby Božie vyjavenie bolo ešte zaujímavejším a napínavejším poznávaním, môžeme ho sledovať nielen na základe rozpomienok a slov neskorších autentických svedkov, napríklad Jána Krstiteľa a učeníkov. Ich svedectvá a rozpomienky môžeme porovnať s predpoveďami človeka, ktorý ich zachytil sluchom viery omnoho skôr, ako sa samotné zjavenie živého Boha udialo a uskutočnilo. Týmto človekom je prorok Izaiáš a úryvok z jeho slov a predpovedí o Božom Služobníkovi, ktoré sme v úvode vypočuli. Izaiášovu predpoveď zhrňme do niekoľkých bodov:

Aký je Otec, taký je i Syn!

Duchom Svätým obdarený
opravdové právo nesie zemi
trstinu nalomenú nedolomí

Bohumilí kresťania, bratia a sestry Pánovi!

Prvý veľký objav hlbín Božieho srdca z našej strany bol, že sme videli a poznali, že Ježiša poslal na svet ako Dieťa narodené zo ženy. Ako pravého človeka. To bol a je nečakene úchvatný objav. Básnik o ňom povedal tie známe vzácne slová: “V Ježiši- Dieťati, Boh sa láskave usmieva nám”! ( ESP 60, 3)
Nielen to! Boh Otec Ho poslal ako pokorného služobníka všetkých ľudí, ktorí boli a sú pod Božím zákonom a Božím hnevom. Poslal Ho s cieľom vyslobodiť nás spod jarma zákona a nastoliť mier, pokoj, medzi nebom a zemou.
Je to naozaj zvláštne poznanie, po tom dlhom období, čo ľudstvo a národy svojím skúmaním, habkaním, alebo v mystickom vytržení ducha napísali a narozprávali o Bohu! – Hrozný Jehovah židovstva, bezcitné a krvilačné božstvo orientálcov, nad všetko povznesený chladný rozum, alebo idea, myšlienka filozofov – to boli a neraz aj sú ľudské predstvy a atribúty Boha.
A zrazu On sám hovorí a dáva hovoriť: “Ajhľa, môj služobník, ktorého podpieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho”.

Aký je Otec, taký je i Syn. Má Ducha Svätého v plnosti a to od večnosti a aj pri telesnom počatí a zrodení z Panny Márie. Keď bol Dieťaťom v jasliach, spievalo Mu rytierstvo nebeské. Boh Otec Ho však aj potom podopieral mozoľnatou rukou robotníka a pútnika Jozefa, keď bol na úteku pred Herodesom.
Je s Ním, keď začína prvé vyučovanie o Božom pláne záchrany hriešnikov, keď zostupuje do vôd Jordánu. Duch Svätý zostupuje viditeľne na Neho, aby bola potvrdená aj iná predpoveď o Ňom: “On bude krstiť Duchom Svätým a ohňom”! A jasne, za bieleho dňa, znie slovo Otcovo: “Toto je môj milovaný Syn v ktorom sa mi zaľúbilo”!

Že sa Stvoriteľovi zaľúbilo svet nie odsúdiť, ale zachrániť a dať mu nádej, predpovedá aj Izaiáš výrokom: “Ajhľa, môj služobník, môj vvyvolený, ktorého som si obľúbil, Svojho Ducha som položil naňho.”

Ten, ktorý sa pri stvorení vznášal nad vodami a nad prahlbinou, je i nad Ježišom, služobníkom, ktorý stvorený svet zachráni a uvedie do najkrajšej harmónie. Platilo a bude platiť: A videl Boh, že všetko, čo stvril bolo veľmi dobré (i krásne). ( 1 M 1,31) K tejto láske, moci a milosti Otca i Ducha Svätého sa neskôr Ježiš hrdo hlási a necúvne pred nenávisťou a hrozbou, vyznávajúc: “Ja a Otec jedno sme”!

Nás sa toto vyjavenie a jednota Otca, Syna a Ducha svätého dotýka tak a takým spôsobom, že je nám ponúknutá účasť na tejto jednote. Účasť na dokonalej láske Svätej Trojice, účasť na živote, ktorý je pravý a večný. To všetko nám osobne zaznelo pri prijatí Ježišovho Krstu, ktorý je dielom ceelj Trojice Svätej. To je tá služba, o ktorej počujeme, ktorá je pravou službou Služobníka Božieho.

Bratia a sestry v Pánovi!

Aký je Otec, taký je i Syn Boží. Na úrovni ľudskej to platí niekedy čiastočne, inokedy viac, ale na úrovni najvyššej, Božej, to platí v plnosti. Ježiš sa nikdy nepýtal na vôľu ľudí, dokonca ani na vôľu svojich zemských rodičov. Je vždy “vo veciach svojho Otca”. Do Jeho vôle sa odovzdáva v Getsemane i na kríži. I nás učí a povzbudzuje k rozhodnutiu vzdať sa našej slabej a neraz i zlej vôle a prijať vôľu Otocvu: “Buď vôľa Tvoja!”…

Aká je tá Božia vôľa smerom k nám? Vo vzťahu k svetu a šloveku? Na to poukazuje Izaiáš jasnu víziou: “Opravdové právo prinesie národom”. Prorok to opakuje dokonca tri krát: ”Opravdové právo verne prinášať bude”. A ešte raz: ”Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdové právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú”.

Opravdové právo je jasná opozícia voči tomu, čo ľudia predstavovali a predstavujú aj dnes ako právo! Čo vidíme pri uplatňovaní práva, lebo pri zákonníckom výklade nedokonalých zákonov. Často sme svedkami toho, ako sa stráca hodnota človeka v akejsi pavučine paragrafov, a najmä prislúženie spravodlivosti poškodenému. Viac sa dbá na napĺňanie paragrafového znenia zákona, ako na zdravý rozum. Tým menej na zmysel a ducha práva, ktorého jediným zmyslom je, že má nastoliť spravodlivosť, a nie obhájiť lož a nespravodlivosť.

Neraz to na našom Slovensku pripomína tú známu situáciu, ako ju popisuje ľudová rozprávka s názvom: Kmotor Činčurinka fiškáľom! – Ten, aby otvoril oči mudrujúcemu slovutnému a nezávislému sudcovi, musí v záujme svojho kmotra navariť za kotol hrachu a potom ho i rozsiať na poli. Keď mu sudca hovorí, že je to holý nezmysel, že varený hrach mu nevzíde a nedonesie úrodu – skúsi argumentovať: Pán sudca! A dve varené vajcia žalobcu, ktoré zjedol môj kmotor, ste vy nechali vyliahnuť pod sliepkou! Tie vari sliepka vysedí?!
Známy moderátor Jan Kraus nedávno uviedol vtipný príklad ( budem iba voľne citovať) o kvalite Božieho a ľudských zákonov: “Boží zákon, Desatoro, obsahuje približne 50 slov! – Americká ústava o vyhlásení nezávislosti obsahuje niečo viac ako dvetisíc slov. Ale zákon EU o podmienkach predaja kapusty má vyše 20 000 slov”!

Túžba slovenských právnikov po moci a bohatstve je už príslovečná. Nezaváhajú pred nijakou lžou. Pravda často “u dvier žobre”…Ježiš ponúka Božie pravidlá pre život, ktoré nepoškodzujú nikoho, lebo ich obsahom je láska. On je nádejou na spravodlivosť pre celý svet. “Na jeho učenie ostrovy čakajú”.

Bratia a sestry, milí priatelia!

Aký je Otec, taký je i Syn! Je Duchom Svätým obdarený, opravidé právo nesie zemi a trstinu nalomenú nedolomí!
Izaiáš týmto krásnym obrazom volá k prekonaniu strachu pred Božou mocou, spravodlivosťou a jasnými Božími zákomi. Isteže platí, že človek ich nedokáže splniť dokonale a bezo zbytku. Vždy môže mať nečisté svedomie a pýtať sa: Ako obstojím pred spravodlivým Bohom? Pred Jeho svätosťou? Pred jeho horlivosťou v boji proti zlu?

Bratia a sestry!
Náš Otec v nebi nechce našu smrť! Preto Jeho služobník “trstinu nalomenú nedolomí! ”. Isteže platí, že sme ľudia hriešni a Boží zákon naplniť úplne, či dokonale nevieme a nemôžeme. Ale práve tam, kde toto poznanie o nás, kde toto videnie našich duší a sŕdc očami Božími prijímame a vyznávame s ľútosťou a pokáním, práve tam dostáva pomoc z rúk Služobníka Ježiša Krista! Tam On ponúka radostnú výmenu pre nás: berie naše hriechy a dáva nám svoju svätosť, svoj život, svoju spravodlivosť!

Táto ponuka je garantovaná! Je vecou Novej zmluvy, ktorá je trvalo platná! Nalomená trstina sama osebe iba živorí, kým uschne úplne, ale Ježiš neprišiel, aby jej bral život, alebo ju nechal napospas. Naopak. On život dáva a preto nám denne hriechy odpúšťa! Nalomená trstina smie žiť ďalej!

Je to isté? -pýtame sa na Božie vyjavenie skrze proroka. On na naša pochybnosti, a možno i na malú vieru, ktorá nehorí jasne, ale skôr pripomína čmudiaci knôt sviečky, hovorí: On ani “tlejúci knôt neuhasí”! Viere, aj maličkej viere, ako horčičné zrnko dá vyrásť do sily a krásy. Nemusíme sa báť ísť k Nemu.

Aký je Otec v nebi, taký je i Syn, ktorý na zemi zjavoval a dokazoval mnoho krát vôľu Otcovu. Ak schneme ako bylina, On nás obživuje a zachraňuje! Ak o tom pochybujeme, On našu vieru posilňuje a povzbudzuje, aby sme boli spasení! Sluha Hospodinov plnil a stále plní vôľu Otcovu! Na Jeho učenie čakajú aj dnes “ostrovy” – všetci Jemu blízki i ďalekí.

Príjmime Jeho službu, Jeho ponuku odpustenia a zmierenia a Jeho nesmiernu lásku, aby sme sa skrze Neho stali deťmi Božími. Ak nimi už sme, aby sme nimi aj zostali a s Ním žili tu časne i v sláve neba. Amen

1.nedeľa po Zjavení – Sobotište 2014 – Ľubomír Batka st.

Komentovať